18-29 yaş aralığında yeni işe girenlerde sigorta prim teşviki (19.08.2008)

                                 G E N E L G E 2008 -73

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği gibi, 26/5/2008 tarihli ve 26887 Resmi Gazetede yayımlanan, 5763 sayılı İş
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 7 nci madde eklenmiş olup anılan madde de;
“18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından
büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki
bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına
ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen
çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren
hisselerinin;

a) Birinci yıl için yüzde yüzü,
b) İkinci yıl için yüzde sekseni,
c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için
işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve
hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların
tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre
işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı,
işverenden tahsil edilir.

Bu madde hükümleri;

a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak
üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi
değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.

b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak
aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri
hakkında uygulanmaz.

c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi
bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin
değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden
yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmaz.

d)506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz.

e) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım
konulu işyerlerine yönelik işyerleri hakkında uygulanmaz.

f) Kamu idareleri işyerleri hakkında uygulanmaz.

g)506 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında
çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca
yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan
yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek
unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından belirlenir."

hükümleri yer almaktadır.

5763 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi 1/7/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup,
sözkonusu madde hükümlerinin uygulamasına ilişkin Sosyal Güvenlik İl/Devredilen SSK Sigorta
Müdürlüklerince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta
Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları:

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde belirtilen işveren hissesi sigorta prim
teşvikinden yararlanılabilmesi için, gerek işe yeni alınan sigortalılar yönünden, gerekse sözkonusu
sigortalıların çalıştırıldığı işyerleri yönünden anılan maddede öngörülen şartların birlikte
gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla, maddede aranılan şartlardan bir veya birkaçının
gerçekleşmemiş olması halinde sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

2.1- Sigortalılar Yönünden Aranılan Şartlar;

Geçici 7 nci madde kapsamına; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olan erkek ve
18 yaşından büyük olan kadınlardan, 1/1/2008 ila 30/6/2008 dönemine ilişkin Kuruma verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı bulunmayıp, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe
alınan ve fiilen çalıştırılanlar girmektedir.

Buna göre, anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanılabilmesi için, sigortalı yönünden;
2.1.1- İşe giriş tarihi itibariyle; erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük,
kadın ise 18 yaşından büyük olması,
2.1.2- 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı olmaması,
2.1.3- 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2009 (dahil) tarihleri arasında işe alınması,
2.1.4- Fiilen çalışması,
şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

2.1.1- Sigortalının, işe giriş tarihi itibariyle, erkek ise 18 yaşından büyük ve 29
yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması;
İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe giriş tarihi
itibariyle yaşının, erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük
olması gerekmektedir.

Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaşı; işe giriş tarihinden, doğum tarihi çıkarılmak
suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre; işe giriş tarihi itibariyle yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ila
28 yıl 11 ay 29 gün (dahil) arasında olan erkek sigortalılar ile yine işe giriş tarihi itibariyle yaşı 18
yıl 00 ay 00 gün veya üzerinde olan kadın sigortalılardan dolayı geçici 7 nci maddede öngörülen
diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması
mümkün olacaktır.

