idari para cezaları (25.07.2007)

                                                             GENELGE 2007 – 65
 
1. 506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde 5655 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik:
 
1.1-Genel açıklamalar
 
Bilindiği üzere, 20.05.2007 tarihli, 26527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ikinci maddesinde,
 
17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idarî para cezaları, bu Kanunun 80 inci maddesi hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz ve yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, idarî para cezalarına karşı Kuruma itiraz etme veya yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak, Kurumca itirazın reddedilmesi veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 80 inci madde hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.
 
Fiilin işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilemeyen idarî para cezaları zamanaşımına uğrar. İdarî para cezaları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.”
 
Hükmü yer almaktadır.
 
506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinde 5655 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca yapılacak işlemler ve dikkat edilecek hususlar aşağıda açıklanmıştır.
 
1.2- İdari para cezalarının dava konusu edilmesi;
 
506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, 506 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarına karşı önceden olduğu gibi, tebligatın alındığı günü takip eden günden başlanarak 15 gün içinde ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimize itiraz edilebilecek ve bu itirazlar, Ünite İtiraz Komisyonu tarafından ivedilikle değerlendirilerek alınacak komisyon kararları, en kısa süre içinde 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir.
 
Ünite İtiraz Komisyonu tarafından itirazı reddedilenler, itirazın reddine ilişkin komisyon kararlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabileceklerdir.
 
Bu itibarla, idari para cezalarına ilişkin matbu formların arka sayfasında yer alan “Diğer Açıklamalar” bölümündeki “İtirazın reddi halinde, buna ilişkin kararın tebliğinden itibaren (15) günlük süre içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine itiraz hakkınız bulunmaktadır.” tümcesindeki (15) gün ibaresinin üstü çizilerek (30), Sulh Ceza Mahkemesine ibaresinin üstü çizilerek Yetkili İdare Mahkemesine ibaresi yazılacak, matbu formların tükenmesi halinde, yeni formlar bu açıklamalar dikkate alınmak suretiyle Ünitelerimizce bastırılacaktır.
 
1.3- İdari para cezalarında tahakkuk zaman aşımı süresi
 
506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin beşinci fıkrasında, “Fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde tebliğ edilemeyen idari para cezaları zamanaşımına uğrar.” hükmü yer almaktadır.
 
Kanunda geçen “fiilin işlendiği tarih” ifadesinden kasıt, idari para cezasına konu olan suçun işlendiği tarihtir. Başka bir ifade ile, 506 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, idari para cezasına mesnet teşkil eden fiili, sözkonusu yükümlüklerini yerine getirmeleri gereken sürenin son günü itibariyle işlemiş sayılmaktadırlar.
 
Örnek 1- Özel sektör işverenince düzenlenen 2006/Nisan ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin 25.08.2006 tarihinde Kurumumuza verildiği ve ilgili Ünitece işleme alınmasına karar verildiği varsayıldığında, sözkonusu prim belgesine ilişkin idari para cezasına konu fiil, belgenin verilmesi gereken sürenin son günü olan 31.05.2006 tarihinde işlenmiş sayılacaktır.
 
Örnek 2- 17.06.2006 tarihinde işyerinde yapılan denetim sırasında ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin sigortalıların görebileceği bir yere asılı olmadığının tespit edilmesi halinde, idari para cezasına konu fiil 17.06.2006 tarihinde işlenmiş olacaktır.
İdari para cezalarının tahakkuk edebilmesi için öncelikle tebliğ edilmesi gerektiğinden, 506 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezalarının, Kanunda öngörüldüğü üzere, en geç fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde ilgililere tebliğ edilmesi gerekmektedir.
 
Örnek 3- 1996/Ocak ila 1998/Kasım ayına ilişkin hizmetlerinin Kurumumuza bildirilmediği 16.01.2007 tarihli mahkeme ilamından anlaşılan (A) sigortalısına ilişkin prim belgelerinin, 14.03.2007 tarihinde Kurumumuza verildiği varsayıldığında, bahse konu prim belgelerine yasal verilmesi gereken sürenin sonundan itibaren 5 yıldan fazla süre geçmiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
 
Örnek 4- 2005/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında göndermekle zorunlu tutulduğu halde kağıt ortamında veren işverene uygulanan idari para cezasına konu fiil 31.07.2005 tarihinde işlenmiş olacağından, bahse konu idari para cezasının en geç 31.07.2010 tarihine kadar tebliğ edilmesi gerekmektedir.
 
