SSK 3-260 EK GENELGE

1-Sağlık Yardımlarından yararlanan kimselerin yurt dışına tedaviye Gönderilmelerinde uygulanacak esaslar konulu SSK 3-260 EK GENELGE

 

2-Sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi nedeniyle yapılan değişikler konulu SSK 3- 361 EK GENELGE

Yayınlanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.

T.C.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
Sayı   : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-1093-04-23-105092                                                        A N K A R A
Konu : Kurumumuz Sağlık Yardımlarından                                                                                    15.02.2006
            Yararlanan kimselerin yurt dışına tedaviye
             Gönderilmelerinde uygulanacak esaslar
G E N E L G E
3- 260  Ek
        
 
            Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun  32 nci maddesinin (E) bendi ile  “hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 300 gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması şartıyla, yurt içinde tedavisi mümkün olmayıp ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen  tedavisi mümkün görülen ve malüllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği Kurum sağlık tesisleri  sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmiş ise beraber gideceği kimsenin yurt dışına gönderilmeleri, yabancı ülkelere gidip gelme yol paraları ile bu ülkede kalış ve tedavi masraflarının ödenmesi, (Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulunca verilen rapora  karşı Kurum veya ilgili  sigortalıca yapılacak itiraz, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık  Kurulunca karara bağlanır. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca  verilen karar kesindir.)”
           
            Hükmü öngörülmekte,
            Diğer taraftan, 11.12.2004 tarihli, 25667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02.12.2004 tarihli, 5264 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 2 inci maddesi ile 11.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin (E) bendine;
            “Yabancı ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi iki yılı geçemez. Bu süre içerisinde acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastalığın dışındaki hastalıklar için tedavi ücreti ödenmez. Bu tedavi için süre uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, dış temsilciliklerce Kuruma gönderilir. Bu işlem her altı ayda bir tekrarlanır ve Kurumca sigortalılar için tespit edilen esaslara göre gidip-gelme yol paraları ile tedavi ve zarurî masrafları Kurumca ödenir.”paragrafı,
            Aynı Kanunun 2 nci maddesi ile de 506 sayılı Kanuna ;
            “Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilen hastalıkları için ve bu raporda belirtilmiş ise beraber gideceği kimseyle birlikte;
            a) Hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az üç yüz gün hastalık sigortası primi ödenmiş olması şartıyla sigortalının, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmayan ya da gelir veya aylık almayan eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları, ana ve babası,
            b) Bu Kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile bu kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babası,
            c) Hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve baba,
            Yurt dışına gönderilir.
           