Örnek 1-25/8/2008 tarihinde işe başlayan, 25/8/1990 doğumlu erkek/kadın sigortalının
yaşı;
İşe giriş tarihi : 25 08 2008
Doğum tarihi : 25 08 1990
İşe giriş tarihi itibariyle yaşı 00 gün 00 ay 18 yıl olduğundan,
Aynı tarih itibariyle işe başlayan, 26/8/1979 doğumlu erkek sigortalının yaşı ise,
İşe giriş tarihi : 25 08 2008
Doğum tarihi : 26 08 1979
İşe giriş tarihi itibariyle yaşı: 29 gün 11 ay 28 yıl olduğundan,
Sözkonusu sigortalılardan dolayı geçici 7 nci maddede öngörülen diğer şartları da
taşımaları kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.
Örnek 2- 14/1/1984 doğumlu bir erkek sigortalının, 30/7/2008 tarihinde işe alındığı
varsayıldığında, sözkonusu sigortalının işe giriş tarihiyle yaşı,
İşe giriş tarihi : 30 07 2008
Doğum tarihi : 14 01 1984
İşe giriş tarihi itibariyle yaşı : 16 gün 06 ay 24 yıl olduğundan,
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olması nedeniyle, söz konusu sigortalıdan dolayı
geçici 7 nci maddede öngörülen diğer şartları da taşıması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim
teşvikinden yararlanılabilecektir.
Örnek 3- 17/10/1969 doğumlu kadın sigortalının, 23/12/2008 tarihinde işe başladığı
varsayıldığında işe giriş tarihi itibariyle yaşı,
İşe giriş tarihi : 23 12 2008
Doğum tarihi : 17 10 1969
İşe giriş tarihi itibariyle yaşı : 06 gün 02 ay 39 yıl olduğundan,
Sözkonusu kadın sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olması nedeniyle
(kadın sigortalılarda 29 yaşından küçük olma şartı aranmadığından), bahse konu sigortalıdan dolayı
geçici 7 nci maddede öngörülen diğer şartları da taşıması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim
teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.
Sigortalının, yaş yönünden anılan maddede öngörülen şartları taşıyıp taşınmadığının
tespitinde, işe giriş tarihindeki yaşı dikkate alınacaktır. Bu bağlamda, 1/7/2008 ila 30/6/2009
tarihleri arasında işe alındıktan sonra, aynı işyerinde, işveren hissesi prim teşvikinden yararlanılan
sigortalının hizmet akdi devam ettiği sırada yaş sınırının aşılmasının bir önemi olmayacaktır.

Örnek 4- 24/9/2008 tarihinde işe alınan ve işe girdiği tarihte 28 yaşında olan bir erkek
sigortalının, sigortalılığı sona ermeksizin çalışmakta iken 2010/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve
hizmet belgesinin gönderilmesi sırasında 30 yaşına girmiş olduğu varsayıldığında, bahse konu
sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaş yönünden gerekli şartlara sahip olduğu dikkate alınarak,
sözkonusu sigortalıdan dolayı, diğer şartların da mevcut olması kaydıyla işveren hissesi sigorta
prim teşvikinden yararlanılabilecektir.
1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan ve işe alındıkları tarih itibariyle 18
yaşından küçük olan sigortalılardan dolayı, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, sigortalının 18
yaşını doldurduğu tarihin 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihler arasında olması kaydıyla, sözkonusu
sigortalıların 18 yaşını doldurdukları tarihten başlanılarak yararlanılabilecektir.

Örnek 5- 25/3/1991 doğumlu olan bir sigortalının, 28/9/2008 tarihinde işe girdiği
varsayıldığında, işe giriş tarihi itibariyle yaşı,
İşe giriş tarihi : 28 09 2008
Doğum tarihi : 25 03 1991
İşe giriş tarihi itibariyle yaşı : 03 gün 06 ay 17 yıl
olduğundan, bahse konu sigortalı için işveren hissesi prim tutarı teşvikinden, Kanunda
öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, 00 gün 00 ay 18 yıl yaş şartının
gerçekleştiği 25/3/2009 tarihinden itibaren yararlanılabilecektir.

2.1.2– Sigortalının, 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması;

İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, işe alınan sigortalıların
2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı olmaması gerekmektedir.
Örnek 1- 25/9/2008 tarihinde işe alınmış 38 yaşındaki kadın sigortalının, 2008/1 ila 2008/6
ncı aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı bulunmadığı
varsayıldığında, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işveren hissesi prim
teşvikinden yararlanılabilecektir.
Örnek 2- 16/7/2008 tarihinde işe alınmış 20 yaşındaki bir sigortalının, 2008/Ocak ayına ait
aylık prim ve hizmet belgesinde 10 günlük hizmetinin bulunduğu varsayıldığında, sözkonusu
sigortalıdan dolayı, 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi hizmetinin
bulunması nedeniyle işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün
olamayacaktır.
İşverenlerin, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe almış oldukları sigortalıların
1/1/2008 ila 30/6/2008 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup
olmadıklarını, Kurumumuz WEB sitesinden (http://www.sgk.gov.tr adresinden) “Çalışan”,
seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla, sigorta sicil
numarasını girerek tespit etmeleri gerekmektedir.
İşe alınan sigortalının, sigorta sicil numarası bilinemiyor ise, öncelikle “Sigortalılık Tescil
Kaydı Tespiti” seçeneğinden, sigortalının TC Kimlik numarasını girmek suretiyle sigorta sicil
numarasını tespit etmeleri, ardından “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla sorgulama yapmaları
icap etmektedir.
“Sigortalılık Tescil Kaydı” seçeneği vasıtasıyla yapılan sorgulamalar sonucunda, sigorta
sicil numarasının bulunmadığının anlaşılması halinde, “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla
sorgulama yapılması mümkün olamayacağından, Kurum kayıtlarında aksine bir tespit olmadığı
takdirde sigortalının 1/1/2008 ila 30/6/2008 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı olmadığı kabul edilecektir.
“Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla yapılacak olan sorgulamalar sonucunda, 2008/1 ila
2008/6 ncı aylara ilişkin prim ödeme gün sayısına rastlanılması veya aynı dönemde sigortalının
çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin gibi) ay içinde fiili çalışmasının bulunmamasına rağmen,
gün ve kazanç bölümünün 0 (sıfır) olması halinde, bu nitelikteki kayıtları bulunan sigortalılardan
dolayı sözkonusu teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

2.1.3- Sigortalının, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınması;
Geçici 7 nci maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi
için sigortalıların, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olmaları gerekmektedir.
Dolayısıyla, 30/6/2008 veya önceki tarihlerde işe alınan sigortalılar ile 1/7/2009 veya sonraki
tarihlerde işe alınan sigortalılardan dolayı sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün
olamayacaktır.
Örnek 1- 17/7/2008 tarihinde işe alınan bir sigortalıdan dolayı (işe giriş tarihinin 1/7/2008
ila 30/6/2009 tarihleri arasında olması nedeniyle) geçici 7 nci maddede öngörülen diğer şartların da
gerçekleşmiş olması kaydıyla, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.
Örnek 2- 21/8/2009 tarihinde işe alınan bir sigortalıdan dolayı (işe giriş tarihinin 1/7/2008
ila 30/6/2009 tarihleri arasında olmaması nedeniyle) sözkonusu maddede öngörülen diğer şartların
gerçekleşmiş olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanılması mümkün olamayacaktır.
1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan, ancak çeşitli nedenlerle işten ayrılan
sigortalıların, 30/6/2009 veya önceki bir tarihte aynı veya farklı bir işyerinde tekrar çalışmaya
başlamaları halinde, maddede öngörülen şartların sağlanmış olup olmadığı hususu, en son işe giriş
tarihi itibariyle, sigortalı ve işyeri şartları yönünden tekrar kontrol edilecektir.
Örnek 3- 23/8/2008 tarihi itibariyle işe alındığında 29 yaşından küçük olan sigortalı (F)
nin, 18/1/2009 tarihinde işten ayrıldığı ve 4/2/2009 tarihinde tekrar işe başladığı varsayıldığında,
sözkonusu sigortalının en son işe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından küçük olması halinde, maddede
aranılan diğer şartların da gerçekleşmiş olması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanılabilecektir. Buna karşın, anılan sigortalının işe başladığı 4/2/2009 tarihinde 30 yaşının
içinde bulunduğu varsayıldığında, bu defa işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması
mümkün olamayacaktır.

1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe başlayan ve maddede öngörülen teşvikten
yararlanılmakta olan sigortalıların, işten ayrılmalarının ardından, 1/7/2009 veya sonraki bir tarihte
aynı veya farklı bir işyerinde tekrar çalışmaya başlamaları halinde, geçici 7 nci maddede aranılan
diğer şartların sağlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
istifade edilmesi mümkün olamayacaktır.

Örnek 4- 17/11/2008 tarihinde işe başlayan geçici 7 nci maddede öngörülen şartlara haiz
(A) sigortalısının, 23/5/2009 tarihinde işyerinden ayrıldığı ve aynı işyerine 18/7/2009 tarihinde
tekrar başladığı varsayıldığında, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden 1/7/2008 ila 30/6/2009
tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı istifade edilebileceğinden, Kuruma verilen en son
işe giriş bildirgesinde kayıtlı işe giriş tarihi dikkate alınarak, bahse konu sigortalıdan dolayı ikinci
defa işe alındığı tarihten sonraki süreler için işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması
mümkün olamayacaktır.

