2008 yılı itibariyle motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri (26.12.2007)

                                        MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 29

 

             I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

 

             197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen "Yetki" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne, aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) alt bendi ile değiştirilen son fıkrasında, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

 

             Öte yandan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(5) 1 inci maddesinde "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler, Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (l YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

 

             2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 377 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(6) ile ilan edilmiştir.

 

             Buna göre, 1/1/2008 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

 

             A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(I) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

1 – 3  yaş

4 –  6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm3 ve aşağısı

351,00

245,00

139,00

105,00

40,00

 1301 – 1600 cm3 e kadar

561,00

421,00

245,00

174,00

68,00

 1601 – 1800 cm3 e kadar

986,00

773,00

456,00

279,00

110,00

 1801 – 2000 cm3 e kadar

1.550,00

1.197,00

704,00

421,00

168,00

 2001 – 2500 cm3 e kadar

2.326,00

1.691,00

1.056,00

633,00

252,00

 2501 – 3000 cm3 e kadar

3.242,00

2.820,00

1.763,00

950,00

351,00

 3001 – 3500 cm3 e kadar

4.937,00

4.442,00

2.677,00

1.338,00

493,00

 3501 – 4000 cm3 e kadar

7.759,00

6.701,00

3.949,00

1.763,00

704,00

 4001 cm3 ve yukarısı

12.697,00

9.522,00

5.641,00

2.538,00

986,00

 2-Motosikletler 

   100 –   250 cm3 e kadar

68,00

54,00

40,00

26,00

12,00

   251 –   650 cm3 e kadar

139,00

105,00

68,00

40,00

26,00

   651 – 1200 cm3 e kadar

351,00

210,00

105,00

68,00

40,00

 1201 cm3 ve yukarısı

845,00

561,00

351,00

279,00

139,00

 

 

 B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

 

(II) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

421,00

279,00

139,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 1900 cm3 ve aşağısı

561,00

351,00

210,00

 1901 cm3 ve yukarısı

845,00

561,00

351,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 25 kişiye kadar

1.056,00

633,00

279,00

 26 – 35  kişiye kadar

1.268,00

1.056,00

421,00

 36 – 45  kişiye kadar

1.409,00

1.197,00

561,00

 46 kişi ve yukarısı 

1.691,00

1.409,00

845,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.’a kadar

379,00

252,00

125,00

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

760,00

442,00

252,00

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.141,00

950,00

379,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

1.268,00

1.077,00

507,00

 10.001 – 20.000  kg’a kadar

1.521,00

1.268,00

760,00

 20.001 kg ve yukarısı

1.902,00

1.521,00

886,00

 

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(III) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)

Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı ( YTL )

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler

   10 –   20 BG’ne kadar

21,15

14,09

7,04

2,79

   21 –   50 BG’ne kadar

28,20

21,15

12,68

5,61

   51 – 100 BG’ne kadar

35,26

28,20

16,91

7,04

 101 – 150 BG’ne kadar

42,31

35,26

21,15

9,86

 151 BG ve yukarısı

63,48

49,37

28,20

14,09

 

                (III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

 

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)

1 – 3 yaş

4 – 5 yaş

6 – 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg’a kadar

7.053,00

5.641,00

4.231,00

3.384,00

   1.151 –   1.800 kg.’a kadar

10.581,00

8.464,00

6.348,00

5.078,00

   1.801 –   3.000 kg.’a kadar

14.108,00

11.286,00

8.464,00

6.771,00

   3.001 –   5.000 kg.’a kadar

17.636,00

14.108,00

10.581,00

8.464,00

   5.001 – 10.000 kg.’a kadar

21.163,00

16.930,00

12.697,00

10.157,00

 10.001 – 20.000 kg.’a kadar

24.691,00

19.752,00

14.813,00

11.849,00

 20.001 kg. ve yukarısı

28.218,00

22.574,00

16.930,00

13.544,00