            Yabancı ülkeye gönderilenlerin tedavi süresi iki yılı geçemez. Bu süre içerisinde acil haller hariç olmak üzere, raporda belirtilen hastalığın seyriyle bağlantılı olan hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için süre uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, dış temsilciliklerce Kuruma gönderilir. Bu işlem her altı ayda bir tekrarlanır ve Kurumca sigortalılar için tespit edilen esaslara göre gidip-gelme yol paraları ile tedavi ve zaruri masrafları Kurumca ödenir. Kurum sağlık tesisleri sağlık kurulunca verilen rapora karşı Kurum veya ilgili sigortalıca yapılacak itiraz, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca verilen karar kesindir.” ek madde 49,
            Eklenmiştir.
            Buna göre, 506 sayılı Kanunun 32/E fıkrası ile  sigortalılara tanınan yurtdışında tedavi imkanı, bu defa sözkonusu Ek Madde 49 ile  sigortalıların eş,çocuk,ana ve babası,  Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri,malullük veya yaşlılık aylığı almakta olan kimseler ve bu kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş,çocuk,ana ve babası ile Kurumumuzdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş,çocuk,ana ve babasına da sağlanmış bulunmaktadır.
            Anılan madde hükmü ile yurtdışına tedavi için gönderilenlerin bu tedavilerinin yanı sıra acil haller ve hastalığın seyri ile bağlantılı olan hastalıklarının tedavi edilebileceği ,tedavi süresinin 6 ayı geçmesi halinde tedavinin yapıldığı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamının zaruretini gösteren raporun dış temsilciliklerimizce de onaylanması halinde, tedavinin her 6 ayda bir verilecek rapora istinaden uzatılabileceği ve bu sürenin iki yılı geçemeyeceği, sigortalılar için tespit edilen esaslara göre gidip-gelme yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ve tedavi giderlerinin  Kurumca ödeneceği esasları getirilmiştir.
            Bu duruma göre, yapılan değişiklikler nedeniyle Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan tüm grupların tedavi amacıyla yurt dışına gönderilmelerine ilişkin esaslar yeniden düzenlenerek aşağıda açıklanmıştır.
            YURT DIŞINA GÖNDERİLME ESASLARI
            1-Sigortalılar ile eş ve geçindirmekle yükümlü bulundukları çocukları ile ana ve babalarının yurt içinde sağlanamayan tedavilerinin temini bakımından yurt dışına gönderilebilmeleri için, öncelikle ilgililerin sigortalılık niteliklerinin mevcut olması ve hastalıklarının anlaşıldığı, yani yurt dışı tedaviye konu hastalıkları sebebiyle Kurumca son defa tedavi altına alındıkları tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 300 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş ve geçindirmekle yükümlü olmaları,
            Gelir veya aylık alanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaların ise aylık veya gelirlerinin kesilmemesi ve geçindirmekle yükümlülük halinin devam etmesi,gerekmektedir.
            Yurtdışı tedavi yardımlarından yararlananların yurt dışına gönderilmeden önce;
                  a) 506 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak işyerinde fiilen sigortalı olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının,
                  b) Aynı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince, işe giriş bildirgelerinin işverenlerince kanuni süre içerisinde Kurumumuza verilip verilmediğinin,
                c) Sigortalının tedavisi için gönderilmesi durumunda anılan Kanunun 41 inci maddesi hükmüne istinaden çalışma mevzuatına göre işe girerken sağlık raporu alınması gerektiği halde, böyle bir rapora dayanılmaksızın işe alınıp alınmadıkları veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının (15.5.1991 tarihli, 3-53 Ek sayılı genelge esaslarına göre)
                 
            d) Sözkonusu Kanunun değişik 90 ıncı maddesi ile Genel Hükümlerin tatbiki bakımından vizite kağıdında işverenin eksik veya yanlış beyanda bulunup bulunmadığı,
            Hususlarının Sigorta Müfettişliğince titizlikle ve en kısa sürede tahkik ve tespiti cihetine gidilecektir.
 
            Kurumdan gelir veya aylık alanlar ile haksahibi olarak gelir veya aylık alanların ise gelir veya aylıklarının kesilip kesilmediği araştırılacaktır.
            2-Gerekli prim ödeme şartını yerine getirmiş oldukları tespit edilen sigortalılar ile Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin tedavi amacıyla yurt dışına gönderilebilmeleri için haklarında her yıl Resmi Gazete yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen Yurt dışında Tedavi Amacıyla Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili Resmi Sağlık Kurumlarınca, sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi ve Ankara Numune Hastanesince de teyit edilmesi gerekmektedir.
            2005 Yılı için yurt dışında tedavi amacıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetkili resmi sağlık tesisleri Ek 1 de bulunmaktadır.
 
            3-2 nci maddede sözkonusu edilen sağlık kurulu raporlarında;
                  a) Hastalığın teşhisi veya muhtemel teşhisi,
                  b) Tedavinin yurt içinde yapılmasına imkan olmadığı,
                  c) Yabancı bir ülkede, kısmen veya tamamen tedavisinin mümkün bulunduğu,
                  d) Yabancı bir ülkede yapılacak tedavi sonucu malullük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği,
                  e) Tedavinin hangi yabancı ülkede ve biliniyorsa hangi sağlık tesisinde sağlanması gerektiği,
                  f) Tedavisinin muhtemel süresi,
                  g) Refakatçi gerekip gerekmediği,
            Hususlarının açıkça belirtilmiş olması icap etmektedir.
            4-İlgililerin tedavileri sağlanmak üzere yurt dışına gönderilebilmeleri için, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastaneler sağlık kurullarınca düzenlenmiş rapor tarihlerinden itibaren bir yıl süre geçmemiş olması şarttır.
            5-İlgililerin hastalıklarının yurt dışındaki tedavilerinin, 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (E) bendi ile Ek-49 uncu maddede belirtilen 2 yıllık tedavi süresi içinde sağlanması gerekmektedir.
            6-Tedavilerinin temini amacıyla yurt dışına gönderilmelerine lüzum gösterilen ilgililer yurt dışına gönderilmeden önce haklarında düzenlenmiş rapor ve sair belgelerin, yurt dışında tedaviyi yapacak sağlık tesislerine gönderilmek suretiyle tedavinin yapılıp yapılmayacağının incelettirilmesi ve elde edilecek sonuca göre randevu tarihi, muhtemel tedavi süresi ve tedavi maliyetinin istenilmesi gerekmektedir.
            7-Refakatçilik durumu yalnız sağlık durumu sebebiyle sözkonusu olup, sosyal durum vs. sebepler için refakatçi tahsisi mümkün bulunmamaktadır.
           