Örnek 5- Defter ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin 16.02.2007 tarihinde yapılan tebligata rağmen, işyeri kayıtlarının mücbir sebep olmaksızın 15 günlük süre içinde incelemeye ibraz edilmemesi halinde, tebligatın alındığı tarihi takip eden 15 inci günde (03.03.2007 tarihinde) fiil işlenmiş olacağından, sözkonusu idari para cezasının en geç 03.03.2012 tarihine kadar tebliğ edilmesi gerekmektedir.
 
2- Aylık prim ve hizmet belgelerini internet kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğu halde kağıt ortamında verenlere uygulanacak idari para cezaları:
 
2.1- Genel Açıklamalar
 
Bilindiği üzere, 28.01.2004 tarihli, 25360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5073 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine,
 
“Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgenin, internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilmesinde; işyerinin ve belgenin niteliği, çalıştırılan sigortalı sayısı, illerin gelişmişlik durumu ile bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler gibi hususları dikkate alarak, işverenleri zorunlu tutmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Bu şekilde belirlenen işverenlerin yukarıda belirtilen yükümlülüğü, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürede yerine getirmemeleri halinde, bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (c) fıkrasına göre işlem yapılır.”
 
Fıkrası eklenmiştir.
 
Kanunun bu hükmüne istinadenYönetim Kurulumuzun;
 
– 17/06/2004 tarih, IX/1160 sayılı kararı ile, 2004 yılı Ağustos ayı ile 2005 yılı Nisan aylarında 8 ve üzerinde,
 
– 21.04.2005 tarih ve IX-428 sayılı kararı ile, 2005 yılı Mayıs ayı ile 2005 yılı Temmuz aylarında 5 ve üzerinde, 2005 yılı Ağustos ve takip eden aylarda 3 ve üzerinde,
 
Sigortalı çalıştıran işverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini,
 
– 09.06.2005 tarih ve VIII/561 sayılı kararı ile 2005 yılı Haziran ve Temmuz aylarında 5 ve üzerinde,
 
– 2005 yılı Ağustos ve takip eden aylarda ise 3 ve üzerinde,
 
Sigortalı çalıştıran işverenlerin cari aylara ilişkin ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini,
 
– 18.09.2006 tarih ve IX/425 sayılı kararı ile de, 2006/Kasım ve takip eden aylarda 2 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini,
 
İnternet üzerinden e-bildirge uygulaması ile Kurumumuza göndermeleri zorunlu hale getirilmiştir.
 
Ancak, Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan, aylık prim ve hizmet belgelerini Kurumumuza internet kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğu halde, yasal süresi içinde kağıt ortamında verenlere uygulanacak olan idari para cezalarında tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından, konu ile ilgili olarak açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.
 
2.2- Aylık prim ve hizmet belgelerini internet kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğu halde kağıt ortamında verenlere uygulanacak idari para cezalarının tutarları 16/347 Ek sayılı Genelgemizin “ZORUNLU OLDUĞU HALDE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERMEYEN İŞVERENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM” başlıklı bölümünde, cari aya ilişkin asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden göndermekle zorunlu tutulan işverenler, gerek asıl, gerekse ek nitelikteki belgeleri kağıt ortamında yasal süresi içerisinde Kurumumuza verseler dahi, haklarında 506 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklanmıştır.
 
506 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de, Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri anılan fıkrada belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere her bir fiil için belgenin;
 
– Asıl nitelikte olması halinde aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla Kuruma verilmiş olan belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgarî ücretin 1/5’i tutarında,
 
– Ek nitelikte olması halinde Kuruma verilmiş olan her bir ek belge için aylık asgarî ücretin 1/8’i tutarında,
 

İdari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.
 
Buna göre,
 
2.2.1- Aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden göndermekle zorunlu tutulduğu halde yasal süresi içinde kağıt ortamında veren işveren/aracılarca düzenlenen,
 
– Asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine, aylık asgarî ücretin üç katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgarî ücretin 1/5’i tutarında,
 
– Ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine ise, belgede kayıtlı sigortalı sayısına bakılmaksızın, aylık asgarî ücretin 1/8’i tutarında,
 
İdari para cezası uygulanacaktır.
 
