Tevkifat nispetleri hakkındaki kararda değşiklik (29.12.2006)

Karar Sayısı : 2006/11449
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/12/2006 tarihli ve 622 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
 
                                        20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11449  SAYILI
                                                       KARARNAMENİN EKİ
                                                                 KARAR
 
    MADDE 1 – 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    "2.  Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
    b) Diğerlerinden % 20,
    3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,
    4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,
    5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,
    b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,
    c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,
    13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
    b) Hurda mal alımları için % 2"
 
    MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
 
    MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.