2.1.4- Sigortalının fiilen çalışması;
4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden aranılan şartlardan biri de, sigortalının fiilen
çalışmasıdır. Buna göre, anılan Kanunda öngörülen diğer şartlara sahip olmasına rağmen ay içinde
çeşitli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalışmamış olan sigortalılara,
işverenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı
sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Örnek 1- 4447 sayılı Kanunda aranılan şartları haiz olan (B) sigortalısının, 2008/Kasım
ayında 20 gün fiilen çalıştığı, 10 gün de yıllık ücretli izinli olduğu varsayıldığında, sözkonusu
sigortalının 2008/Kasım ayındaki 20 günlük fiili çalışmasından dolayı işveren hissesi sigorta prim
teşvikinden yararlanılabilecek, buna karşın 10 günlük yıllık ücretli izin süresinden dolayı bahse
konu teşvikten yararlanılamayacaktır.
Kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelerine ilişkin düzenlenecek aylık prim ve
hizmet belgeleri, 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, fiilen çalışmamakla birlikte ücret
aldıkları sürelerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri ise Kanun türü seçilmeksizin Kuruma
gönderilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalılar için gerek 4447 sayılı Kanun türü seçilmek
suretiyle düzenlenecek, gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet
belgelerinde, eksik gün nedeninin işaretlenmesi gerektiğinden, bu nitelikteki sigortalılar için eksik
gün nedeni olarak “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve bu prim belgeleri ile ilgili olarak
Kuruma verilecek olan “Ek-8 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları” ekine, sigortalıların
bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenecektir.
Örnek 2- 18/8/2008 tarihinde işe alınan ve geçici 7 nci maddede öngörülen diğer şartlara
sahip olan (B) sigortalısının 2009/Ekim ayında 10 gün yıllık ücretli izinli olduğu varsayıldığında,
bu sigortalının 20 günlük hizmeti 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, 10 günlük hizmeti ise
Kanun türü seçilmeksizin Kuruma bildirilecektir. Bahse konu sigortalı için eksik gün nedeni olarak
her iki belgede de “Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecek ve söz konusu sigortalıya ilişkin olarak
4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş prim belgesine ilişkin Ek 8 belgesinin ekine
Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş prim belgesinin, Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş
prim belgesine ilişkin Ek:8 belgesinin ekine ise, 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle
düzenlenmiş prim belgesinin bir sureti konulacaktır.
Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamına giren sigortalıların 28,
29 veya 31 gün çeken ayın tamamı için ücret almış olmaları ve söz konusu ayların bazı günlerinde
fiili çalışmalarının bulunması, bazı günlerinde ise fiili çalışmalarının bulunmaması durumunda
(yıllık ücretli izin, istirahat gibi), yukarıda belirtilen her iki belgede kayıtlı prim ödeme gün
sayısının toplamının 30’un altında veya üstünde olması mümkün olmadığından, bu sigortalılar için;
– 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısı, fiilen çalışılan gün sayısı üzerinden,
– Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
prim ödeme gün sayısı ise, 30 günden, fiilen çalışılan gün sayısı çıkartılmak suretiyle (30 gün –
Fiilen çalışılan gün sayısı) bulunan gün sayısı üzerinden,
Kuruma bildirilecektir.
Örnek 3- Geçici 7 nci maddesi kapsamına giren (D) sigortalısının 2008/Aralık ayının
tamamı için ücret almaya hak kazandığı, sözkonusu ayın 22 gününde fiilen çalıştığı, kalan
günlerinde ise yıllık ücretli izinli olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için 4447 sayılı Kanun türü
seçilerek 22 gün, Kanun türü seçilmeksizin 8 gün, üzerinden iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi
düzenlenerek Kuruma gönderilecektir.
Öte yandan, kapsama giren sigortalıların hak kazandıkları hafta tatili için ödenen ücretler
de, fiilen çalışılmış süreler gibi 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamında Kuruma
bildirilecektir.

