İhraç malı taşıyan araçlara yapılacak motorin teslimlerinde ötv istisnasına ilişkin (22.12.2006)

40 sıra nolu Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile; yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu”nun düzenlenmesine ilişkin hususlar, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU                                                                   GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)
 
    A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN FAALİYET TASDİK RAPORU UYGULAMASI
 
    3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye göre düzenlenen "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in (1) 7 nci maddesi ile yeminli mali müşavirler tarafından vergi mevzuatı açısından tasdiki yapılabilecek olan konu ve belgeler belirlenmiş, anılan maddenin birinci fıkrasının "Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetler Yönünden" başlıklı (G) bendinin (g) alt bendinde ise "Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler" in tasdik kapsamında yer alabileceği öngörülmüştür.
 
    Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa 27/4/2006 tarihli ve 5493 sayılı Kanunla eklenen 7/A maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (motorinlerin); 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarda teslimi özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usul ve esasları belirleme, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulama konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
 
    4760 sayılı Kanunun 7/A maddesine ilişkin olarak yayımlanan 26/6/2006 tarih ve 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile söz konusu istisnanın; Ambarlı, Çeşme, Pendik, İpsala, Tekirdağ, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu maddenin verdiği yetki uyarınca, istisna uygulamasının usul ve esasları 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (2) ile belirlenmiştir.
 
    Buna göre, bayilerin yukarıda belirtilen hükümler kapsamında gerçekleştirdikleri motorin teslimlerinde ÖTV istisnası uygulaması Bakanlığımızca tasdik kapsamına alınmış olup, yeminli mali müşavirler tarafından her takvim yılına ilişkin olarak düzenlenecek faaliyet raporlarının vergi dairesine ibrazı şartı getirilmiş bulunmaktadır.
 
    Bu itibarla, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu"nun  (kısaca faaliyet raporu olarak anılacaktır.) düzenlenmesine ilişkin hususlar, raporların teslimi ve yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri raporlarla ilgili sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.
 

1 – Tasdikin Amacı
 
    Bu tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılacak tasdikin amacı; söz konusu malların özel tüketim vergisinden istisna olarak tesliminin 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup olmadığının tespit edilmesidir.
 
2 – Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler
 
    YMM’ler tarafından hazırlanacak faaliyet raporlarının, bu Tebliğin (1) numaralı ekini oluşturan rapor kapağı ile (2) numaralı ekini oluşturan rapor dispozisyonu ve içeriğine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
 
    Ayrıca bu Tebliğ ve 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen belgeler ile raporu düzenleyen yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü inceleme ile ilgili diğer belgelerin rapora eklenmesi gerekmektedir.
 
    Öte yandan, 11 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinin (3) ekine uygun olarak düzenlenecek "Tasdik Sözleşmesi"nin I inci bölümünde yer alan "Tasdik Konusu" başlıklı sütun, "18- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnası Tasdik Raporu" şeklinde kodlanacaktır.
 
    3 – Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenecek Olan Faaliyet Raporunun Vergi Dairelerine Teslim Edilmesi
 
    Konuya ilişkin olarak yayımlanan 11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde, istisna kapsamında gerçekleştirilen motorin teslimleriyle ilgili olarak yeminli mali müşavirler tarafından her takvim yılına ilişkin olarak düzenlenecek faaliyet raporlarının, takvim yılını takip eden 2 ay içerisinde bayilerin KDV mükellefiyetlerinin bulunduğu yer vergi dairesine ibraz edileceği belirtilmektedir.
 
    Söz konusu raporlar ilgili vergi dairelerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcıları tarafından imzalanacaktır.
 
    4 – Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu
 
    Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.
 
    Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı araştırılacak, şüphelenilen durumlarda ilgililerin mükellefiyet kayıtları vergi dosyalarından ve diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir.
 
