2008 yılı veraset intikal vergisi had ve tutarları (26.12.2007)

                                    VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 39)

              7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesinin son fıkrasında, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

 

             Anılan Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, "Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz…." denilmektedir.

 

             5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(3) 1 inci maddesinde ise "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, "Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

 
             Bakanlığımızca 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 377 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmiştir.

 
             Buna göre, 1/1/2008 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

 
             – Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 96.075 YTL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 192.265 YTL),
 

             – İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.216 YTL,

 
             – Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.216 YTL

 
             olarak dikkate alınacaktır.
 

             Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2008 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

                                                                             Veraset yoluyla intikallerde  İvazsız intikallerde

                          Matrah                                                vergi oranı (yüzde)             vergi oranı (yüzde)         

İlk                     150.000 YTL için                                              1                                    10

Sonra gelen       320.000 YTL için                                               3                                    15

Sonra gelen       680.000 YTL için                                               5                                    20

Sonra gelen       1.380.000 YTL için                                            7                                    25

Matrahın          2.530.000 YTL’yi aşan bölümü için                       10                                   30