Sağlık karnesi düzenlenmesi,iadesi ve kaybolması durumları,muayene ve tedavi için aranacak belgeler

Sağlık karnesi düzenlenmesi, sağlık karnesinin iadesi ve kaybolması, Muayene ve tedavi için başvuruda aranacak belgeler, Muayene ve tedavi için işverenlerin düzenleyeceği belgeler konularına Sosyal Sigorta işlemleri yönetmeliğinin 50,51,52 ve 53 üncü maddelerinde yapılan değişikliğe istinaden açıklamalar getirilmiştir.

                                                                    G E N E L G E  3- 266  Ek
    
Bilindiği üzere, 16.1.2004 tarihli, 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 50, 51, 52 ve 53 üncü maddeleri yeniden aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve 28.09.2006 tarihli, 26303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
    
    Sağlık Karnesi Düzenlenmesi
    
    “Madde 50 – Kurumca sağlık karnesi düzenlenmesi için aranılacak usul ve esaslar şunlardır;
    
    a) Sigortalılar ile eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuk, ana ve babalarının muayene ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine başvurularında gösterilmek üzere, kendilerine Kurum tarafından hazırlanan birer sağlık karnesi  verilir.
    
    1) Sağlık karneleri, sigortalıların ibraz edecekleri vizite kağıdı ve kendisi ile eş, çocuk, ana ve babalarına ait nüfus cüzdanlarına istinaden Kurumca düzenlenerek imza karşılığında sigortalıya teslim edilir.
    
    2) Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu onsekiz yaşını doldurmuş erkek çocuğuna verilen sağlık karnesinin geçerlilik süresi öğrenim durumu ile sınırlıdır. Öğrenim durumuna ait belgenin Kuruma verilmemesi halinde sağlık yardımı yapılmaz.
        
    b) Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlara ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalara da muayene ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine başvurularında gösterilmek üzere Kurum tarafından hazırlanan birer sağlık karnesi verilir.
    
    1) Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü olduğu onsekiz yaşını doldurmuş erkek çocuğuna verilen sağlık karnesinin geçerlilik süresi öğrenim durumu ile sınırlıdır. Öğrenim durumuna ait belgenin Kuruma verilmemesi halinde sağlık yardımı yapılmaz.
     
    2) Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babalarına Kurumca sağlık yardımı yapılabilmesi ve sağlık karnesi verilebilmesi için bunların geçimlerinin sözü edilen kişiler tarafından sağlandığının belgelenmesi gerekir.”
    
    Sağlık Karnesinin İadesi ve Kaybolması
    
    “Madde 51 – Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalar ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babalar, gelir veya aylıkların kesilmesi, erkek çocuklar öğrenimin bırakılması veya sona ermesi  hallerinde  kendilerine verilmiş bulunan sağlık karnelerini  Kuruma geri vermek zorundadırlar.
    
    Buna uymayanlar ve sağlık yardımlarından faydalanma hakkını kaybettiği halde elindeki sağlık karnesi  ile Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel veya sağlık tesislerine başvurarak muayene ve tedavilerini yaptıranlardan Kurumca yersiz olarak yapılan masrafların tutarı alınır.
         
    Sağlık karnelerinin kaybolması halinde, durum sigortalı tarafından bir dilekçe ile Kuruma bildirilir ve o şahıs için Kurumca yeniden bir sağlık karnesi düzenlenir.”
    
