2006 vergilendirme dönemine ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin.. (06.04.2007)

                                                    5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/6

I- GİRİŞ

2006 vergilendirme dönemine ilişkin verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
II- GENEL AÇIKLAMALAR
 
01/02/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 367 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, kurumlar vergisi mükellefleri hiçbir hadle sınırlı olmaksızın kurumlar vergisi beyannamesini ve geçici vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
 
Elektronik ortamda gönderilecek kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine yönelik açıklamalar, "www.gib.gov.tr/Internet Vergi Dairesi/e-Beyanname" bölümündeki "Kullanıcı Kılavuzu"nda yapılmıştır.
 
Malmüdürlüklerine bağlı olan mükellefler tarafından kâğıt ortamında beyanname verilmeye devam edileceği dikkate alınarak kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin olarak bu sirküler ile açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.
 
III- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASI
 
A) İDARİ BİLGİLER
 
TABLO-1’in üzerinde yer alan bu bölüme ilişkin açıklamalara satır numaraları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.
 
1- Bu alana, bağlı bulunulan vergi dairesinin adı yazılacaktır.
2- İl ve ilçe belirtilecektir.
3- Mükellefiyet Şekli: Mükellefler, dar veya tam mükellef olmalarına göre durumlarına uygun kısmı işaretleyeceklerdir.
4- Vergilendirme Dönemi: İlk satıra mükelleflerin tâbi oldukları hesap döneminin başlangıç tarihi, ikinci satıra ise hesap döneminin bitiş tarihi yazılacaktır. Örneğin, hesap dönemi takvim yılı olan bir mükellef (2006 yılı için) ilk satıra 01/01/2006, ikinci satıra ise 31/12/2006 yazacaktır.
5- Vergi Kimlik No: Mükellefler bu kısma, vergi dairesince kendilerine verilen on haneli vergi kimlik numarasını yazacaklardır.
6- Kurum Sicil No: Şirketler ve kooperatifler ticaret sicil numarasını, vakıflar vakıf sicil numarasını, dernekler dernek sicil numarasını yazacaklardır.
 
B) KURUMUN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
 
TABLO-1’de yer alan "Kurumun Kimlik ve Adres Bilgileri"ne ilişkin açıklamalara satır numaraları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.
 
1- Unvanı: Mükellef kurumun unvanı uygun kısaltmalarla yazılacaktır.
2- Hukuki Yapısı: Mükellef kurumun hukuki niteliği yazılacaktır. "Anonim Şirket", "İktisadi İşletme", "Kooperatif" veya "İş Ortaklığı" gibi.
3- Faaliyet Kodu: Yapılan işin niteliğine uygun olarak, (www.gib.gov.tr) internet adresinde yayımlanan listelerden tespit edilecek faaliyet kodu yazılacaktır. Birden fazla alanda faaliyette bulunan mükellefler, cirosu en yüksek olan faaliyetin kodunu yazacaklardır.
4- Adres Değişikliği: Daha önce bildirilen adreste bir değişiklik olup olmadığına göre ilgili kutu işaretlenecektir.
5- Kanuni veya İş Merkezinin Adresi: Kurumun kanuni veya iş merkezinin adresi ile ilgili ayrıntılar uygun kısaltmalarla yazılacaktır. Daha önce bildirilen adreste herhangi bir değişiklik yok ise bu kısım boş bırakılacaktır. İl kodu olarak ilin trafik kodu yazılacaktır.
6- Ülkesi: Buraya sadece dar mükellef kurumun ana merkezinin bulunduğu ülke adı yazılacaktır.
7- E-Posta Adresi: Mükellef kurumla iletişimde kullanılabilecek bir e-posta adresi yazılacaktır. Bakanlık, mükellefle bu adres vasıtasıyla irtibat kurabilecektir.
8- Telefon No, Faks No, Cep Tel.No: Bu satırlara, alan kodu ile birlikte söz konusu bilgiler yazılacaktır.
 
C) DAR MÜKELLEFİN TEMSİLCİSİNİN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ
 
TABLO-2’de yer alan "Dar Mükellefin Temsilcisinin Kimlik ve Adres Bilgileri"ne ilişkin bu bölüm, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulacaktır.
 
12 no.lu satıra dar mükellef temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bir gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik Numarası yazılacaktır.
 
D) KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI
 
TABLO-3’de yer alan "Kuruma Bağlı İşyerlerinin Türü ve Sayısı"na ilişkin bu bölümde, kuruma bağlı işyerlerinin sayısı ayrı ayrı belirtilerek, toplamları 17 no.lu satıra yazılacaktır.
 
E) GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
 
TABLO-4’de yer alan "Geçmiş Yıl Zararları"na ilişkin bu bölümde, matrahtan indirilmesi mümkün bulunan geçmiş yıl zararları ilgili satırlara yazılacak ve toplamları 28 no.lu satırda gösterilecektir.
 
F) KAZANÇ VE MATRAH BİLDİRİMİ
 
TABLO-5’de yer alan "Kazanç ve Matrah Bildirimi"ne ilişkin açıklamalara satır numaraları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.
 
29- Ticari Bilanço Kârı, 30- Ticari Bilanço Zararı: Bu satırlara, mükellefin ticari kârı veya zararı yazılacaktır. Bu tutar, istisna ve indirimler dahil bütün kurum kazancını içermelidir. Bu bağlamda kurum kâr ya da zararı, beyannamenin 33-46 no.lu satırları ile 55-65 no.lu satırları arasındaki tutarlar indirilmeden önceki miktarı göstermektedir. Bu satırlarda yer alan istisna ve indirimlerden bir kısmı veya tamamı, dönem içinde defterler üzerinde kazançtan indirim konusu yapılmış ise, indirilen söz konusu tutarlar, 31 no.lu "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" satırına yazılmak suretiyle kurum kazancına ilave edilecektir.
31- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler: Dönem içinde kurum kazancından indirilen ancak vergi mevzuatına göre indirilmesi mümkün olmayan bilumum giderler bu satıra yazılacaktır.
32- Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu: 4369 sayılı Kanunla uygulamadan kaldırılan finansman fonundan 2006 yılına isabet eden tutar yazılacaktır.
 
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
 
Bu bölümde yer alan 33-46 no.lu satırlar, kurum kazancı zarar olsa dahi doldurulacak ve zarar artırıcı bir unsur olarak dikkate alınacaktır.
 
33- İştirak Kazançları İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-a),
34- Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-b),
35- Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-c),
36- Emisyon Primi Kazancı İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-ç),
37- Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy İşletmecilik Kazancı İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-d),
38- Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası (Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 8/12; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-e): 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesi Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının 21/06/2006 tarihinden sonra satışından elde edilen kazancın %75’i tutarında hesaplanan istisna, bu satıra yazılacaktır. Kurumların, 21/06/2006 tarihinden önce gerçekleşen iştirak hisseleri veya gayrimenkullerinin satışından doğan istisna kazançları da mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8/12 maddesi kapsamında değerlendirilerek bu satıra yazılacaktır.
39- Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazançları İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-f),
40- Yurt Dışı Şube Kazançları İstisnası (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-g),
41- Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşlerinden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-h),
42- Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Dernek veya Vakıflara Ait Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-ı),
43- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna,
44- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna,
45- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Sağlanan Kazançlara İlişkin İstisna,
46- Diğer İndirimler ve İstisnalar: Yukarıda yer alan indirim ve istisnalar dışında kalan ve 01/01/2007 tarihinden önce yürürlüğe giren özel kanunlarda yer alan hükümler dolayısıyla sağlanan istisnalar ile değerleme işlemlerinden kaynaklanan indirimler bu satıra yazılacaktır.
Bu satırın doldurulması halinde, indirim ve istisna konusu kazançların nelerden oluştuğunu açıklayan bir yazı beyannameye eklenecektir.
 
e-Beyannamede "Diğer İndirim ve İstisnalar" satırının doldurulması durumunda ise her bir indirim ve istisnanın, hangi mevzuattan veya işlemden kaynaklandığı belirtilecek şekilde ayrı ayrı satırlara yazılması gerekmektedir.
 