Dolayısıyla, Yönetim Kurulumuzca, belgelerini internet üzerinden göndermekle zorunlu tutulan işveren/aracılarca düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde olmasına rağmen kağıt ortamında Kurumumuza verilmiş olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olduğuna bakılarak idari para cezası uygulanacaktır.
 
Diğer taraftan, idari para cezalarının tebliğe çıkartılması sırasında, 5083 sayılı Kanuna 5335 sayılı Kanun ile eklenen fıkra uyarınca, bir Yeni Türk Lirası’nın altında kalan tutarlar dikkate alınmayacaktır.
 
Örnek 1- 2007/Mart ayında 4 sigortalı çalıştıran bir işverenin, sözkonusu aya ilişkin asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini Kurumumuza yasal süresi içinde, ancak kağıt ortamında verdiği varsayıldığında,
562,50 / 5 X 4 = 450,00 YTL, idari para cezası uygulanacaktır.
 
Örnek 2- 2007/Mart ayında 4 sigortalı çalıştıran bir aracının, sözkonusu aya ilişkin asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini internet kanalıyla gönderdiği halde, asıl nitelikteki belgede kayıtlı olmayan 2 sigortalıya ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında verdiği varsayıldığında,
562,50 / 8 = 70,31 YTL’nin 0,31 YKR kısmı dikkate alınmayacak, dolayısıyla 70,00 YTL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında verilen ek nitelikteki prim belgesinin, asıl nitelikteki belgede kayıtlı sigortalılara ilişkin olması halinde de yine aynı tutarda idari para cezası uygulanacaktır.
 
2.2.2- Aylık prim ve hizmet belgesinin internet üzerinden gönderilmesine ilişkin uygulamada zorunlu tutulan sigortalı sayısı, belgede kayıtlı sigortalı sayısına göre değil, ilgili ay/dönemde işyerinde çalışan sigortalı sayısına (aracılar tarafından çalıştırılan sigortalılar hariç) göre tayin edilmektedir. Dolayısıyla, aynı işyerinde farklı sigorta koluna tabi olarak çalışan sigortalıların bulunması halinde, işverenin aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında göndermek zorunda olup olmadığının tayininde, işyerinde ilgili ay/dönemde çalışan sigortalıların toplam sayısı (aracılar tarafından çalıştırılan sigortalılar hariç) dikkate alınacaktır.
 
Örnek 3- 2007/Şubat ayında tüm sigorta kollarına tabi 2, sosyal güvenlik destek primine tabi 1 sigortalı çalıştıran bir işverenin, sözkonusu sigortalılara ilişkin 2 ayrı asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini internet ortamında göndermesi gerekirken yasal süresi içinde kağıt ortamında verildiği varsayıldığında,

 
Tüm sigorta kollarına tabi çalışan sigortalılara ilişkin düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi için,
 
562,50 / 5 x 2 = 225,00 YTL,
 
Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalıya ilişkin düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi için,
 
562,50 / 5 X 1 = 112,50 = 112,00 YTL,
 
İdari para cezası uygulanacaktır.
 
Örnek 4- 2007/Nisan ayına ilişkin 2 sigortalının kayıtlı olduğu asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma internet üzerinden gönderilmesinin ardından aynı aya ilişkin 1 sigortalının kayıtlı olduğu ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma kağıt ortamında verildiği varsayıldığında, ek nitelikteki belgede kayıtlı sigortalı sayısı her ne kadar zorunlu tutulan sayının altında olsa da, işverenin çalıştırdığı toplam sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerinde olması nedeniyle bahse konu ek nitelikteki prim belgesine,
 
562,50 / 8 = 70,31 = 70,00 YTL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Aynı aya ilişkin olmakla birlikte farklı kanun türü seçilmek suretiyle birden fazla aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumumuza yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmesi halinde, yine belgenin niteliğine (asıl veya ek olduğuna) bakılarak idari para cezası uygulanacaktır.
 
Aracıların aylık prim ve hizmet belgelerini internet üzerinden göndermekle yükümlü olup olmadıklarının tespiti sırasında da, her bir aracının çalıştırdığı sigortalı sayısının Yönetim Kurulumuzca belirlenen sayının üzerinde olup olmadığına bakılacaktır.
 
