Ba ve Bs bildirim formlarının bildirim süresinin uzatılması (26.02.2007)

                                                            VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /25
1-Giriş:

362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2006 dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması ile formların verilme şekli hakkında Başkanlığımıza yansıyan tereddütlerle ilgili açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

28 Şubat 2007 tarihine kadar verilmesi gereken 2006 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi, ilgili meslek odaları ve mükelleflerden gelen talepler üzerine 02 Nisan 2007 tarihine kadar uzatılmıştır.

3- Bildirim formlarının düzenlenmesinde tereddüt edilen konularla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Anılan Genel Tebliğin "2.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler" başlıklı bölümünde; Malmüdürlüklerine bağlı olan mükellefler hariç olmak üzere, bildirimlerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükelleflerin -istemeleri halinde- bildirimlerini elektronik ortamda verebilecekleri açıklanmıştır.

Genel Tebliğin "2.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler" başlıklı bölümünde ise, bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte, ilgili yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan mükellefler ile Malmüdürlüklerine bağlı olan mükelleflerin, bildirim formlarını, bağlı bulundukları vergi dairesi veya Malmüdürlüklerine kağıt ortamında vermek zorunda oldukları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden; Malmüdürlüğüne bağlı olmayan ve gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin, istemeleri halinde elektronik ortamda bildirimde bulunabilecekleri, ancak, elektronik ortamda bildirimde bulunmak istememeleri halinde mutlaka kağıt ortamında bildirim vermek zorunda oldukları şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

Buna göre, Malmüdürlüğüne bağlı olmayan ve bildirimlerini herhangi bir zorunluluk olmaksızın elektronik ortamda vermek isteyen mükelleflerin bu yolla bildirimde bulunmaları mümkün olup, gerekli işlemlerin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, Malmüdürlüklerine bağlı olan mükellefler, bildirimlerini, kağıt ortamında vereceklerdir.

Duyurulur.