47- Kâr ve İlaveler Toplamı: 29 no.lu "Ticari Bilanço Kârı", 31 no.lu "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" ve 32 no.lu "Önceki Yıl Ayrılan Finansman Fonu" satırlarının toplamı bu satıra yazılacaktır.
48- Cari Yıla Ait Zarar, İstisnalar ve İndirimler Toplamı: 30 no.lu "Ticari Bilanço Zararı" satırı ile , "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde yer alan 33-46 no.lu satırların toplamı bu satıra yazılacaktır.
49- Zarar, 50- Kâr: Bu satırlara, 47 ve 48 no.lu satırlarda yer alan tutarların farkı (Kâr/Zarar) yazılacaktır. 47 no.lu satır büyükse fark 50 no.lu satıra, 48 no.lu satır büyükse fark 49 no.lu satıra yazılacaktır.

51- Diğer Geçmiş Yıl Zararı, 52- İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararı: 50 no.lu satırda yer alan "Kâr" tutarına ulaşıncaya kadar, öncelikle geçmiş yıl zararları mahsup edilecektir. Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda en eski yıla öncelik verilecek, aynı yıla ilişkin zarar mahsubunda ise istisnadan kaynaklanan zarar tutarı öncelikle mahsup edilecektir.
 
Örneğin, 2001 yılı istisnadan kaynaklanan geçmiş yıl zararı 52 no.lu satırdan, 2001 yılı diğer geçmiş yıl zararı 51 no.lu satırdan indirim konusu yapılacaktır. Kalan tutar varsa bu tutar kadar 2002 yılı istisnadan kaynaklanan zarar tutarı 52 no.lu satıra yazılacak, kalan tutara kadar da 2002 yılı diğer geçmiş yıl zararları 51 no.lu satıra ilave edilecektir. 2003, 2004 ve 2005 yılları zarar mahsubunda da aynı işlem yapılacaktır.
 
53- Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararı: 50 no.lu satırdaki "Kâr" tutarını aşmamak kaydıyla 51 ve 52 no.lu satırların toplam tutarı bu satıra yazılacaktır.
54- İndirime Esas Tutar: 50 no.lu "Kâr" satırındaki tutardan 53 no.lu "Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararı" satırındaki tutarın mahsubundan sonra kalan müspet fark bu satıra yazılacaktır.
 
KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
 
Bu bölümde yer alan 55-63 ve 65 no.lu satırlar, kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimlere ait olup 54 no.lu satırda yer alan "İndirime Esas Tutar"a ulaşıncaya kadar bu satırlardaki tutarlardan indirim yapılacaktır.
 
e-Beyannamede ise "İndirime Esas Tutar" satırında herhangi bir tutar mevcut değil ise bu bölüm bilgi amaçlı doldurulabilecektir. Ancak, sonuç hesaplarını etkilemeyecektir.
55- Risturnlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-i),
56- AR-GE İndirimi (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-a): Bu satırın doldurulması halinde, beyannamenin devreden Ar-Ge indirimine ilişkin 108 no.lu "Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi" satırının doldurulması zorunludur.
57- Sponsorluk Harcamaları (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-b),
58- Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-c),
59- Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Yurt İnşasına İlişkin Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-ç),
60- Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-d): Bu bent uyarınca yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının beyannameye eklenmesi gerekmektedir. e-Beyanname gönderen mükelleflerin ise söz konusu yazıyı kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği sürenin sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
61- Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Başbakanlık Aracılığıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 10/1-e),
62- Gerçekleşen Yatırım Harcamaları İndirimi, 63- Öngörülen Yatırım Harcamaları İndirimi: Bu satırların doldurulması sırasında, 07/08/2006 tarihli "Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/3"te yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.
64- Toplam Yatırım İndirimi: 62 ve 63 no.lu satırların toplamı bu satıra yazılacaktır.
Mükelleflerin, yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için aranan şartları taşıdıklarının yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanmak için yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz zorunluluğuna ilişkin hadler, 35 ve 37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir. Bu hadleri aşan yatırım harcamalarının söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için mükelleflerin bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunludur.

