aylık pirim ve hizmet belgeleri ile e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine (15.12.2006)

16 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kamu işyerlerinin tescillerinin yapılması amacıyla bu işyerlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ve bu kurum ile düzenlenecek e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı belirtilmektedir.
                                        

                                                                    Damga Vergisi Sirküleri/16

1-Giriş

01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kamu işyerlerinin tescillerinin yapılması amacıyla bu işyerlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ve bu kurum ile düzenlenecek e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hususu bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği, 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu açıklanmış, 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında da, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacakları, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunmasının damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmeyeceği, damga vergisinden muaf kuruluşlarla kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 inci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispi, aynı tablonun “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/e fıkrasında da, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin (2006 yılı için 9,80 YTL.) maktu damga vergisine tabi olacağı açıklanmıştır.

Öte yandan, 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun “Vergi ve Fon Muafiyeti Başlıklı” 36 ncı maddesinde, “İlgili kanunlarda yer verilmemiş olsa dahi, Kuruma ait taşınır ve taşınmazlar, bunların alım ve satım işlemleri ile Kuruma yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumun taraf olduğu davalar, icra kovuşturmaları ile ilâmlar, Kurum tarafından satın alınan taşınmazlar ile ilgili tüm tapu işlemleri, Kurum tarafından yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretleri; damga vergisi ve harçlar ile belediyelerde yürütülecek her türlü hizmet karşılığı alınan ücret ve katılma payından müstesnadır.” hükmü yer almıştır.

3- Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bu kurumla düzenlenecek e-bildirge sözleşmelerine ilişkin damga vergisi uygulaması

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile bu Kurumla düzenlenecek e-bildirge sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Ancak, 488 sayılı Kanuna göre resmi daire sayılmayan ya da damga vergisi muafiyeti bulunmayan kişi ve kuruluşlarca, 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti tanınan Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgesinin 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-2/e fıkrasına göre maktu damga vergisine, bu Kurumla düzenlenecek e-bildirge sözleşmesinin de belli parayı ihtiva etmesi durumunda I-A/1 inci fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması; söz konusu damga vergisinin kişi konumunda bulunan ya da damga vergisi muafiyeti bulunmayan kişi ve kuruluşlarca ödenmesi; bu kağıtlara ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde ise vergi ve cezanın tamamından kişi konumunda bulunan ya da damga vergisi muafiyeti bulunmayan kişi ve kuruluşlarla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunun da müteselsilen sorumlu tutulması gerekmektedir.

Duyurulur.