İndirimli orana tabi işlemlerden doğan kdv iade alacakların mahsubu (16.11.2006)

101 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile; indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının, mükelleflerin kendi elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubunda uyulması gereken usul ve esaslar belirtilmiş ayrıca özel esaslar kapsamına giren mükelleflere ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur

                                    KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 101
 
    Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
    1- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KDV İADE ALACAKLARININ ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BORÇLARINA MAHSUBU
 
    KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde; Bakanlar Kurulunca vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, bu işlemlerin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla telafi edilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan verginin, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödeneceği, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin nakden iade edileceği, Maliye Bakanlığının bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
 
    İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının, yılı içinde ithalde alınanlar dahil kendi vergi borçları ile SSK prim borçlarına mahsuben iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde düzenlenmiş, aynı Tebliğde bu alacakların 1/10/2006 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubunun da talep edilebileceği açıklanmıştır.
 
    İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükelleflerin kendi elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.
 
    Elektrik ve doğalgazı, %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin eden iade hakkı sahipleri, bu kuruluşlara başvurarak fatura bedellerini KDV iade alacaklarına mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtecekler ve bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmek üzere fatura bedellerinin yatırılacağı bir banka hesap numarası talep edeceklerdir.
 
    Satıcı kuruluşlar, %51 ve daha fazla hisselerinin kamuya ait olduklarını da belirtmek suretiyle fatura bedellerinin yatırılacağı banka hesap numarasını gösteren yazıyı mükellefe vereceklerdir. Mükellefler, satıcılardan alacakları yazı veya yazıları, bir defaya mahsus olmak üzere, bir dilekçe ekinde bağlı oldukları vergi dairesine verecekler, dilekçede, indirimli orana tabi işlemlerinden doğan iade alacaklarının doğalgaz ve/veya elektrik borçlarına mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirteceklerdir. Dilekçe ve eki, vergi dairesince doğalgaz/elektrik satıcısı işletmeden alınacak teyit sonrasında geçerlik kazanacaktır. Dilekçede yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde, mükellefler tarafından değişiklikler gecikmeden vergi dairesine bildirilecektir.
 
     Mahsup uygulamasına, 2006/Ekim dönemine ait olup Kasım ayında verilecek KDV  beyannamesinin verildiği tarihten sonra muaccel hale gelecek elektrik ve doğalgaz borçları ile başlanacaktır.
 
    Mahsup talebi, KDV beyannamesinin verilmesinden sonra bir dilekçe ile yapılacaktır. Dilekçeye, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde belirtilen belgelerin yanı sıra, doğalgaz/elektrik faturasının iadeyi talep eden firma yetkililerince aslına uygunluğu kaşe ve imza tatbik edilmek suretiyle onaylanmış fotokopisi eklenecektir. Bu faturada yer alacak ceza, faiz vb. unsurlar da mahsuba esas tutara dahil olacaktır.
 
        Mahsup talebi için fatura örneğinin ibrazı zorunludur. Satıcı kuruluş yetkililerince onaylanmış da olsa, borcun miktarını gösteren fatura dışındaki belge veya yazılara dayanılarak mahsup yapılmayacaktır. Mahsup dilekçesinde doğalgaz/elektrik dağıtıcısı kuruluşun banka hesap numarası da belirtilecektir.
 
    KDV beyannamesinde indirimli orana tabi işlemlerin yanı sıra diğer işlemlerden doğan iade alacaklarının bulunması da mümkündür. Toplam iade alacağından öncelikle mükellefin ithalde alınanlar dışındaki  kendi vergi borçlarına mahsup yapılacaktır. Bu mahsup işleminden sonra indirimli orana tabi işlemlere ait bir KDV alacağının kalması halinde kalan tutar, mükellefin isteğine bağlı olarak kendi SSK prim borçları ile doğalgaz/elektrik borçlarına mahsup edilecektir. İndirimli orana tabi işlemler dışındaki diğer iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV alacaklarının doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubu mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle mahsup dilekçesinde;
 
    – iade alacağının, indirimli orana tabi işlemler dahil, iade  hakkı doğuran işlem türleri itibariyle tutarları,
    – muaccel hale gelmiş kendi vergi borçlarının toplam tutarı,
    – bu borç tutarının, iade hakkı doğuran işlemlerden hangilerine ilişkin alacağa mahsup edileceği,
    – bu mahsuptan sonra, indirimli orana tabi işlemlerden kalacak iade tutarı (A),
    – varsa, indirimli orana tabi işlemlere ait olup geçmiş dönemlerde mahsup edilemeyen iade alacağı (B),
    – (A + B) toplamından doğalgaz/elektrik borçları ve/veya SSK prim borçlarına  mahsubu talep edilen tutar,
    – indirimli orana tabi işlemlere ait iade alacağından bu dönemde mahsup edilemeyen ve gelecek döneme aktarılan iade tutarı,
 
    bir tablo halinde yer alacaktır.
 
    Mahsubun yapılabilmesi için mahsup dilekçesi ve eklerinin en geç fatura son ödeme (vade) tarihinden 10 gün önce vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi gerekir. Dilekçe, fatura örneği ve diğer eklerin bu tarihten sonra verilmesi halinde mahsup talebi yerine getirilmeyecektir.
 
    Mahsup talebinin usulüne uygun olarak yapılmasından sonra mahsup tutarı, vergi dairesi tarafından faturayı düzenleyen kuruluşun banka hesap numarasına vade tarihine kadar aktarılacaktır. Herhangi bir nedenle faturadaki tutardan fazla bir aktarma yapılmışsa fark, faturayı düzenleyen kuruluş tarafından gecikmeden vergi dairesine iade edilecektir. Bu farkın faturayı düzenleyen kuruluş tarafından, borçluya nakden veya daha sonraki fatura bedellerinden mahsup suretiyle iadesi mümkün değildir.
 
    Mahsup talebinin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi, belgelerin eksik ya da hatalı olması gibi nedenlerle mahsup işleminin faturanın vadesine kadar yapılamaması halinde, faturayı düzenleyen kuruluşun fatura borcunu, adına fatura düzenlenen alıcıdan talep edeceği hususunun mükelleflerce göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca, mahsup tutarının fatura bedelini karşılamaması halinde, mahsup sonrasında kalan fatura borcunun faturayı düzenleyen kuruluş tarafından adına fatura düzenlenen mükelleften aranacağı tabiidir.
 
    2. ÖZEL ESASLAR KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER
 
    84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "II.Özel Esaslar" bölümünde yapılan açıklamalar, aynı Tebliğin (IV/2) bölümüne göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacakları için de geçerlidir.
 
    

    84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "II. Özel Esaslar" başlıklı bölümünün girişinde, özel esaslar kapsamına giren mükelleflerden iade alacağını kendi vergi veya SSK prim borçlarına mahsubunu isteyenlerin iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirileceği açıklanmıştır. Bu uygulamanın, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağını, doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubunu talep eden mükellefler için de geçerli olması uygun görülmüştür.
 
    Buna göre, özel esaslar kapsamına giren ve indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarını kendi vergi, SSK ve doğalgaz/elektrik borçlarına mahsubunu isteyen mükelleflerin bu talepleri genel esaslara göre yerine getirilecektir.
 
    Tebliğ olunur.