Yatırm indirimi endeksleme oranı

Gelir Vergisi Sirküleri / 52 ile Yatırım indirimi endeksleme oranı belirlenmiştir. Gelir Vergisi Kanununun Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında indirim konusu yapılamayan istisna tutarı %0,39, aynı kanunun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, %2,48 artırılarak dikkate alınacaktır.
                                                     

                                                                     Gelir Vergisi Sirküleri/52
1-Giriş:
08.04.2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69 uncu maddeye istinaden, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarının endekslemesinde uygulayacakları oranının belirlenmesine ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2-Yatırım İndirimi İstisnasına İlişkin Olarak 5479 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeler:
5479 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenen yatırım indirimi istisnası kaldırılmış, aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69 uncu madde ile de 01.01.2006 tarihinden önce uygulanan yatırım indirimi istisnasına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir.
Ayrıca, 5479 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin sonuna aşağıdaki (C) fıkrası eklenmiştir.
“C) Vergi kanunlarında yer alan “toptan eşya fiyatları genel endeksi” ibaresi “üretici fiyatları genel endeksi” ve “TEFE” ibaresi “ÜFE” olarak uygulanır.”

2.1- 24.04.2003 Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar:
24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde yeniden değerleme oranında (%0,39) artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.
2.2-Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19 uncu Maddesi Kapsamında Yapılan Yatırımlar:
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında, 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde, üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında (%2,48) artırılarak dikkate alınacaktır.
Duyurulur.