YMM raporlarının verilme sürelerine ve bildirimlerine ilişkin (28.11.2006)

12 seri nolu ÖTV genel tebliği ile; daha önce yayımlanan 1 seri nolu ÖTV genel tebliğinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) üretim raporlarının verilme sürelerine ve bildirimlere ilişkin olarak yapılan değişiklikler ile YMM üretim raporlarının önceki genel tebliğlerde belirtilen sürelerde verilmemiş olması  halinde yapılacak işlemler belirtilmiştir.
   
                                           12 NOLU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
 
    4760 sayılı ÖTV Kanununa(1) ekli (I) sayılı listedeki mallarda ÖTV uygulamalarına ilişkin aşağıdaki düzenleme ve değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.
 
    A) 1 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİNDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR (YMM) ÜRETİM RAPORLARININ VERİLME SÜRELERİNE VE BİLDİRİMLERE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
    1. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren Kanunun 8/1 inci maddesi kapsamında satın alınacak veya ithal edilecek mallar için uygulanmak üzere, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin(2) (9.1.) bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
    a) Tebliğin (9.1./d) no.lu bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
    "d) Vergisi tecil edilerek satın alınan malların, tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatçı tarafından (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların üretiminde kullanılması zorunludur. Bu kullanımın, üretimin gerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilen vergi terkin edilecek ve teminat çözülecektir. Aynı yıl içerisinde farklı dönemlerdeki kullanımların, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen tek bir üretim raporu ile tevsik edilmesi de mümkün bulunmaktadır.
 
    (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alan veya ithal eden genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, bu malları, tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullandıklarına dair kuruluş yetkililerince imzalanan bir yazıyı vergi dairesine ibraz etmeleri halinde, YMM üretim raporu aranmaksızın tecil edilen vergi terkin edilecektir."
 
    b) Tebliğin (9.1./e) no.lu bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
    "e) (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithalinin doğrudan imalatçılar tarafından yapılması ve imalatçının bu ürünleri (I) sayılı listedeki mallar dışındaki malların imalinde kullanacağını Tebliğ ekinde yer alan formu (EK: 14) vermek suretiyle beyan etmesi halinde, gümrük idaresi tarafından, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği ÖTV tutarı kadar teminat alınacaktır. Teminat alınmaması veya indirimli oranda teminat verilmesine dair yukarıda (b) bölümünde belirlenen uygulama ithalde alınacak teminat için de geçerlidir. İthal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listede yer almayan malların imalinde kullanılması halinde, kullanımın gerçekleştiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile vergi tahakkuk ettirilecektir. Bu döneme ilişkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine yukarıda belirtilen "Talep ve Taahhütname" ile sanayi sicil belgesinin onaylı örneği eklenecektir. Bu beyan üzerine Bakanlar Kurulu Kararına göre tecil edilmesi gereken kısım tecil edilecek, kalan kısım tahsil edilecektir. Tecil işleminin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporunun ibrazı üzerine de terkin işlemi yapılacaktır. Aynı yıl içerisindeki farklı dönemlerde yapılan tecillerle ilgili olarak, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen tek bir üretim raporunun ibrazı halinde de terkin işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır. İthal edilen malların üretimde kullanıldığı dönemde YMM tarafından düzenlenen üretim raporunun da ibraz edilmesi suretiyle verginin tahakkuk, tahsil, tecil ve terkin işleminin aynı anda yaptırılması mümkündür.

 İthal edilen malların kullanımı sonucu tecil-terkin işlemlerinin yapıldığına dair vergi dairesi tarafından düzenlenecek olan formun (EK: 12) gümrük idaresine gönderilmesi üzerine gümrükte alınan teminat çözülecektir."
 
    c) Tebliğin (9.1./f) no.lu bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
    "f) Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan malların tecil tarihini veya bu kapsamda ithal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanıldığının yukarıda belirtilen sürelerde YMM üretim raporuyla tevsik edilmemesi halinde, vergi dairelerince bu alıcı veya ithalatçılar vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır."
 
    d) Tebliğin (9.1.) no.lu bölümüne aşağıdaki (g) ve (h) bölümleri eklenmiştir.
 
    "g) Alıcı veya ithalatçıların işi bırakmaları halinde, YMM üretim raporlarının işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde verilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü edilen raporları vergi dairesine vermeyen mükellefler de vergi dairelerince vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır.
 
    h) YMM üretim raporlarının yukarıdaki bölümlerde belirtilen sürelerde verilmemesi nedeniyle vergi incelemesine sevk edilen mükelleflerin, incelemeye sevkten sonra ibraz edecekleri raporları işleme konulmayacak, incelemeye sevki gerektiren tecil işlemlerinin terkini inceleme sonuçlanmadan yerine getirilmeyecektir."
 