           
           
            8-Tedavi görecek ilgililer ile sağlık durumları sebebiyle lüzum gösterilecek refakatçilerine, yeme-yatma ve benzeri zaruri giderlerini karşılamak üzere her gün için Ek 2 de belirtilen zaruri masraf ödenir.
            9-Tedavi için gönderilenlere hastanede yattığı  günler için zaruri masraf karşılığı ödenmez.
            Refakatli olarak gönderilenlere ayakta tedavi görülen sürelere ait hasta ve refakatçisi için Ek 2 de belirtilen “Refakatli Gönderilenler” için belirtilen zaruri masraf karşılığı, hastanede yatarak tedavi görülen günler için ise yalnız refakatçiye “Refakatsiz Gönderilenler” için belirtilen zaruri masraf karşılıkları,
            Refakatsiz olarak gönderilenlere ayaktan tedavi görülen süreler için Ek 2 de belirtilen “Refakatsiz Gönderilenler” için belirtilen zaruri masraf karşılıkları,
            ödenir.
            10-Sigortalılar ile refakatçilerinin yurt dışında zorunlu olarak kaldıkları günlerin, ilgili Konsolosluk veya Dış Temsilciliğimizden alınacak belge ile tevsiki gerekir.
            11-Yurtdışına tedavi için gönderilenlere sağlık tesisinde yatırılarak yapılan tedavileri sırasında ilgili hekimce tıbben ve sağlık durumları sebebiyle yanlarında refakatçi kalmasına lüzum gösterilse dahi 12 yaşına kadar (12 yaş dahil) çocukları hariç hastaneye refakatçi ücreti ödenmez.
            12 yaşına kadar (12 yaş dahil) çocukların sağlık tesisinde yatırılarak yapılan tedavileri sırasında ilgili hekimce tıbben ve sağlık durumu nedeniyle refakatçi kalmasına gerek gösterilmesi halinde sağlık tesisinin ücret tarifesine göre hastaneye refakatçi ücretinin ödenmesi, bu günler için ayrıca zaruri masraf ödenmemesi gerekir.
            12-Tedavilerinin temini amacıyla yurt dışına gönderilen ilgililerin tedavilerinin sağlandığı Sağlık Kurumunca, tedavi masraflarından mahsup edilmek üzere avans talep edilmesi halinde, avans ödenmesi de mümkündür.
            13-506 sayılı Kanun hükümlerine göre raporda belirtilen hastalığın dışındaki hastalıklara ait tedavi ücreti ile Kurumca karşılanması gereken tedavi giderleri dışında kalan şahsi masrafların Kurumca karşılanması mümkün değildir.
            14-Organ transplantasyonu için yurt dışına gönderilen ilgililerin organ nakli ameliyatının yapılmasının mümkün olduğu anlaşıldığı takdirde, yapılacak değerlendirme testleri sonucu transplantasyona uygun organın vasıflarının tespitini müteakip, (45) gün içinde transplantasyona uygun organın bulunarak gerekli ameliyatın yapılmasının mümkün olmaması halinde, sigortalıların tedavilerini yapacak olan sağlık kuruluşu ile de mutabık kalınmak şartıyla, transplantasyona uygun organın bulunduğu bildirildiği takdirde derhal tekrar yurt dışına gönderilmek üzere, Türkiye’ye dönmelerinin temini yoluna gidilmesi gerekmektedir. Ancak ilgililerin Türkiye’ye gelip geri dönmesi tıbbi yönden mümkün ve uygun görülmezse, yurt dışında kalış süresi uzatılır.
            Böbrek transplantasyonu için yurt dışına gönderilen ilgililerin uygun böbrek bulununcaya kadar zorunlu olarak yapılacak hemodiyaliz tedavisi masrafları da Kurumca karşılanır.
            15-Tedaviye gönderilen ilgililer ile gerekli görülen durumlarda refakatçileri raporda vasıta ve mevkii hususunda bir açıklık olmaması hallerinde yurt dışına uçakla ve turistik mevkide gönderilirler.
            16-Yurt dışı gündeliklerinin yabancı para cinsinden gündelik miktarlarını T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen cari efektif/döviz satış kuru ile çarpılması sonucu bulunur.
           
