KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 37 ile ; Ocak 2006 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi  22/02/2006 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

İlgili sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 37

1.Giriş:
 
Ocak 2006 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2.Yasal Düzenleme:
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 4. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.
 
Ancak, ülkemizde hüküm süren olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak Vergi Usul Kanununun 17. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Ocak 2006 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 22/02/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
3.Sonuç:
 
Buna göre, Ocak 2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 22/02/2006 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, bu döneme ait katma değer vergisi, 26/02/2006 tarihinin resmi tatil gününe rastlaması nedeniyle 27/02/2006 Pazartesi günü akşamına kadar ödenebilecektir.
 
Duyurulur.