İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulamasıyla tevkifat uygulaması (01.05.2007)

                                            KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ / 104

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
 
1. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
 
87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (F) bölümünde, ihraç edilecek mallar ile bu malların eklentisi veya ayrılmaz parçası mahiyetindeki malların KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kaydıyla ve ayrı ayrı satın alınması halinde, eklenti veya ayrılmaz parça mahiyetindeki malların tesliminde de tecil-terkin uygulamasından yararlanılabileceği, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (L) bölümünde ise tecil-terkin sistemi kapsamında satın alınan malların ihracında ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan malların da bu uygulama kapsamında mütalaa edileceği açıklanmıştır.
 
Bu açıklamalara göre, eklenti veya ayrılmaz parça mahiyetindeki malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilmesi için asıl malın KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanarak satın alınması gerekmektedir. Ancak, asıl malın ihracatçıya tesliminin istisna kapsamına girmesi halinde tecil-terkin sistemine göre işlem yapılamayacağından eklenti veya ayrılmaz parçaların tesliminde de tecil-terkin uygulanamamaktadır.
 
İşlem görmeden oldukları gibi ihraç edilecek malları tecil-terkin sistemi kapsamında satın alanlar ile istisna nedeniyle bu sisteme göre işlem yapamayanlar arasında bir farklılık yaratılmaması amacıyla, KDV Kanununun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak, ihraç edilecek asıl malın istisna kapsamında satın alınması halinde, ambalaj maddeleri ve malzemeleri de dahil olmak üzere bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların alımında KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem yapılabilmesi uygun görülmüştür.
 
Bu uygulamada tecil-terkin sistemine ilişkin olarak KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen şartlar ile kapsam, usul ve esaslara ilişkin açıklamaların geçerli olacağı tabiidir.
 
2. TEVKİFAT UYGULAMASI
 
KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak tevkifat uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür.
 
2.1. Çinko ve Alüminyum Mamullerinde Tevkifat Uygulaması
 
96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3.) numaralı bölümünün başlığı "5.3. Bakır, Alüminyum ve Çinko Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması" olarak, bu bölümde yer alan "… bakır ve bakır alaşımlarından mamul; …" ibaresi, "… bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından mamul; …" şeklinde değiştirilmiştir.
 
97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1) numaralı bölümünde yapılan açıklamalar, bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan mamuller için de geçerli olacaktır.
 
2.2. Çinko ve Alüminyum Külçelerinde Tevkifat Uygulaması
    
95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (7) numaralı bölümünün başlığı, "7. Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçelerinde Tevkifat Uygulaması" olarak, bu bölümde yer alan, "… hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır külçelerinin…" ibaresi, "… hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin …" şeklinde değiştirilmiştir.
 
97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.2.) bölümünde yapılan açıklamalar, bu düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan külçeler için de geçerli olacaktır.
 
2.3. Özel Güvenlik Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması
 
91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilen özel güvenlik hizmetleri aynı Tebliğin (A/3) bölümü ile tevkifat kapsamına alınmıştır. Bu hizmetlerde 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.2.) bölümüne göre tevkifat oranı 1/2 olarak uygulanmaktadır.
 
KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 91 Seri  No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verilen özel güvenlik hizmetlerinin tevkifat uygulaması kapsamına alınması ve bu hizmetlerin tamamında tevkifat oranının 4/5 olarak uygulanması uygun görülmüştür.
 
2.4. Yürürlük
 
Bu Tebliğin (2.1.) ve (2.2.) numaralı bölümlerindeki düzenlemeler ile tevkifat kapsamına alınan mamul ve külçelerde KDV tevkifatı, Tebliğin yayımını izleyen 3. günde başlamak üzere uygulanacaktır.
 
Bu Tebliğin (2.3.) numaralı bölümündeki düzenleme ise Tebliğin yayımlandığı ayın başından itibaren ifa edilen hizmetler için geçerli olacaktır.