            17-Tahakkuk ve mahsup işlemlerinde;
            -Sigortalının Kuruma borçlu olması halinde, Kurumumuzca sigortalıya gönderilen zaruri masraf karşılığı avanslarından en son transferin yapıldığı tarihteki kur,
            -Kurumun sigortalıya borçlu olması halinde ise, sigortalının yurda döndüğü tarihteki kur,
            esas alınır.
            18-Ülkemiz ile ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi olan ülkelere tedavi için gönderilen ilgililere öncelikle sözleşmelerde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.
            506 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (F) fıkrası hükmüne istinaden geçirdikleri işkazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yurt içinde tedavisi mümkün olmadığından, Kurumca yurt dışına gönderilen sigortalılar ile refakatçileri hakkında da yukarıda belirtilen maddelerden (1) madde haricindeki maddeler kıyasen uygulanır.
            Bugüne kadar yurtdışı tedavisi için çıkarılan Genelge ve Genel Yazılar bu genelge ile birleştirildiğinden 21.7.1987 tarihli, 3-14 Ek sayılı Genelgenin (A) Bölümü, 23.12.2004 tarihli, 3-239 Ek sayılı genelge ile 9.11.1987 tarihli, 789216 sayılı, 15.1.1998 tarihli, 40975 sayılı, 27.5.1988 tarihli, 391753 sayılı, 31.10.1989 tarihli, 778982 sayılı Genel Yazılar yürürlükten kaldırılmıştır.
            Bilgi edinilmesini, buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.
                                                             İbrahim ULAŞ                               Dr.Özkan DALBAY                                 
                                                    Genel Müdür Yardımcısı                          Genel Müdür V.
                                                                                                                    Kurum Başkanı V.
Ek: 2 Liste

 

 

 

 

DAĞITIM:
GEREĞİ                                                                        BİLGİ:
-SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık İşleri                -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
 Genel Müdürlüklerine Bağlı Merkez ve                      -Sağlık Bakanlığına
 Taşra Ünitelerine
EK LİSTE 1
YURTDIŞINDA TEDAVİ AMACIYLA SAĞLIK KURULU RAPORU
VERMEYE YETKİLİ RESMİ SAĞLIK KURUMLARI
            1- Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
            2- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
            3- Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
            4- Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
            5- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
            6- Ankara Atatürk Göğüs Hast.ve Göğüs Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
            7- Adana Numune Hastanesi
            8- Antalya Devlet Hastanesi
            9- Bursa Devlet Hastanesi
            10- Diyarbakır Devlet Hastanesi
            11- Erzurum Numune Hastanesi
            12- Gaziantep Devlet Hastanesi
            13- İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi
            14- İstanbul Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve D.Cer.Eğ. ve Araş.Hastanesi
            15- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
            16- İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
            17- Konya Devlet Hastanesi
            18- Samsun Devlet Hastanesi
            19- Sivas Numune Hastanesi
            20- Trabzon Numune Hastanesi
            21- Üniversite Tıp Fakültesi Hastanelerinin Tümü
            RAPORLARI TEYİT EDECEK HASTANE;
            Ankara Numune Hastanesi yukarıda belirtilen Hastanelerce verilecek sağlık kurulu raporlarını teyit etmekle yetkilidir. (İlgili dallarda eğitim hastaneleri ile işbirliği yapmak kaydıyla)
EK LİSTE 2
ZARURİ MASRAF KARŞILIKLARI
GÜNDELİK MİKTARLARI
Ülke Adı                                   Refakatli Gönderilenler                      Refakatsiz Gönderilenler
                                              Yolda Geçen ve Ayakta Tedavi        Yolda Geçen ve Ayakta Tedavi
                                               Görülen Süre İçin (İki Kişi İçin)         Görülen Süre İçin
                                              
