İhraç malı taşıyan araçlara yapılacak motorin teslimlerinde katma değer vergisi istisnası uygulaması

100 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile ; ihraç malı taşıyan araçlara yapılacak motorin teslimlerinde katma değer vergisi istisnasının uygulamasına ait usul ve esaslar belirtilmiş olup, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki işlemlerde istisna uygulamasına ilişkin olarak 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

                                             KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ, SERİ NO: 100
 
    Katma değer vergisi uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
 
    A – İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA YAPILACAK MOTORİN TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
 
    Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine 5493 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 3 numaralı fıkra eklenerek; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiş, istisnanın uygulamasına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
 
    Öte yandan, Bakanlar Kurulu tarafından bu hükme dayanılarak, 26/6/2006 tarih ve 2006/10784 sayılı Kararname ile söz konusu istisnanın; Ambarlı, Pendik, İpsala, Tekirdağ, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
    Madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu istisna uygulamasının usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 
    5493 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa 7/A maddesi eklenerek özel tüketim vergisi bakımından da benzer bir istisna hükmü getirilmiş ve istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
 
    İstisna kapsamına, yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bayiler tarafından yine aynı Genel Tebliğ kapsamında yapılacak motorin teslimleri girmektedir.
 
    Bayilerin bu kapsamdaki teslimleri dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergisinin indirim yoluyla telafi edilememesi halinde, aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı şartıyla, mal ihracına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde mükellefin talebine bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. Nakden veya mahsuben iade talep eden mükellefler vergi dairesine bir dilekçe ile başvuracaklardır. Bu dilekçeye;
 
    – 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu"nun bir örneği,
 
    – İstisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya listesi ile istisna kapsamında teslim edilen malların alış faturalarının fotokopisi veya listesi,
 
    – İstisna kapsamında teslim edilen malın bünyesine giren vergi miktarını gösterir tablo,
 
    – İstisna kapsamında teslimin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi,
 
    eklenecektir.
 
    Bayiler tarafından bu istisna 1 No.lu KDV beyannamesinin "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" başlıklı 8 numaralı tablosunda 350 kodlu satır açılmak suretiyle beyan edilecektir.
 
    B – KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
    1 – Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna Uygulaması
 
    a – 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "1.3. İstisna Uygulaması" başlıklı bölümünün birinci paragrafının üçüncü cümlesi iptal edilmiş, ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
 
    "Koruma Bölge Kurulunca tescilli taşınmaza ait projenin uygun bulunması halinde onaylanacak malzeme listesi, proje ile birlikte ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne incelenmek üzere verilecektir. Malzeme listesinin projeye uygunluğu tespit edildikten sonra ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü projeden yararlanacak olana bu Tebliğ ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlayacağı istisna belgesini verecektir."
 
    b – 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Eki istisna belgesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
                        "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
                   Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü"
 
    2 – 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "1.4.1. Genel Olarak" başlıklı bölümünün (c) paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
    "Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait olmak üzere; indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi işlemlere ait satış faturaları veya bu faturaların dökümünü gösteren liste ile yüklenilen KDV tablosu."
 
    Tebliğ olunur.