Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan Ö.İ.V. tutarı düzenlendi..(25.12.2006)

2 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’ ile; mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 01.01.2007 tarihinden itibaren 26,00 YTL olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

                                       ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)
 
    Özel İletişim Vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
    6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.
    Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (20.000.000 TL), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2006 yılı için 24,15 YTL olarak belirlenmişti.
    28/11/2006 tarih ve 26360 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 363 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden değerleme oranı 2006 yılı için %7,8 olarak tespit edilmiştir.
    Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2007 tarihinden itibaren 26,00 YTL olarak uygulanacaktır.
    Tebliğ olunur.