AMERİKA BİRLEŞİK                                    100                                                           66
DEVLETLERİ
(Amerikan Doları)
DANİMARKA                                               675                                                452
(Danimarka Kronu)  
İSVEÇ                                                        640                                                           429
(İsveç Kronu)
İSVİÇRE                                                    170                                                113
(İsviçre Frankı)
JAPONYA                                                 20180                                  13454
(Japon Yeni)
KANADA                                                    130                                                            89
(Kanada Doları)
NORVEÇ                                                   690                                                 461
(Norveç Kronu)
İNGİLTERE                                                 64                                        43
(İngiliz Sterlini)
AVUSTURYA                                            101                                                  67
(Euro)
ALMANYA                                                102                                       68
(Euro)
BELÇİKA                                                  91                                                    61
(Euro)
FİNLANDİYA                                              75                                                   50
(Euro)
İTALYA                                                       65                                                   43
(Euro)
FRANSA                                                     90                                          60
(Euro)
HOLLANDA                                                 97                                          65
(Euro)
DİĞER ÜLKELER                                        90                                          59
(Amerikan Doları)
T.C.
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü
Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
 
                                                                G E N E L G E
3-261   Ek
 
              Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 135 inci maddesi hükmü gereğince hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde; ”Kurumca sağlık yardımlarından yararlandırılanların ani ve acil hastalığı dolayısıyla Kurum yada Kurum tarafından sözleşme veya protokol yapıldığı bildirilen Kamu ve Özel sağlık tesisleri dışında bir sağlık tesisine yatırılması halinde, bu husus raporla tevsik edilmek ve Kurum tarafından kabul olunmak şartıyla;
 
              a)Resmi sağlık tesislerinde yapılan tedavi masrafları aynen,
 
              b)Tedavi özel sağlık tesislerinde yapılmış ise, Kurum sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatırılarak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle,
 
               ödenir.
              
               Resmi sağlık tesislerinde özel nitelikte tedavi görmüş olanların masrafları, o sağlık tesisinin normal ücret tarifesi üzerinden, yatak ücretleri ise Kurumca belirlenecek yatak ücret tarifesi üzerinden ödenir.
 
              Kurumca olaya el konulabilmesi için durumun ilgililer tarafından mümkün olan en kısa zamanda Kuruma bildirilmesi şarttır.” denilmektedir.
 
              Buna göre, daha önce yayımlanan 30.11.1987 tarihli, 3-17 Ek sayılı ve 13.10.1995 tarihli, 3-90 Ek sayılı genelgelerimizde sigortalılar ile Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan diğer kişilerin derhal ve süratle müdahaleyi, önlem almayı gerektiren, beklemeye tahammülü olmayan "ani ve acil" hastalıkları nedeniyle başkaları tarafından Kurumca bildirilen sağlık kuruluşları dışında bir sağlık kuruluşuna yatırılmaları ve bu durumun  raporla belgelenmesi, raporun da Kurumca bildirilen sağlık tesislerince onaylanması ve hastalanılan yerin başvurulan Kurum dışı sağlık tesisine Kurum sağlık tesisinden daha yakın olması durumunda ilgililerin bu tedavilerine ilişkin ve mevzuatımıza uygun olan masrafları, sözü edilen 57 nci madde hükmüne göre Kurumumuzca ödenmekte idi.
 
              Ancak,  Kurumumuz sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi nedeniyle sigortalılar ile Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlanan diğer kimselerin Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri ile Kurumumuz ile anlaşma yada sözleşme yapan diğer sağlık tesislerinde tedavilerinin sağlandığı ve her geçen  gün sağlık  hizmeti satın alınan sağlık tesislerinin arttırıldığı dikkate alınarak, sözkonusu kimselerin hastalandıkları yerin daimi ya da geçici ikamet ettiği yerin dışında olabileceği vak’aların  meydana geldiği yerlerden  genellikle ilgililerin  başkaları  tarafından sağlık  tesislerine  kaldırıldığı,  tedavilerini  özel sağlık tesislerinde yaptıranların hastalıklarının ani ve acil olduğu kabul edilmesi halinde yapılan  tedavi  giderlerinin  Kurum  sağlık kuruluşlarında  ayakta  veya yatırılarak yapılacak  muayene ve
 
tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle ödendiği, ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumları Kanunları arasında norm ve standart birliğinin sağlanması bakımından yukarıda sözü edilen her iki genelgemizde yer alan mesafe durumunun bundan böyle dikkate alınmadan değerlendirilmesi ve gereğinin buna göre yapılması gerekmektedir. 
 
            Bilgi edinilmesini ve buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.