Geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 14 Şubat 2007 tarihine uzatılmıştır. (07.02.2007)

                                                                   Gelir Vergisi Sirküleri/57
 
1-Giriş
 
Ekim-Aralık /2006 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.
 
Buna göre, Ekim-Aralık /2006 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 10 Şubat 2007 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Şubat ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Ancak, yoğun yıl sonu işlemleri ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 14 Şubat 2007 Çarşamba günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Öte yandan, beyannamesini 14 Şubat tarihine kadar veren mükelleflerin beyan ettikleri vergiyi 17 Şubat 2007 günü akşamına kadar ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.