2.2.3- Ay içinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olmayan sigortalılar, aylık prim ve hizmet belgesinin “Ay İçinde Çalıştırılan Sigortalılar” bölümünde gösterilmekte, buna karşın “Tüm Sigortalılara Ait Toplam Bilgiler” bölümünün “Sigortalı Sayısına” dahil edilmemektedir.
 
Bu itibarla, Kurumumuza yasal süresi içinde kağıt ortamında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde, ay içinde prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı olmayan sigortalıların da bulunması halinde, aylık prim ve hizmet belgesinin “Tüm Sigortalılara Ait Toplam Bilgiler” bölümündeki “Sigortalı Sayısına” bakılacaktır. Bu bölümde kayıtlı sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının altında olması halinde idari para cezası uygulanmayacak, buna karşın zorunlu tutulan sayı veya üzerinde olması halinde belgenin asıl veya ek nitelikte olduğuna bakılarak idari para cezası uygulanacaktır.
 
Örnek 5- 2007/Mart ayına ilişkin asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumumuza yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında verildiği ve sözkonusu belgede kayıtlı 4 sigortalıdan birinin prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarının bulunmadığı varsayıldığında, sözkonusu belgeye,
 
562,50 / 5 X 3 = 337,50 = 337,00 YTL idari para cezası uygulanacaktır.
 
Sözkonusu belgede 2 sigortalının kayıtlı olduğu ve bu sigortalılardan birinin prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarının bulunmadığı varsayıldığında ise, bu defa ilgili ayda fiilen çalışan sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının altında olması nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

 
2.2.4- Yasal süresi içinde Kuruma kağıt ortamında verilen asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı zorunlu tutulan sayının altında olmakla birlikte, aynı ay/döneme ilişkin yasal süresi dışında verilen ek nitelikteki aylık prim belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı ile birlikte ilgili ay/dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerinde olması halinde, ilgili ay/dönemde yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesine de internet üzerinden gönderilmemiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.
 
Örnek 6- 2007/Mayıs ayına ilişkin 1 sigortalının kayıtlı olduğu asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmesinin ardından, aynı aya ilişkin farklı bir sigortalının kayıtlı olduğu ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi dışında verildiği ve ilgili Ünitece işleme alınmasına karar verildiği varsayıldığında, ilgili ayda çalıştırılan toplam sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerinde olması nedeniyle, yasal süresi dışında verilen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesine yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle, daha önce yasal süresi içinde olmakla birlikte Kuruma kağıt ortamında verilmiş olan asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesine de, internet üzerinden gönderilmemiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.
 
Öte yandan, internet ortamında belge gönderme zorunluluğu olmasına rağmen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi dışında kağıt ortamında verilmesi halinde, bu defa yalnızca süresi dışında verilmiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanacak olup, sözkonusu belgenin internet ortamında gönderilmemiş olması nedeniyle ayrıca idari para cezası uygulanmayacaktır.
 
2.3- Yasal süresi içinde olmakla birlikte kağıt ortamında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden idari para cezası uygulanacak olanların tespiti
 
Kuruma yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanabilmesi için, ilgili ay/dönemde işveren veya her bir aracı tarafından çalıştırılan sigortalı sayısının Yönetim Kurulumuzca zorunlu tutulan sayının üzerinde olması gerekmektedir.
 
Yasal süresi içinde olmakla birlikte Kuruma kağıt ortamında verilen asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, Yönetim Kurulumuzca zorunlu tutulan sayının üzerinde ise, prim tahakkuk işlemi sırasında belgenin asıl veya ek nitelikte olduğuna, belge asıl nitelikte ise ayrıca sigortalı sayısına bakılarak bilgisayar programlarınca otomatik olarak idari para cezası uygulanmaktadır. Buna karşın, ilgili ay/dönemde çalıştırılan toplam sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üstünde olmasına rağmen, Kurumumuza yasal süresi içinde kağıt ortamında verilen asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin her birinde kayıtlı sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının altında olması halinde, bilgisayar programlarınca otomatik olarak idari para cezası uygulanamadığından, bu nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine manuel olarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.
 