    Muayene ve Tedavi İçin Başvuruda Aranacak Belgeler
    
    “Madde 52 – Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine muayene ve tedavi için başvurularda;
    
    a) Sigortalılar, örneği Ek: 4’de belirlenen ve işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdını vermek ve Kurum tarafından verilen sağlık karnesi  ile resimli kimlik belgesini göstermek,
    
    b) Sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları, işyerinin kurulu olduğu yerde veya başka yerde örneği Ek: 5 ve Ek: 6’da belirlenen ve işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdını veya sağlık belgesini ibraz etmek ve Kurum tarafından düzenlenen sağlık karneleri  ile resimli kimlik belgelerini  göstermek,
    
    c) Sigortalının işyerinin kurulu olduğu yerden başka yerde bulunan eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları da, sağlık karneleri  ile birlikte, işveren tarafından düzenlenen sağlık belgelerini ve resimli kimlik belgelerini göstermek,  
    
    ç) Sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babaları sağlık belgeleri ile sağlık karnelerini  ve resimli kimlik belgelerini  göstermek,   
    
    d) Kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar sağlık karneleri ile resimli kimlik belgesini göstermek, zorundadırlar.

        Kurum; sigortalılar, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaların tamamı ya da bunların bir kısmı için, belirli il veya bölgelerde muayene ve tedavi başvurusunda, sağlık karnesi  yerine T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanlarının ibraz edilmesini yeterli kabul edebilir.
    
    Ayrıca, belirli sağlık tesisleri ile il veya bölgelerde; sigortalılar, sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları için, Kurum bilgi işlem kayıtlarından sorgulama yapılmak suretiyle sağlık yardımlarından yararlanma hakkının kontrol edilmesine Kurum tarafından karar verilebilir.”
    
    Muayene ve Tedavi İçin İşverenlerin Düzenleyeceği Belgeler
    
    “Madde 53 – İşverenlerce muayene ve tedavi için düzenlenmesi gereken belgeler şunlardır;
    
    a) Sigortalılar için; sigortalının gerek iş kazası, meslek hastalığı, gerekse hastalık ve analık halleri için, işverence biri asıl olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenecek vizite kağıdına adı ve soyadı, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. Kimlik Numarası, işe giriş tarihi, viziteye çıkmak için işyerinden ayrıldığı tarih ve saat, prim ödeme halinin sona erip ermediği, ermiş ise tarihi, iş kazası vak’alarında ayrıca olay tarihindeki işçi sayısı, sigortalının yaptığı iş ve bu işin mahiyeti, iş kazasının oluş şekli, vuku bulduğu yer, tarih ve saati, olay günündeki işbaşı saati, tanıkların ad ve soyadları ile birlikte;
   
    1) Sigortalıların sağlık yardımı, protez araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak sağlanması, takılması, onarılması, yenilenmesi ile gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurtiçinde başka bir yere gönderilmesi halinde verilecek yol parası ve zaruri masraf karşılığı yardımlarından yararlanabilmesi için düzenlenen vizite kağıtlarında,  sigortalının viziteye çıktığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün hastalık sigortası prim ödeme gün sayısı,  
    
    2) Hastalık ve analık hallerinde, hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğin başladığı veya doğumun vuku bulduğu tarihten önceki bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı,
    
    3) İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı hallerinde, sigortalının olay tarihinden önceki üç takvim ayı içinde, aylar itibariyle elde ettiği prime esas tutulan kazançları ile bu süre içindeki prim ödeme gün sayıları,hususlarının da rakam ve yazı ile kaydedilmesi gereklidir.
    
    b) Eş ve çocuklar için;
    
    1) Sigortalının eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları için işveren tarafından düzenlenen vizite kağıdına sigortalının adı ve soyadı, sicil numarası, T.C. Kimlik Numarası, işe giriş tarihi, eş veya çocuğun adı ve soyadı, sigortalıya yakınlığı, T.C. Kimlik numarası ile birlikte;
    
    Sigortalının prim ödeme halinin sona erip ermediği,
    
    Eş ve çocukların viziteye çıkış tarihinden önceki bir yıl içinde sigortalının prim ödeme gün sayısının da (Rakam ve yazı ile kaydedilerek.) yazılması gereklidir.
    
