Temmuz 2006 vergilendirme dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme süresinin uzatılm

                                                         KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 42

1.Giriş:
 
Temmuz 2006 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2.Yasal Düzenleme:
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 4 üncü fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.
 
Ancak, Temmuz 2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak tüm mükellefler için 23/08/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.  
3.Sonuç:
 
Buna göre, Temmuz 2006 dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin 23/08/2006 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Duyurulur.