2006 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.5,55

4 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; yıllık olarak hesaplanan ve maliye bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş ve 2006 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.5,55 (yüzde beş virgül elli beş) olarak tespit edilmiştir.    

                                                    5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/4

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2006 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.5,55 (yüzde beş virgül elli beş) olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.