B cetvelinde yer alan malların( I ) Sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde kullanılması

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 3 ile 4760 sayılı ÖTV kanunun 8/1 maddesi kapsamında kanuna etkili (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde kullanılmasından ne anlaşılması gerektiği konusunda açıklamalar getirilmiştir.

                                          
                                                        ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 3

1- Giriş:
 
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 8/1 maddesi kapsamında Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listenin dışında yer alan bir malın imalinde kullanılmasından ne anlaşılması gerektiği konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
 
2. Kanun Hükmü:
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/1 inci maddesiyle, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil edilmesi, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edilmesi öngörülmüştür.
 
3. Sonuç:
 
Madde hükmü uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) Sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde girdi olarak kullanılması (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dahil) halinde, ÖTV Kanunu’nun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin imkanından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 
Bununla birlikte, söz konusu malların temizlik, test, yağlama ve benzeri amaçlarla imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise Kanunun 8/1 maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün olmayacaktır

Duyurulur.