2.2- İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar;
4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için,
işe alınan sigortalılar yönünden yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesinin yanı sıra, sözkonusu
sigortalıların işe alındığı işyerleri yönünden ilave istihdamla ilgili şartın da yerine getirilmiş olması
gerekmektedir.
İlave istihdam; 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen
diğer şartları haiz sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş
toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi
suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak işe alınmış olmaları halinde
gerçekleşmiş olacaktır.
Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitinde; sosyal güvenlik destek primine tabi
olarak bildirilmiş sigortalılar hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve
öğrenciler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, ay içinde Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı
sayısı, 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemlerine ilişkin yasal süresi içinde veya dışında Kuruma verilmiş
her bir aya ilişkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı
sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek
suretiyle tespit edilecektir.
Hal böyle olmakla birlikte, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitine esas olan
aylarda, sigortalının ay içinde işten ayrılması ve aynı ay içinde aynı işyerine tekrar başlamış olması
halinde, bu sigortalı için aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı
sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olan kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

Örnek 1- 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarının tamamında sigortalı çalıştırmış olan (B)
Limited Şirketinin, 2007/Temmuz ayına ilişkin 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlemiş
olduğu asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde 7, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgesinde 4, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinde ise 2 sigortalının kayıtlı olduğu
varsayıldığında, bu işyerinde 2007/Temmuz ayında çalıştırılmış olan sigortalı sayısı 7 + 4 – 2 = 9
olarak kabul edilecektir.
Öte yandan, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılara ilişkin
olarak kağıt ortamında kısmi ek veya iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi mümkün
bulunduğundan, bu nitelikteki belgelerin düzenlendiği aylarda çalıştırılan sigortalı sayısı,
sözkonusu belgeler kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir.
Ortalama sigortalı sayısının hesaplanması için gerekli olan, ay içinde Kuruma bildirilmiş
sigortalı sayısının tespiti sırasında, çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret
ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0
kazançlı olarak kayıtlı) sigortalıların bulunması halinde, bu sigortalılar da hesaplamaya dahil
edilecektir.
Örnek 2- 2007/Kasım ayına ilişkin Kuruma gönderilmiş aylık prim ve hizmet belgesinde
kayıtlı sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarının;
(A) sigortalısı 10 gün 750,00 YTL
(B) sigortalısı 30 gün 900,00 YTL
(C) sigortalısı 0 gün 0,00 YTL
(D) sigortalısı 0 gün 40,00 YTL
olduğu varsayıldığında, 2007/Kasım ayında Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının 4 olduğu
kabul edilecektir.
Yine, ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya
işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.
Örnek 3- 2 nolu örnekteki (A) sigortalısının, 10/12/2007 tarihinde işten ayrılmış olduğu
diğer sigortalıların hizmet akdinin devam ettiği varsayıldığında, 2007/Aralık ayında Kuruma
bildirilmiş sigortalı sayısı yine 4 olarak kabul edilecektir.
İşveren hissesi prim teşvikinden yararlanılabilmesi için işyeri yönünden aranılan şartlar,
506 sayılı Kanun kapsamına alınış tarihlerindeki durumlarına göre aşağıda maddeler halinde
açıklanmıştır.

