Biodizelin harmanlaması (11.12.2006)

2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel” isimli malın, “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi kaydıyla, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar ile harmanlanmak üzere, “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş olup biodizelin harmanlanmasına ilişkin hususlar belirtilmiştir.

                        ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 12 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN B.K.K.
Karar Sayısı : 2006/11202
Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 5/6/2006 tarihli ve 42303 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI
LİSTEDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL
TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR

Harmanlama amacıyla biodizel teslimi

MADDE 1 – (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel” isimli malın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi kaydıyla, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar ile harmanlanmak üzere, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

Biodizelin harmanlanması

MADDE 2 – (1) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaraları ile yer alan mallar için belirlenen ÖTV tutarları, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel”in karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanır.Bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numarasında yer alan biodizeli ihtiva etmeyen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz.

Yetki

MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar; yayımını izleyen 10 uncu günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür