Katma Değer vergisi sirküleri/39

Katma Değer vergisi sirküleri/39 ile.

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %8 OLARAK TESPİT EDİLEN ;
            
 a) İplikler
 b) Mensucat
 c) İç ve Dış Giyim Eşyası ile Mensucattan Ev Tekstil Ürünleri
 d) İşlenmiş Post, Deri, Kösele ve Taklitleri ile Bunlardan Yapılan Giyim Eşyası
 e) Ayakkabılar
 f) Çanta, Bavul, Valiz vb. Eşya
 g) Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları

Ürünlerininn kapsamı ve niteliği konularına açıklamalar getirilmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 39
1. GİRİŞ
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 6/3/2006 tarih 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarını düzenleyen 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (B) bölümüne 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. sıralar eklenerek iplikler, mensucat, iç ve dış giyim eşyası, işlenmiş deri ve köseleler ile bunlardan imal edilen giyim eşyası, ayakkabı, terlik ve çizme, çanta, bavul, valiz, halı ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamalarının katma değer vergisi oranı %8’e indirilmiştir.
 
2006/10138 sayılı Kararname ile KDV oranı %8 olarak tespit edilen malların kapsam ve niteliğine ilişkin açıklamalarımız aşağıdadır.
 
2. 2006/10138 SAYILI KARARNAME İLE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %8 OLARAK TESPİT EDİLEN MALLARIN KAPSAM VE NİTELİĞİ
 
a) İplikler
 
Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 15 inci sırada, “ İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler),” hükmü yer almaktadır. Aşağıdaki mallar bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
-İpek ipliği; ipek döküntülerinden elde edilen iplikler,
-Yün iplikleri; hayvan kıllarından iplikler,
-Pamuk, keten, jüt ve dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler (iplik imali için hazırlanmış lifler dahil),
-Sentetik ve suni filament iplikleri; sentetik ve suni monofilamentler,
-Sentetik ve suni flament demetleri; sentetik ve suni devamsız lifler ile bunların iplikleri,
-İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde edilen iplikler,
-Gipe iplikler,
-Vulkanize edilmiş kauçuktan iplikler,
-Yukarıda sayılan iplik ve liflerin kırpıntı, döküntü, toz ve tarazları.
 
b) Mensucat
 
Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 16 ncı sırada, “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler,” hükmü yer almaktadır. Aşağıdaki mallar bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
-İpek veya ipek döküntülerinden mensucat,
-Yün ve hayvan kılından veya bunların birlikte dokunmasından elde edilen mensucat,
-Pamuklu mensucat,
-Dokumaya elverişli bitki liflerinden dokunmuş mensucat,
-Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat,
-Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat,

-Vatka; keçe; dokunmamış mensucat,
-Dokunmuş kadife, tırtıl ve pelüş mensucat; havlu cinsi bukleli ve tufte edilmiş mensucat; gaz mensucat, tüller ve diğer ağ mensucat; el ve makine işi dantelalar; kordelalar; dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve benzeri eşya; parça halinde kordonlar, işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası, ponponlar ve benzeri eşya; işlemeler,
-Kapitoneli mensucat,
-Kauçuklu mensucat,
-Dokunmaya elverişli mensucattan dokunmuş ve örülmüş mensucat,
-Şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat,
-15. sırada yer alan iplik ve liflerden örme mensucat,
-Yukarıda sayılan mensucatın döküntü ve kırpıntıları.
 
c) İç ve Dış Giyim Eşyası ile Mensucattan Ev Tekstil Ürünleri
 
Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 17 nci sırada, “Yukarıdaki 16 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),” hükmüne yer verilmiştir. Aşağıdaki ürünler bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
Pamuk, keten, ipek, yün, sentetik, vatka, keçe, dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; örme veya örülmemiş giyim eşyası [paltolar, kabanlar, ceketler, pelerinler, anoraklar, elbiseler, gelinlikler, tulumlar, pantolonlar, gömlekler, bluzlar, iç çamaşırları, pijama ve gecelikler, bornozlar, tişörtler, kazaklar, spor kıyafetleri, çoraplar, koruyucu olanlar dahil her türlü eldivenler, eşarp, fular, kaşkol ve atkılar, yağmurluklar, mesleki kıyafetler, mendiller, koruyucu olanlar dahil her türlü şapka ve başlıklar (bunların taslakları, astarları, kılıfları, siperlikleri dahil), dizlikler, getrler, tozluklar, bacak koruyucular, bellikler, kemerler, cüppe, rahip ve rahibe kıyafetleri ve benzerleri, kullanılmış giyim eşyası.]
 
Pamuk, keten, ipek, yün, sentetik, vatka, keçe, dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; battaniyeler (elektrikli olanlar dahil), uyku tulumu, yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, perdeler, yatak örtü ve koruyucuları, temizlik bezleri, yastıklar, yorganlar, minderler, puflar, paspaslar, (çuval, torba ve benzerleri ile yataklar hariç).
 
d) İşlenmiş Post, Deri, Kösele ve Taklitleri ile Bunlardan Yapılan Giyim Eşyası
 
Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 18 inci sırada, “İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil),” hükmü yer almaktadır. Aşağıdaki ürünler bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
Kürkler hariç olmak üzere, koyun, kuzu, keçi, oğlak, sığır, dana, at, domuz, sürüngen ve benzerlerinin işlenmiş post, deri ve köseleleri (ham olanlar hariç), güderi, rugan ve ruganla kaplanmış deri ve köseleler, metalize deri ve köseleler, kromlu deri ve benzerleri, bunların taklitleri, post, deri, kösele ve taklitlerinin kırpıntı, döküntü, talaş, toz ve unları.
 
İşlenmiş post, deri, kösele ve taklitlerinden (kürkten olanlar hariç) mamul iç ve dış giyim eşyası (manto, palto, pardösü, ceket, mont, pantolon, etek vb.), şapka, kemer, kravat, eldiven (koruyucu eldiven dahil), mendil.
 

e) Ayakkabılar
 
Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 19 uncu sırada, “Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri,” hükmü yer almaktadır. Aşağıdaki ürünler bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
Her nevi maddeden ayakkabılar (spor, kayak vb. dahil), terlikler, botlar, çizmeler (15, 16 ve 18. sıralarda yer alan maddelerden mamul olanlar dışındaki ayakkabı aksamı hariç).
 
f) Çanta, Bavul, Valiz vb. Eşya
 
Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 20 nci sırada, “Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri,” hükmü yer almaktadır. Aşağıdaki ürünler bu kapsamda değerlendirilmektedir.
 
Her nevi maddeden, bavullar, valizler, okul ve evrak çantaları, el çantaları, spor çantaları, erzak çantaları, sırt çantaları, portföyler, (cüzdan, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinesi mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca, bıçak kılıfları, sigara ve tabaka kutuları mahfazaları ve benzeri mahfazalar hariç).
 
g) Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları
 
Katma değer vergisi oranlarına ilişkin 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin (B) bölümüne eklenen 21 inci sırada, “Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları,” hükmü yer almaktadır. Aşağıdaki ürünler bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Dokumaya elverişli maddelerden el ve makine halıları (duvar halıları dahil), yer kaplamaları, kilim, sumak, karaman ve benzeri yer döşemeleri, karolar.
 
Linoleum; bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları.
 
Duyurulur.