    İmza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
 
    Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

    B) 38 SIRA NO.LU SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN "YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BİYOETANOL ÜRETİM TASDİK RAPORU VE HARMANLAYICILARA AİT BİYOETANOLLÜ BENZİN FAALİYET TASDİK RAPORUNUN VERGİ DAİRELERİNE TESLİM EDİLMESİ" BAŞLIKLI 3. BÖLÜMÜNDE YER ALAN VE "ÜRETİCİLERİN, YERLİ TARIM ÜRÜNLERİNDEN.." İFADESİYLE BAŞLAYAN PARAGRAFI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR:

    "Üreticilerin, yerli tarım ürünlerinden imal ederek teslim ettikleri biyoetanole ilişkin olarak, her takvim yılının altı aylık birinci dönemi ve kalan altı aylık ikinci dönemine ait yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen Biyoetanol Üretim Tasdik Raporunu biyoetanol sattıkları harmanlayıcıların ÖTV yönünden,".
 
    Tebliğ olunur.
 
EK: 1
RaporSayısı : YMM ../…-…    ………………………..
Rapor Ekleri :    …./…/……..
 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN FAALİYET
TASDİK RAPORU
 
İncelemeyi Yapan    Adı Soyadı     :
Yeminli Mali     Bağlı Olduğu Oda     :
Müşavirin    Büro Adresi     :
    Telefon Numarası     :
        
Dayanak     Tarihi     :
Sözleşmesinin    Sayısı    :
          
    Adı – Soyadı (Ünvanı)     :
    Adresi     :
Mükellefin    Vergi Dairesi     :
    Vergi / T.C. Kimlik Numarası     :
    Telefon Numarası     :
        
İnceleme Dönemi          :
Konusu          :
Teslim Edilen Mal Miktarı     :
 
SONUÇ :
 
EK:2
 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN FAALİYET
TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU
 
I. GENEL BİLGİ:
Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:
– Mükellefin adı, soyadı, ünvanı ve/veya ortaklarının adları ve adresleri.
– Mükellefin ticaret sicil kaydı ve numarası.
– Mükellefin ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, (gerçek kişilerde ayrıca T.C. Kimlik numaraları).
– Mükellefin kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar.
– Mükellefin çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.
– Mükellefin son iki yıla ilişkin katma değer vergisi beyanları ile kendisine nakden veya mahsuben yapılan ödemeler.
– Mükellef hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde rapor veya tespit bulunması durumunda bununla ilgili bilgiler.
– Gerekli görülen diğer hususlar.
 
II. USUL İNCELEMELERİ:
 
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt alt başlığı ve istasyonlu bayilik kategorisi altında verilen bayilik lisansı belgesine ait bilgiler.
-Akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihaz belgelerine ilişkin bilgiler.
-Bayilerin, ihraç malı taşıyan araçlara istisna kapsamında motorin tesliminde bulunabilmeleri için, KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine ve dağıtıcının kendisine verdikleri "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimine İlişkin Talep ve Taahhütname" bilgileri.
-Gerekli görülen diğer hususlar.
 
III. HESAP İNCELEMELERİ:
 
Bu bölümde en az aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
– İstisna kapsamında teslim edilen motorinlerin alışlarına ilişkin fatura ve benzeri vesikalara ait liste ve buna ilişkin bilgiler.
 – Bayilerin verdiği İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formlarına dayanılarak takvim yılı bazında çıkarılacak, istisna kapsamında teslim yapılan toplam araç sayısı ile istisna kapsamında teslim edilen toplam motorin miktarına ilişkin bilgiler.
– İstisna kapsamında teslim edilen motorinlere ait "Stok Bildirim Formu"nda bildirilen stok bilgileri.
– İstisna kapsamında teslim edilen motorinlerin satış fiyatının, ilgili motorin türünün edinme bedelinin yüzde sekiz (% 8) fazlasını aşıp aşmadığına ilişkin bilgiler.
– İstisnanın 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığına dair bilgiler.
-Gerekli görülen diğer hususlar.
 
IV. SONUÇ:
 
Yeminli mali müşavir, teslim edilen miktara ve teslime ilişkin kayıt ve belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.
 
                                                                                                                YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
                                                                                                                        Adı ve Soyadı
                                                                                                                         İmza-Mühür