Yıllık gelir vergisi ve aylık muhtasar vergisi beyannamelerinin verilme süreleri (14.03.2007)

                                                           Gelir Vergisi Sirküleri/62

1.Giriş

Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyanname Verilme Süresinin Uzatılması
 

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2007 yılı Mart ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı Kanunun 117 nci maddesine göre, söz konusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
 
Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri, 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir.
 
Ancak, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K.’nun Geçici 67/11 inci maddesine göre yapılacak ihtiyari beyan dahil) verilme süresi 26 Mart 2007 Pazartesi günü akşamına kadar, Şubat 2007 dönemine ait aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için 23 Mart 2007 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
 

Duyurulur.