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki (tam tasdik) için sözleşme düzenlemiş olan mükelleflerin, yatırım indirimi istisnasından yararlanmaları için yatırım indirimi istisnası tasdik raporu ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu mükelleflerin yatırım indirimi istisnasına konu teşkil eden işlemlerine ilişkin bilgilere, tam tasdik raporunun ayrı bir bölümünde yer verilmesi gerekmektedir.
Yatırım indirimine ilişkin satırların doldurulması halinde, beyannamenin devreden yatırım indirimi tutarlarına ilişkin 105, 106 ve 107 no.lu satırlarının doldurulması zorunludur.
65- Diğer İndirimler: Bu satıra yazılacak indirim ve istisna konusu kazançların bulunması halinde bunların nelerden oluştuğu hususu da beyannameye eklenen yazıda ayrıca belirtilecektir.
e-Beyannamede ise "Diğer İndirim ve İstisnalar" satırının doldurulması durumunda, her bir indirim ve istisnanın hangi mevzuattan veya işlemden kaynaklandığı belirtilecek şekilde ayrı ayrı satırlara yazılması gerekmektedir.
66- Toplam: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64 ve 65 numaralı satırlarda yer alan tutarların toplamı yazılacaktır.
67- Dönem Safi Kurum Kazancı (Matrah): 54 no.lu "İndirime Esas Tutar" satırındaki tutardan "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünün toplamı olan 66 no.lu satırdaki tutarın çıkartılmasıyla bulunan tutar yazılacaktır.
68- Hesaplanan Kurumlar Vergisi: 67 no.lu satırdaki tutara %20 kurumlar vergisi oranı uygulanması sonucu bulunan tutar bu satıra yazılacaktır. Yatırım indirimi istisnasından yararlanılması halinde kurumlar vergisi oranı %30 olarak dikkate alınacaktır.
69- Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararı: 49 no.lu "Zarar" satırında yer alan tutar yazılacaktır.
70- Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı: 29 no.lu "Ticari Bilanço Kârı" satırına dahil edilmek suretiyle konsolide edilen ticari kârın, Türkiye dışında elde edilen kısmı bu satıra yazılacaktır. Ancak, 34, 40 ve 41 no.lu satırlarda yer alan yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı şube kazançları ve yurt dışı inşaat ve onarma işlerinden sağlanan kazançlara ilişkin tutarlar bu satıra dahil edilmeyecektir.
71- 4325 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi: Bu tutar beyanname dışında hesaplanmak suretiyle tespit edilecektir. Hesaplama, 4325 sayılı Kanun kapsamında vergi indiriminden yararlanacak kazançlara, kurumlar vergisi oranı (2006 yılı kazançları için %20) uygulanmak suretiyle bulunup bu satıra yazılacaktır.
e-Beyannamenin doldurulmasında ise "4325 sayılı Kanun Kapsamında İndirime Esas Kazanç Tutarı" ve vergi indiriminin hesaplanmasında dikkate alınacak "İşçi Sayısı" bilgileri girildiği takdirde "4325 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi İndirimi Uygulanacak Kazanca İsabet Eden Kurumlar Vergisi" ile "İndirilecek Kurumlar Vergisi" program tarafından hesaplanacaktır.
72- İndirim Oranı: Bu satıra, 4325 sayılı Kanun uyarınca çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınarak yararlanılabilecek indirim oranı yazılacak ve (YKr) haneleri küsuratları ifade etmek için kullanılacaktır. 11 işçi için (40,50) gibi.
73- İndirilecek Kurumlar Vergisi: Bu satıra, 71 no.lu satırda yer alan tutara 72 no.lu satırda belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanan indirilebilecek vergi tutarı yazılacaktır.
 
G) VERGİ BİLDİRİMİ
 
TABLO-6’da yer alan "Vergi Bildirimi"ne ilişkin açıklamalara satır numaraları itibarıyla aşağıda yer verilmiştir.
74- Kurumlar Vergisi Matrahı: Bu satıra 67 no.lu "Dönem Safi Kurum Kazancı (Matrah)" satırında yer alan tutar yazılacaktır.
75- Hesaplanan Kurumlar Vergisi: Bu satıra 68 no.lu "Hesaplanan Kurumlar Vergisi" satırında yer alan tutar yazılacaktır.
76- 4325 Sayılı Kanun Kapsamında İndirilecek Kurumlar Vergisi: Bu satıra, 73 no.lu "İndirilecek Kurumlar Vergisi" satırında yer alan tutar ile aynı mahiyette olup geçmiş yıllarda indirim konusu yapılamayan kurumlar vergisi toplamı yazılacak, ancak indirim konusu yapılacak kurumlar vergisi, 75 no.lu "Hesaplanan Kurumlar Vergisi" satırındaki tutarı aşamayacaktır.