    2. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 4 üncü maddesi kapsamında teslim veya ithal edilecek mallar için uygulanmak üzere, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (11.) bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
    a) Tebliğin (11./d) no.lu bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
    "d) Söz konusu uygulamadan yararlanılabilmesi için, satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması zorunludur. Bu kullanımın, üretimin gerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Aynı yıl içerisinde farklı dönemlerdeki kullanımların, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar YMM tarafından düzenlenen tek bir üretim raporu ile tevsik edilmesi de mümkün bulunmaktadır.
 
    Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayesinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların, bu malları satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ayı geçmemek üzere (B) cetvelindeki malların imalinde kullandıklarına dair kurum yetkililerince imzalanan bir yazıyı, kullanımı takip eden ay başından itibaren 1 ay içinde vergi dairesine ibraz etmeleri halinde YMM üretim raporu aranmayacaktır."
 
    b) Tebliğin (11./e) no.lu bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
    "e) Söz konusu uygulama kapsamında satın alınan veya ithal edilen malların, satın alma veya ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde (B) cetvelindeki malların imalinde kullanıldığının, yukarıdaki (d) bölümünde belirtilen sürede YMM üretim raporu ile tevsik edilmemesi halinde, vergi dairelerince bu alıcı veya ithalatçılar vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır."
 
    
    c) Tebliğin (11) no.lu bölümüne aşağıdaki (f) ve (g) bölümleri eklenmiştir.
 
    "f) Alıcı veya ithalatçıların işi bırakmaları halinde, YMM üretim raporlarının işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde verilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü edilen raporları vergi dairesine vermeyen mükellefler de vergi dairelerince vergi incelemesine sevk edilecek ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır.
 
    g) YMM üretim raporlarının yukarıdaki bölümlerde belirtilen sürelerde verilmemesi nedeniyle vergi incelemesine sevk edilen mükelleflerin, incelemeye sevkten sonra ibraz edecekleri raporları işleme konulmayacak ve inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacaktır."
 
    3. Tebliğin (12.3.) no.lu "Bildirimler" başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
 
    "Yukarıda belirtilen bildirim formlarını süresinde göndermeyen ÖTV mükellefleri hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanır."
 
    4. Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi ile 2002/4930 sayılı Kararname eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamında satın aldığı veya ithal ettiği malları;
 
    – bu Tebliğin yayımı tarihinden önce üretimde kullanmış, ancak önceki genel tebliğlerde belirtilen YMM üretim raporlarını vergi dairelerine ibraz süreleri geçmemiş olanlar, söz konusu raporları 31/3/2007 tarihine kadar,
 
    – bu Tebliğin yayımı tarihi ile 31/12/2006 tarihleri arasında üretimde kullanacak olanlar, bununla ilgili YMM üretim raporlarını 31/3/2007 tarihine kadar,
 
    – 1/1/2007 tarihinden sonra üretimde kullanacak olanlar ise YMM üretim raporlarını üretimin gerçekleştiği takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar,
 
    ilgili vergi dairelerine vereceklerdir. Bu sürelerde YMM üretim raporlarının verilmemesi halinde, bu Tebliğin A/1 veya A/2 no.lu bölümlerindeki açıklamalar uyarınca işlem yapılacaktır.
 
    B) YMM ÜRETİM RAPORLARININ ÖNCEKİ GENEL TEBLİĞLERDE BELİRTİLEN SÜRELERDE VERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
 
    ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden itibaren Kanunun 8/1 inci maddesi veya 2002/4930 sayılı Kararname eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamında satın alınan ya da ithal edilen ve 12 aylık süre içinde üretimde kullanılan mallarla ilgili olarak; bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar, ilgili dönemlerde yürürlükte olan Tebliğlerde belirtilen süreler geçtikten sonra vergi dairelerine ibraz edilen YMM üretim raporları, süresinde verilmiş kabul edilecektir. Ayrıca, yukarıda belirtilen süreler geçmiş olmasına rağmen 12 aylık süre içinde üretimde kullanılan mallarla ilgili olarak halen verilmemiş olan söz konusu raporların, bu Tebliğin yayımını takip eden ayın başından itibaren 3 ay içinde verilmesi halinde, bu raporlar da süresinde verilmiş kabul edilecektir.
 
    Bu bölümde belirtilen hususlarla ilgili olarak yargıya intikal etmiş ihtilaflarda, davalar sonuçlanmamışsa vergi dairelerince bu davalardan feragat edilecek, Bakanlığımız aleyhine verilmiş kararlar için temyiz yoluna gidilmeyecek, Bakanlığımız lehine sonuçlananlar için ise yargı kararlarına göre işlem yapılacaktır.
 
    Tebliğ olunur.