Temmuz-Eylül 2007 dönemine ait üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi.. (14.11.2007)

                                                                    GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ /65

1-Giriş
 
Temmuz-Eylül /2007 dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
 
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 inci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 inci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.
 
Buna göre, Temmuz-Eylül /2007 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Kasım 2007 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin kanuni süresinde ödenmesi gerekmektedir.
 
Ancak, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 16 Kasım 2007 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.