İndirim konusu yapılamayan kısım, 2007 yılı kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden indirilebilecek, ancak 31/12/2007 tarihinden sonraki hesap dönemlerinde söz konusu vergi indiriminden yararlanılabilmesi mümkün olmayacaktır.
e-Beyannamede ise 4325 sayılı Kanun kapsamında önceki yıllardan devreden indirilecek kurumlar vergisinin bulunması halinde bu tutar ilgili satıra yazılacaktır.
77- İndirim Sonrası Kurumlar Vergisi: 75 no.lu "Hesaplanan Kurumlar Vergisi" satırındaki tutardan 76 no.lu satırdaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan miktar yazılacaktır.
78- Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım: Bu satıra, 70 no.lu "Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı" satırına yazılan beyannameye dahil kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen vergilerden, "İndirim Sonrası Kurumlar Vergisi" tutarından indirilmesi mümkün olan tutar yazılacaktır. Bu tutar, 70 no.lu satırda yer alan tutara kurumlar vergisi oranının (2006 yılı için %20) uygulanması suretiyle bulunacak tutardan fazla olamayacaktır.
Bu sınır dahilinde, ilgili bulunduğu kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar mükellef tarafından ayrıca beyanname dışında (e-Beyanname uygulamasında ilgili satırın doldurulması gerekmektedir) takip edilerek indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, yabancı ülkelerde ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubundan sonra kalan tutarın iadesi mümkün olmadığından, bu satıra yazılan tutar hiçbir surette 77 no.lu satırda yer alan tutardan büyük olamayacaktır.
 
34, 40 ve 41 no.lu satırlarda yer alan yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı şube kazançları ile yurt dışı inşaat ve onarma işlerinden sağlanan kazançlar kurumlar vergisinden istisna olduğundan, bu kazançlara ilişkin ödenen vergilerin mahsubu söz konusu değildir.
 
e-Beyannamede ise "Ekler"in içinde yer alan "Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler"e ilişkin bölüm doldurulacaktır.
 
e-Beyanname verenler de dahil olmak üzere mükelleflerin, yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesi uyarınca bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
 
79- Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler: Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre kaynağında kesilmiş olan vergilerin toplamı yazılacaktır.
Kesinti suretiyle ödenen vergilere ilişkin belgelerin beyannameye eklenmesi gerekmektedir.
e-Beyannamede ise "Ekler"in içinde yer alan "Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Liste" doldurulacaktır. Vergi kesintisinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmış olması halinde listeye bunların vergi kimlik numarası (999 999 9999) olarak girilecektir.
 
80- Geçici Vergi: Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen geçici vergi buraya yazılacaktır. Mahsup işleminin yapılabilmesi için üçer aylık dönemler itibarıyla tahakkuk ettirilen geçici verginin mutlak surette ödenmiş olması gerekmektedir.
 
81- Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı: 78, 79 ve 80 no.lu satırlarda yer alan tutarların toplamı yazılacaktır.
82- Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi: 77 no.lu "İndirim Sonrası Kurumlar Vergisi" satırındaki tutardan 81 no.lu "Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı" satırındaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
83- İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi: 81 no.lu "Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı" satırındaki tutardan 77 no.lu "İndirim Sonrası Kurumlar Vergisi" satırındaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır. Yabancı ülkelerde ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsubundan sonra kalan tutarın iadesi mümkün olmadığından, bu satıra yazılan tutar hiçbir surette 79 ve 80 no.lu satırların toplamını aşamayacaktır. Diğer bir ifadeyle, 78 no.lu "Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Mahsup Edilecek Kısım" satırından kaynaklanan bir tutarın iadesine imkan verilmeyecek şekilde bu satırın doldurulması gerekmektedir.
84- İadesi Gereken Kurumlar Vergisi: 83 no.lu satırdaki tutardan 80 no.lu satırdaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
85- İadesi Gereken Geçici Vergi: 83 no.lu satırdaki tutardan 84 no.lu satırdaki tutarın çıkarılması sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
Bu sirküler, kurumlar vergisi beyannamesinin doldurulmasına yönelik açıklamalara ilişkin olup, beyannamenin istisna ve indirimler, geçmiş yıl zararları ile mahsup edilecek vergiler bölümünde yer alacak tutarların hesaplanmasında 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.
 