2.2.1- 2008/ Haziran veya önceki bir tarihte 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış
işyerleri yönünden;
Geçici 7 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan işyerlerinde, bu
Genelgenin 2.1 nolu bölümünde belirtilen şartları taşıyan sigortalılardan dolayı işveren hissesi
sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, işe alınmış olan sigortalının; 1/7/2007 ila
30/6/2008 dönemine ilişkin olarak Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay
sayısına bölünmesi suretiyle bulunan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması
gerekmektedir. Başka bir ifade ile; 2008/Haziran veya önceki bir tarihte tescil edilmiş olan
işyerleri, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe
aldıkları ve 2.1 nolu bölümde belirtilen nitelikleri taşıyan sigortalılardan,
1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen toplam sigortalı sayısı
1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı
bölünmek suretiyle bulunan, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı
yararlanabileceklerdir.
Örnek 1- 2007/ Temmuz ila 2008/ Haziran döneminin tamamında sigortalı çalıştırmış ve
bu dönem aylarına ilişkin Kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam
sigortalı sayısı 84 olan (A) Limited Şirketinin, 2008/ Ekim ayında gerekli şartlara sahip 4
sigortalıyı işe aldığı ve sözkonusu sigortalılarla birlikte o ayda çalışan toplam sigortalı sayısının 10
olduğu varsayıldığında, bu işyerinde teşvikten yararlanılabilecek sigortalı sayısı;
1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen toplam sigortalı
sayısı 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı
84 sigortalı
= 7 (ortalama sigortalı sayısı)
12 ay
2008/Ekim ayı içinde çalıştırılan sigortalı sayısı – Ortalama sigortalı sayısı = İlave sigortalı sayısı
10 – 7 = 3 olacaktır.
Buna göre, 2008/ Ekim ayına ilişkin 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle
düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, yeni işe alınan 4 sigortalıdan ancak işveren
tarafından tercih edilecek 3’üne yer verilebileceğinden, bahse konu ayda yeni işe alınan
sigortalıların dördüncüsünden dolayı teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.
Sözkonusu işyerinde, 2008/Kasım ve takip eden aylardaki sigortalı sayısının ortalama
sigortalı sayısı olan 7 veya altına düşmesi halinde, teşvik hükümlerinden yararlanma şartlarına haiz
sigortalılar çalışmalarını sürdürüyor olsa dahi teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.
Örnek 2- 1 nolu örnekteki işyerine, 9/11/2008 tarihinde 38 yaşında bir erkek sigortalının
alındığı varsayıldığında, her ne kadar yeni işe alınan sigortalıdan dolayı işveren hissesi sigorta prim
teşvikinden 29 yaşından büyük olduğu için yararlanılması mümkün olamasa da, bahse konu
sigortalı, ay içinde bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacağından, 2008/Kasım ayı
için, 2008/Ekim ayında işe alınmış ve maddede öngörülen şartlara sahip olan sigortalıların
4’ücüsünden dolayı da işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanma imkanına sahip
olunacaktır.
Örnek 3- 1/1/2007 ila 30/6/2008 dönemine ilişkin olarak 2007/ Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim ve 2008/ Mayıs, Haziran olmak üzere toplam 6 ayda sigortalı çalıştırmış ve bu aylara ilişkin
Kuruma verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı 72 olan (B) gerçek
kişisinin, 2008/ Aralık ayında teşvikten yararlanmak için gerekli şartlara sahip 5 sigortalı işe aldığı
ve sözkonusu sigortalılarla birlikte ay içinde çalışan toplam sigortalı sayısının 14 olduğu
varsayıldığında, yeni işe alınan sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanılabilecek sigortalı sayısı;
1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen toplam sigortalı sayısı
1/7/2007 ila 30/6/2008 döneminde Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı
72
= 12 (ortalama sigortalı sayısı)
6
2008/Aralık ayı içinde çalıştırılan sigortalı sayısı – Ortalama sigortalı sayısı =
İlave sigortalı sayısı
14 – 12 = 2 olacaktır.
Buna göre, 2008/ Aralık ayına ilişkin 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle
düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, yeni işe alınan 5 sigortalıdan ancak, işveren
tarafından tercih edilecek 2’sine yer verilebileceğinden, bahse konu ayda yeni işe alınan
sigortalıların diğer üçünden dolayı teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.
Sözkonusu işverenin, 2009/ Ocak ve takip eden aylarda çalıştıracağı sigortalı sayısının
ortalama sigortalı sayısı olan 12 veya altına düşmesi halinde ise, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri
arasında işe alınan sigortalılar çalışmalarını sürdürüyor olsalar dahi, ortalama sigortalı sayısının
üzerine çıkılamayan aylarda teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.
Örnek 4- 17/6/2008 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış bir işyerinde 2008/
