Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan Yeni ibarelerinin kaldırılması (07.05.2007)

Karar Sayısı : 2007/11963
 
Ekli “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 2/2/2007 tarihli ve 33 sayılı yazısı üzerine, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

YENİ TÜRK LİRASI VE YENİ KURUŞTA YER ALAN YENİ  İBARELERİNİN KALDIRILMASINA VE UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN KARAR
 
    Para biriminden yeni ibaresinin kaldırılması
    MADDE1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri kaldırılmıştır.
    Banknot ve madeni paraların değiştirilmesi
    MADDE 2 – (1) Tedavüle sürülecek Türk Lirası ve tedavülden çekilecek Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar hakkında 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
    Uygulamada karşılaşılacak tereddütlerin giderilmesi
    GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin çalışmalarda ve uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,Hazine Müsteşarlığı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkilidir.
    Yürürlük
    MADDE 3 – (1) Bu Kararın geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
    Yürütme
    MADDE 4 –(1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.