H) MALİ BİLGİLER
 
TABLO-7’de kurumların "Mali Bilgileri"ne ilişkin bilgiler yer almakta olup düzenlenecek kurumlar vergisi beyannamesinde (e-Beyanname dahil) performans verilerine ilişkin bu bölümün mükellefler tarafından doldurulması gerekmektedir.
e-Beyannamede, "Mali Bilgiler" bölümü bilanço hesabı ile işletme hesabına göre defter tutanlar için ayrı ayrı doldurulacak şekilde hazırlanmış bulunmaktadır.
"Mali Bilgiler" bölümünün doldurulmasında e-Beyanname ekinde yer alan cari vergilendirme dönemine ilişkin tip bilanço ve gelir tabloları esas alınacaktır.
 
Tekdüzen Hesap Planına Göre Mali Bilgiler Bölümünün Doldurulması
 
86- Aktif Toplamı: Bilançonun "Aktif (Varlıklar) Toplamı" yazılacaktır.
87- Ödenmiş Sermaye: Bilançonun "V-Özkaynaklar" bölümünde yer alan sermayenin ödenmiş kısmına ait tutar yazılacaktır. Varsa "Ödenmemiş Sermaye" veya "Sermaye Taahhütleri", "Sermaye" tutarından mahsup edilecektir.
88- Maddi Duran Varlıklar: Bilançonun "II-Duran Varlıklar" bölümünde yer alan "D-Maddi Duran Varlıklar" kalemine ait tutar yazılacaktır.
89- Mali Duran Varlıklar: Bilançonun "II-Duran Varlıklar" bölümünde yer alan "C-Mali Duran Varlıklar" kalemine ait tutar yazılacaktır.
90- Stoklar: Bilançonun "I-Dönen Varlıklar" bölümünde yer alan "E-Stoklar" kalemine ait tutar yazılacaktır.
91- Toplam Kısa Vadeli Alacaklar: Bilançonun "I-Dönen Varlıklar" bölümünde yer alan "C-Ticari Alacaklar" ile "D-Diğer Alacaklar" kalemlerine ait toplam tutar yazılacaktır.
92- Yabancı Para Üzerinden Kısa Vadeli Alacaklar: 91 no.lu satıra yazılan tutar içinde yer alan döviz üzerinden kısa vadeli alacaklar bu satıra yazılacaktır.
93- Toplam Kısa Vadeli Borçlar: Bilançonun "III-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" bölümüne ait toplam tutar yazılacaktır.
94- Yabancı Para Üzerinden Kısa Vadeli Borçlar: 93 no.lu satıra yazılan tutar içinde yer alan döviz üzerinden kısa vadeli borçlar bu satıra yazılacaktır.
95- Toplam Uzun Vadeli Alacaklar: Bilançonun "II-Duran Varlıklar" bölümünde yer alan "A-Ticari Alacaklar" ile "B-Diğer Alacaklar" kalemlerine ait toplam tutar yazılacaktır.
96- Yabancı Para Üzerinden Uzun Vadeli Alacaklar: 95 no.lu satıra yazılan tutar içinde yer alan döviz üzerinden uzun vadeli alacaklar bu satıra yazılacaktır.
97- Toplam Uzun Vadeli Borçlar: Bilançonun "IV-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar" bölümüne ait toplam tutar yazılacaktır.
98- Yabancı Para Üzerinden Uzun Vadeli Borçlar: 97 no.lu satıra yazılan tutar içinde yer alan döviz üzerinden uzun vadeli borçlar bu satıra yazılacaktır.
99- Net Satışlar: Gelir Tablosunun "C-Net Satışlar" bölümüne ait tutar yazılacaktır.
100- Satışların Maliyeti: Gelir Tablosunun "D-Satışların Maliyeti" bölümüne ait tutar yazılacaktır.
101- Faaliyet Giderleri: Gelir Tablosunun "E-Faaliyet Giderleri" bölümüne ait tutar yazılacaktır.
102- Finansman Giderleri: Dönem sonu işlemleri sırasında, satışların maliyeti veya faaliyet giderlerine intikal ettirilmiş olan finansman giderleri dönem sonu muhasebe kayıtlarından hareketle belirlenip bu satıra yazılacaktır.
103- Amortisman Giderleri: Dönem sonu işlemleri sırasında, satışların maliyeti veya faaliyet giderlerine intikal ettirilmiş olan amortisman giderleri dönem sonu muhasebe kayıtlarından hareketle belirlenip bu satıra yazılacaktır.
104- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Gelir Tablosunun "G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" bölümüne ait tutar yazılacaktır.
105- Gelir Vergisi Kanununun Mülga 19 uncu Maddesi Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi: Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesi uyarınca yatırım indirimi istisnasından yararlanmayı tercih eden mükellefler tarafından kazancın yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan, anılan Kanunun mülga 19 uncu maddesi kapsamında gelecek yıla devreden yatırım indirimi tutarları bu satıra yazılacaktır.
106- Gelir Vergisi Kanununun Geçici 61 inci Maddesine Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi: Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesi uyarınca yatırım indirimi istisnasından yararlanmayı tercih eden mükellefler tarafından kazancın yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan ve anılan Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında gelecek yıla devreden yatırım indirimi tutarları bu satıra yazılacaktır.
107- Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi: Gelir Vergisi Kanununun geçici 69 uncu maddesi uyarınca yatırım indirimi istisnasından yararlanmayı tercih eden mükellefler tarafından kazancın yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan ve gelecek yıla devreden toplam yatırım indirimi tutarları bu satıra yazılacaktır.
108- Gelecek Yıla Devreden Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge indiriminden yararlanan mükellefler tarafından kazancın yetersizliği nedeniyle yararlanılamayan ve gelecek yıla devreden Ar-Ge indirimi tutarı bu satıra yazılacaktır.
 
