Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlıklar ve Vergi Dairelerine tanınan tecil ve .. (14.05.2007)

                                                        TAHSİLAT İÇ GENELGESİ  2007/3

                                                          ……………………….VALİLİĞİNE
                                                          (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
 
İlgi  : a)19/02/2003 tarihli ve B.07.0.GEL.0.38/3802-66/6378 sayılı 2003/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.
          b)27/06/2003 tarihli ve B.07.0.GEL.0.38/3802-69/27796 sayılı 2003/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi.
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine istinaden ekonomik ve mali zorluklar içinde bulunduklarını belirterek tecil talebinde bulunan mükelleflerin bu taleplerinin biran önce incelenerek karara bağlanması ve kamu alacaklarının daha etkin bir biçimde tahsil edilmesi amacı ile Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlıklar ve Vergi Dairelerine  tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;
 
a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için,                                                      2.000.000,00 YTL,
b) Ankara, İstanbul ve  İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,                                      1.500.000,00 YTL,
c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için,     1.000.000,00 YTL,
d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için,                                                                      750.000,00 YTL,
e) Defterdarlıklar için,                                                                                               400.000,00 YTL,
f) Bağımsız Vergi Daireleri için,                                                                                    60.000,00 YTL,
g) Bağlı Vergi Daireleri için,                                                                                        30.000,00 YTL,
 
olarak yeniden belirlenmiştir.        
 
Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için iki kat (180.000,00 YTL), (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için bir kat (120.000,00 YTL) arttırılarak uygulanır.
 
İlinize tanınan bu tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulması gerekmektedir.
 
1- Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar, yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 18 aylık süre aşılmayacak şekilde tecile, bağımsız vergi daireleri ve bağlı vergi dairelerinin yapacakları tecillerde 18 ayı aşmamak koşuluyla verebilecekleri azami süreyi belirlemeye yetkili kılınmıştır.
 
2- Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisine ait gecikme zammı, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Ecrimisil, Trafik Para Cezası, Eğitime Katkı Payı ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammı ile ekonomik kayıpları gidermek ve istikrarı sağlamak amacıyla muhtelif Kanunlarla ihdas edilen ek vergilerden olan alacaklar tecil edilmeyecektir.
 
3- Tutar itibarıyla İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisini aşan talepler; mükellefin eksiksiz olarak doldurması gereken "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu" ile birlikte tecili talep edilen borcun ayrı ayrı nev’i, vadeleri, tutarı ve gerekli görülen diğer bilgilere de yer verilmek suretiyle en geç 5 gün içinde Başkanlığımıza gönderilecektir.
 

4- 313 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere, tecil talebinde bulunan mükelleflere bu talepleri karara bağlanıp kendilerine kesin tebligat yapılıncaya kadar önerdikleri taksitlerin muntazaman ödenmesi gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.
 
İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi bundan böyle bu İç Genelge ile 7 ve 10 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgeleri doğrultusunda kullanılacaktır.
 
Bilgi edinilmesini ve durumun ilgililere de duyurularak uygulamanın bu esaslar doğrultusunda yürütülmesinin teminini önemle rica ederim.