    2) Sigortalının eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının hastalıkları halinde, sağlık yardımlarından kolaylıkla yararlanabilmelerinin sağlanması bakımından düzenlenen altı ay geçerli sağlık belgesinin önyüzü işverenlerce tanzim edilir. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi, işverence düzenlendiği tarihten başlayarak altı aydır. "Sağlık Belgesi"nin ön tarafına işverenlerce;
    
    Sigortalının, adı, soyadı, sigorta sicil numarası, T.C. Kimlik Numarası, işe giriş tarihi, prim ödeme hali sona ermişse tarihi ve düzenlenme tarihi,
    
    Eş ve çocuğun, adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, doğum yeri, doğum tarihi, sigortalıya yakınlığı ve oturma adresi,    
    
    Ayrıca, belgenin düzenlendiği tarihten önceki bir yıl içindeki yüzyirmi gün prim ödeme süreleriyle bununla ilgili aylar,yazılarak, işyerinin numarası, unvanı ve adresi de kaydedildikten sonra, işyeri mühür veya kaşesi basılıp, işveren yahut işveren vekili tarafından imzalanır. Bu belgeler sigortalıların işyerlerinin kurulu bulunduğu yerde ikamet eden eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları için iki nüsha düzenlenir.
    
    c) Ana ve babalar için; sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babalarının muayene ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine başvurularında gösterilmek üzere, kendilerine Kurumca düzenlenen sağlık karnesi ile işverence düzenlenen sağlık belgesi verilir. Altı ay için geçerli olan sağlık belgesinin ön yüzü, sigortalıların işverenlerince düzenlenir.
    
    1) Sigortalıların geçindirmekle yükümlü oldukları ana ve babaları, muayene ve tedavileri için Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yahut Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen kamu veya özel sağlık tesislerine, Kurumca kendilerine verilen sağlık karnesi, sağlık belgesi  ve resimli kimlik belgesi ile başvururlar.
    
    
    2) Sigortalıların ana ve babalarına, Kurumca sağlık yardımı yapılabilmesi, sağlık karnesi  ve sağlık belgesi verilebilmesi için, bunların geçimlerinin sigortalılar tarafından sağlandığının belgelenmesi gerekir.
    
    3) Sağlık belgesinin ön yüzüne işverence;
    
    Sigortalının, adı, soyadı, sigorta sicil numarası, T.C. Kimlik numarası, işe giriş tarihi, prim ödeme hali sona ermişse sona eriş tarihi ile düzenlenme tarihi,
        
    Ana veya babanın, adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, sigortalıya yakınlığı ve oturma adresi,
    
    Belgenin düzenlendiği tarihten önceki bir yıl içindeki yüzyirmi gün prim ödeme süreleriyle bununla ilgili aylar,yazılarak, işyerinin numarası, unvanı ve adresi kaydedildikten sonra işyeri mühür veya kaşesi basılıp, işveren yada işveren vekili tarafından imzalanır.”
    
Hükümleri yer almıştır.
    
    Buna göre, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Sağlık Karnesi Düzenlenmesi” başlıklı 50 nci maddesinde yapılan değişiklik ile Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan tüm gruplara muayene ve tedavilerinde kullanılmak üzere tek tip olarak geliştirilen 07.1000.032.00 kod numaralı örnek sağlık karnesinin düzenlenmesi sırasında ilgililerden ayrıca nüfus cüzdanlarının fotokopisinin istenmemesi, T.C Nüfus Cüzdanı aslına istinaden işlem yapılması,

    Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun değişik 106 ncı maddesinin (b) fıkrası hükmü gereğince, sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarından  18 yaşını doldurmuş veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını,yüksek öğrenim yapıyorsa 25 yaşını doldurmamış erkek çocuklarının halen okuduklarına dair ilgili öğrenim dönemine ait vize edilmiş veya ilgili öğrenim dönemi için verilmiş öğrenci kimlik belgesi yada ilgili kurum tarafından verilmiş öğrenci belgesine istinaden sağlık karnelerinin düzenlenmesi,

Gerekmektedir.