I) DAMGA VERGİSİ
 
TABLO-8’de, "Damga Vergisi"ne ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Beyanname ve ekinde verilen damga vergisine tabi kağıt sayısı ile beyannamedeki matbu tutarların çarpılması suretiyle bulunan tutarların toplamı 113 no.lu satıra yazılacaktır.
e-Beyannamede ise damga vergisi otomatik olarak hesaplanacaktır.
 
İ) BEYANNAMEYİ İMZALAYAN SM VEYA SMMM’NİN KİMLİK BİLGİLERİ
 
TABLO-9’da, "Beyannameyi İmzalayan SM veya SMMM’nin Kimlik Bilgileri" yer almaktadır.
Beyannameyi imzalayan meslek mensubunun kimlik bilgileri ilgili satırlara yazılacak, kaşe ve imza için ayrılan bölümler kaşelenip imzalanacaktır.
 
J) BEYANNAME VE EKLERİNİ TASDİK EDEN YMM’NİN KİMLİK BİLGİLERİ
 
TABLO-10’da, "Beyanname ve Eklerini Tasdik Eden YMM’nin Kimlik Bilgileri" yer almaktadır.
Beyanname ve eklerini tasdik eden YMM’nin kimlik bilgileri ilgili satırlara yazılacak, mühür ve imza için ayrılan bölümler mühürlenip imzalanacaktır.
 
K) BEYANNAMEYE EKLENEN BİLDİRİM VE BELGELER
 
TABLO-11’de, "Beyannameye Eklenen Bildirim ve Belgeler"e ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde yer alan bildirim ve belgelerden beyanname ekinde verilenlerin sayısı ilgili satırlara yazılacaktır.
 
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri uyarınca ek mali tabloları düzenlemek zorunda olanlar "Kâr Dağıtım Tablosu"nu da doldurarak beyannameye ekleyeceklerdir. 2006 yılı aktif toplamı 7.415.800.- YTL veya net satışları toplamı 16.479.500.- YTL’yi aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin "Kâr Dağıtım Tablosu"nu beyannamelerine eklemeleri zorunludur.
 
Ortakları arasında dar mükellef ortağı bulunan kurumların, bu ortaklarının adları, unvanları ve ikametgah adreslerine ait bir listeyi beyannameye eklemeleri gerekmektedir.
 
Ayrıca, beyannamedeki tabloların yetersizliği nedeniyle, düzenlenen liste ve diğer ekler ile "Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim" de beyannameye eklenecektir.
 
e-Beyannamede ise "Ekler"in içinde yer alan söz konusu bölümler doldurulacaktır.
 
126 no.lu satıra beyannamenin hangi sıfatla verildiği işaretlenecek, tarih yazılmak suretiyle ilgili bölüm imzalanacaktır.
 
Duyurulur.