2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat bedelleri

48 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile; emlak vergisine esas olmak üzere 2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiş olup bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
 
                                           EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ , (SERİ NO: 48)
 
    Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 4751 sayılı Kanunla 2  değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa ve arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

    Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

    Tebliğ olunur.