Kasım/2007 KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı (24.12.2007)

                                                        KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 50
 
1.Giriş:
 
Kasım/2007 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2.Yasal Düzenleme:
 
Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, (4) numaralı fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır.
 
Ancak, 2007 yılı Kurban Bayramının Kasım/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Kasım/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 25/12/2007 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
3.Sonuç:
 
Buna göre, Kasım/2007 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri 25/12/2007 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.