Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarca kullandırılacak.. (09.07.2007)

                                                          DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ / 18

1-Giriş
 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkra hükmü ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin son fıkra hükmü uyarınca kullandırılan kredilerin teminatına ilişkin düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemlerle ilgili damga vergisi ve harç istisnası uygulamasında meydana gelen tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklama bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2-Yasal Düzenleme
 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün (23) numaralı fıkrasında, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisna edilmiştir.
 
492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm gereğince de Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemler harçtan istisna edilmiştir.
 
3-Kredinin teminatına ilişkin damga vergisi ve harç istisnası uygulaması.
 
Önceki bölümde yer alan Kanun hükümleri uyarınca, söz konusu istisna kapsamında kullandırılan kredinin teminatına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bu amaçla yapılan işlemlere,
 
– Münhasıran kullandırılan krediye ilişkin olması kaydıyla,
– Kullanılan kredi miktarı ile teminat tutarı karşılaştırılmaksızın teminat tutarının tamamı üzerinden,     
 
istisnanın uygulanması gerekmektedir.