ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

                                                              (16-362 Ek Genelge)

            Bilindiği gibi, 17.11.1995 tarihli, 16 – 118 Ek sayılı Genelgenin 7/4 maddesinde,  yasal sürede işyeri bildirgesi vermemiş olduğundan iş bitinceye kadar Kurumumuzca tescil edilmemiş bulunan veya tescil edilmiş olmakla birlikte yasal sürede Kurumumuza herhangi bir işçilik bildiriminde bulunmayan işyerleri ile ilgili olarak durumun 3917 sayılı Kanun uyarınca inceleme yapılmak üzere doğrudan Sigorta Müfettişlerine aktarılacağından, bu nitelikteki işyerleri için müfettiş raporu olmadan ilişiksizlik belgesinin  verilmeyeceği açıklanmıştır.
               
Yine bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin beşinci fıkrasının  06.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5198 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 08.12.1993 ile 06.07.2004 tarihleri arasında Kurumumuz alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102 nci maddesi uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabi bulunmakta idi.
               
Bu bakımdan, hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte, hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak sigorta müfettişince işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti gerekmekte ise de, gerek işverenlerin gecikmeden kaynaklanacak mağduriyetlerini önlemek, gerekse gayrifaal bu tür işyeri dosyalarının bir an evvel tasfiyesini sağlamak amacıyla, her halükarda işin  01.05.2004 tarihinden önce bitmiş ve aynı zamanda işin bittiği tarihi izleyen takvim yılı başından başlayarak en az 5 yıllık bir sürenin geçmiş olması kaydıyla (bu iki koşul bir arada aranacaktır), 16-118 Ek sayılı Genelgede belirtildiği gibi isteyen işverenlerin taahhütname vererek hesaplanacak tutarı gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, müfettişlik incelemesi yaptırılmaksızın,  kendilerine ilişiksizlik belgesi verilmesi uygun görülmüştür. 
               
Örneğin; Özel nitelikte olup, hiç tescil edilmemiş olan ve 05/04/2000 tarihinde bitirilmiş olduğu anlaşılan bir bina inşaatı dolayısıyla yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi amacıyla Kurumumuzdan 20/01/2006 tarihinde ilişiksizlik belgesi talep edilmiş ise, 05/04/2000 tarihini izleyen takvim yılı başından (01/01/2001) itibaren 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, işyerinin tescil işleminin yapılmasını müteakip, idari para cezası uygulanmaksızın yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
               
Buna karşılık, aynı inşaatın 05/04/2001 tarihinde bitmiş olması halinde, bu tarihi izleyen takvim yılın başından (01/01/2002) itibaren 5 yıl geçmemiş olacağından, bu defa anılan işyeri ile ilgili olarak 16-118 Ek sayılı Genelgenin 7/4 maddesinde belirtildiği gibi işlem yapılacaktır.
               
Öte yandan, hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte, hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış olmasından dolayı daha önce Sigorta Teftiş Kurulunun ilgili Grup Başkanlıklarına gönderilmiş olan bu nitelikteki (faaliyet süresi zamanaşımına uğramış bulunan) ihale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak 16-118 Ek sayılı Genelge uyarınca hesaplanacak tutarın gecikme zammı ile birlikte işveren tarafından ödenmesi kaydıyla daha önce Sigorta Teftiş Kurulunun ilgili Grup Başkanlıklarına gönderilmiş bulunan denetim istemleri de iptal edilecektir.
 
                Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.