Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesi

2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, %3 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı oranı aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere %2,5’e düşürülmüştür.  

İlgi karar bilgilerinize sunulmuştur.

Karar Sayısı : 2006/10302
 
Ekli “Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/3/2006 tarihli ve 22940 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

      KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININYENİDEN
                                        BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
 
    Gecikme zammı oranı

    MADDE 1 – (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.

    Yürürlük
    MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme
    MADDE 3 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.