Örnek 1- 2007/Nisan ayına ilişkin olarak 1 ve 2 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenen ve yasal süresi içinde Kurumumuza kağıt ortamında verilen iki ayrı asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin her birinde 1 sigortalı kayıtlı olduğu varsayıldığında, her bir belgede kayıtlı sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının altında olması nedeniyle, prim tahakkuk işlemi sırasında her iki belgeye de otomatik olarak idari para cezası uygulanamayacaktır. Bu durumda, bahse konu prim belgeleri için, işveren sistemi ana menüden 10-3-7 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen e-BİLDİRGE ZORUNLULUĞU OLAN İŞYERİ İÇİN İPC TAHAKKUK GİRİŞ seçeneği vasıtasıyla iki ayrı idari para cezası uygulanacaktır.
 

Söz konusu prim belgelerinin süresi içinde olmakla birlikte farklı tarihlerde Kuruma verildiği varsayıldığında ise, sonradan verilen ve aynı ay/döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin prim tahakkuk işlemi yapılmasının ardından, Kuruma aynı ay/döneme ilişkin başka bir aylık prim ve hizmet belgesinin verilip verilmediğinin kontrolü neticesinde, yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmiş diğer aylık prim ve hizmet belgesi tespit edileceğinden, sözkonusu belgelerinin her ikisine de internet üzerinden gönderilmemiş olması nedeniyle idari para cezası uygulanması amacıyla durum Sigorta Primleri Servislerine intikal ettirilecektir.
 
Bu bağlamda, yasal süresi içinde olmakla birlikte kağıt ortamında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden idari para cezası uygulanacak olanların tespit edilebilmesi için, Kuruma gerek yasal süresi dışında, gerekse yasal süresi içinde olmakla birlikte kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi veren işveren/aracıların, aynı ay/döneme ilişkin daha önce yasal süresi içinde başka bir aylık prim ve hizmet belgesi verip vermedikleri, vermişler ise sözkonusu belgelerin tümünde kayıtlı sigortalı sayısı ile birlikte ilgili ay/dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerinde olup olmadığı Prim Tahakkuk ve Hizmet Servisince kontrol edilecektir.
 
Bu kontroller sonucunda, daha önce kağıt ortamında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının altında olması nedeniyle idari para cezası uygulanmamış iken, yasal süresi içinde veya dışında verilen diğer aylık prim ve hizmet belgeleri ile birlikte ilgili ay/dönemde çalışan sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerine çıktığının tespiti halinde, ilgili ay/dönemde yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin tümüne niteliğine bakılarak idari para cezası uygulanması amacıyla sözkonusu prim belgeleri Sigorta Primleri Servislerine intikal ettirilecektir.
 
Diğer taraftan, işveren/aracıların aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında göndermelerine ilişkin zorunluluk uygulamasına 2004/Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte geçildiğinden, yukarıda belirtilen kontrol işlemleri 2004/Ağustos ve sonraki aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri için yapılacaktır.
 
Öte yandan, asıl nitelikteki belge ile ek nitelikteki belgede kayıtlı sigortalının aynı sigortalı olması halinde, ilgili ay/dönemde çalıştırılan sigortalı sayısının zorunlu tutulan sayının üzerinde olup olmadığının tespiti sırasında, sözkonusu sigortalı bir sigortalı olarak dikkate alınacaktır.
 
3-Diğer hususlar:
 
3.1- İdari para cezalarının 15 günlük süre içinde ¾ lük kısmının peşin olarak ödenmesinin ardından Kuruma itirazda bulunulması veya yetkili idare mahkemesine itiraz edilmesi ve itirazların Kurumca veya mahkemece reddedilmesi halinde, bakiye ¼ lük kısım gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
 
3.2- 3628 sayılı Genelgede de açıklandığı üzere, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerine yasal süresi dışında verilmiş olup olmadığına bakılmaksızın idari para cezası uygulanmayacaktır.
 
3.3-Yasal süresi içinde verilmiş olmakla birlikte belge türü veya kanun türü yanlış seçilmiş aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amacıyla yasal süresi dışında verilen iptal ve asıl veya ek nitelikteki prim belgeleri (iptal nitelikteki belge ile asıl veya ek nitelikteki belgede kayıtlı sigortalılar, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı aynı olmak kaydıyla) müfettiş incelemesine tabi tutulmaksızın işleme alınacak, düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen asıl veya ek nitelikteki prim belgelerinden dolayı bilgisayar programlarınca otomatik olarak uygulanan idari para cezaları Ünite Komisyon kararı ile iptal edilecektir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.