İndirimli orana tabi işlemlerde kdv mahsup ve iade uygulaması

2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İndirimli orana tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10 000 YTL’yi aşan kısmının, 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemler için geçerli olmak üzere yılı içinde mahsuben iade edileceği hükme bağlanmıştır.

BAKANLAR KURULU KARARI
 Karar Sayısı : 2006/10379
 Ekli “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Alt Sınırının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 17/4/2006 tarihli ve 28227 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 Ahmet Necdet SEZER
  CUMHURBAŞKANI
 Recep Tayyip ERDOĞAN
 Başbakan
 A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN M. AYDIN
 Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   DevletBakanı V.
 A. BABACAN M. AYDIN N. ÇUBUKÇU K. TÜZMEN
 Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet  Bakanı
 C. ÇİÇEK M. V.GÖNÜL C. ÇİÇEK K. UNAKITAN
 Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı V. Maliye Bakanı
 H. ÇELİK F. N.ÖZAK H. ÇELİK B. YILDIRIM
 Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı  Sağlık Bakanı V. Ulaştırma Bakanı
 M. M. EKER M. BAŞESGİOĞLU A. COŞKUN
 Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı
 M.H.GÜLER A. KOÇ O. PEPE
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

              İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK VERGİNİN
ALT SINIRININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR
 İndirimli katma değer vergisi oranına tabi işlemlerde iade alt sınırı
 MADDE 1 – (1) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve  hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10 000 YTL’yi aşan kısmı yılı içinde mahsuben iade edilir.
 (2) 2007 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 YTL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 YTL’den fazla olan tutarlar ise 100 YTL’nin en yakın katına yükseltilir.
 Yürürlük
 MADDE 2 – (1) Bu Karar 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme
 MADDE 3 – (1) Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür