Vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonları

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 360 ile vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunun kuruluşu, işleyişi ve yetki sınırına ilişkin açıklamalar getirilmiştir.

                                     VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 360)
 
3/2/1999 tarih ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin  22/10/2005 tarih ve 25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilen 6 ncı maddesi ile uzlaşma komisyonları, vergi dairesi uzlaşma komisyonları, defterdarlık uzlaşma komisyonu, vergi dairesi başkanlığı uzlaşma komisyonu, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu ile Merkezî Uzlaşma Komisyonu olarak yeniden belirlenmiştir.
 
Bu komisyonlardan vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunun kuruluşu, işleyişi ve yetki sınırına ilişkin  açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
 
Tebliğin bundan sonraki bölümlerinde vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu, “komisyon” olarak ifade edilecektir.
 
1.  Komisyonun Oluşumu
 
Komisyon, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gelir İdaresi Başkanı tarafından belirlenen Gelir İdaresi Daire Başkanı veya Grup Başkanlarından birinin başkanlığında, grup başkanları ve/veya müdürlerden oluşur. Komisyon bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden müteşekkildir. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla komisyon kurulabilir.
 
2.  Komisyonun Yetkisi
 
Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki defterdarlıkların uzlaşma yetkisini aşan ve bu tebliğ ile belirlenen yetki sınırları içerisindeki uzlaşma taleplerinin incelenmesi bu komisyonun yetkisindedir.
 
Uzlaşma Komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırları en son 352 1 ve 356 2 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir. Vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde bulunan uzlaşma komisyonları için yukarıda belirtilen tebliğlerle belirlenen yetki sınırları geçerli olup, aynı şekilde çalışmaya devam edilecektir.  
 

Vergi dairesi başkanlığı kurulmayan 52 ildeki defterdarlık uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı 50.000.-YTL olarak yeniden belirlenmiştir.
 
Bu belirlemelere göre vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerdeki vergi dairesi uzlaşma komisyonlarının 352 ve 356 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen yetki sınırlarını aşan uzlaşma talepleri, defterdarlık uzlaşma komisyonunca; defterdarlık uzlaşma komisyonunun yetkisi sınırını (50.000.-YTL) aşan uzlaşma taleplerinden, 750.000.-YTL’ye kadar olan uzlaşma talepleri vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonunca; bu komisyonun yetki sınırını aşanlar ise Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.
 
Defterdarlık uzlaşma komisyonunun yetki sınırı aşan uzlaşma talepleri, defterdarlığın ilgili birimi tarafından, yetki sınırlarına göre doğrudan ilgili uzlaşma komisyonuna (vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonuna) intikal ettirilecektir.
 
3.  Komisyonun Sekreterya Hizmetleri
 
Bu komisyonun sekreterya hizmetleri Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir.
 
4.  Uzlaşma Talepleri
 
Komisyonun yetkisine giren uzlaşma taleplerine ilişkin dilekçeler, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, defterdarlık veya Gelir Yönetimi Daire Başkanlığına verilebilir. Bu dilekçenin taahhütlü postayla gönderilmesi de imkan dahilinde bulunmaktadır.
 
5.  Diğer Hususlar
 
Bu tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.