Haziran ayı içinde 8 sigortalı çalıştırılmış olduğu varsayıldığında, ortalama sigortalı sayısı,
1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen toplam sigortalı sayısı
1/7/2007 ila 30/6/2008 döneminde Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı
8
= 8 (ortalama sigortalı sayısı)
1
Bu durumda bahse konu işyerinde 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınacak ve
2.1 nolu bölümde belirtilen şartları taşıyan sigortalılardan, işyerindeki ortalama sigortalı sayısı olan
8 sigortalının üzerinde çalıştırılacak olan kısmından dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanılması mümkün olacaktır.
Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate
alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama
sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila
0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
Örnek 5– 24/1/2008 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olan D Limited
Şirketinin, 2008/ Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 1 nolu belge türü ile
Kuruma toplam 73 sigortalı bildirmiş olduğu varsayıldığında, sözkonusu işyerinden Kuruma
bildirilmiş ortalama sigortalı sayısı: 73 / 6 = 12,16 = 12 olarak kabul edilecektir.
Örnek 6– 2007/ Temmuz ila 2008/ Haziran döneminin tamamında sigortalı çalıştırmış
olan (C) Anonim Şirketinin 1 ve 3 nolu belge türleri ile Kuruma toplam 189 sigortalı bildirmiş
olduğu varsayıldığında, sözkonusu işyerinden Kuruma bildirilmiş ortalama sigortalı sayısı:
189 / 12 = 15,75 = 16 olarak kabul edilecektir.
2008/ Haziran veya önceki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olmasına
rağmen, 1/7/2007 ila 30/6/2008 tarihleri arasında sigortalı çalıştırılmamış olan işyerlerinde
ortalama sigortalı sayısından söz edilemeyeceğinden, bu nitelikteki işyerlerinde, 1/7/2008 ila
30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede aranılan şartları taşıyan tüm sigortalılardan
dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.
Örnek 7- 10/5/2006 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış ve 1/7/2007 ila
30/6/2008 tarihleri arasında sigortalı çalıştırılmamış olan işyerine, 14/2/2009 tarihinde geçici 7 nci
maddede aranılan şartlara haiz 2 sigortalının işe alındığı varsayıldığında, sözkonusu işyerinde
1/7/2007 ila 30/6/2008 tarihleri arasında sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle, bu döneme
ilişkin ortalama sigortalı sayısının hesaplanmasından söz edilemeyeceğinden, maddede öngörülen
şartlara haiz yeni işe alınan 2 sigortalıdan dolayı da işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanılabilecektir.
Geçici 7 nci maddede belirtilen teşvikten, anılan maddede öngörülen şartları haiz
sigortalılardan dolayı yararlanılması mümkün olup, maddede öngörülen şartları taşımayan
sigortalıların, kapsama giren sigortalılar yerine Kuruma bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Örnek 8- Ortalama sigortalı sayısı 2 olan (H) gerçek kişisinin, 30/6/2008 tarihinden önce
işe aldığı (A) ve (B) sigortalılarının yanı sıra 21/12/2008 tarihinde geçici 7 nci maddede öngörülen
şartlara sahip (C) sigortalısını işe aldığı ve 2008/ Aralık ayında çalıştırmış olduğu sigortalı
sayısının 3 olduğu varsayıldığında, sigortalı (C) nin hizmetleri 4447 sayılı Kanun türü seçilmek
suretiyle, sigortalı (A) ve (B)’nin hizmetleri ise Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim
ve hizmet belgeleriyle Kuruma bildirilecektir. Dolayısıyla, (C) sigortalısının yerine (A) veya (B)
sigortalılarının hizmetlerinin 4447 sayılı Kanun kapsamında bildirilmesi mümkün
bulunmamaktadır.

2.2.2- 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış
işyerleri yönünden;
4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen şartları taşıyan sigortalıların işe
alındığı işyerlerinin 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış
olması halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde (1/7/2007 ila 30/6/2008
tarihleri arasında) sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısının
hesaplanması yönüne gidilmeyeceği için bu nitelikteki işyerlerinde, sigortalı yönünden maddede
aranılan şartları taşıyan tüm sigortalılardan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanılabilecektir.
Örnek 1- 14/10/2008 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış (E) Komandit
Şirketince 2008/ Ekim ayında, 3’ü geçici 7 nci maddede aranılan şartlara sahip olmak üzere,
toplam 10 sigortalı işe alındığı varsayıldığında, bahse konu 3 sigortalıdan dolayı da işveren hissesi
sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.
Örnek 2- 13/2/2009 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış (Z) Kooperatifince
2009/ Şubat ayında maddede öngörülen şartlara sahip 5 sigortalı işe aldığı varsayıldığında,
sözkonusu sigortalıların tamamından dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanılabilecektir.

2.2.3- 1/7/2009 veya sonraki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış işyerleri
yönünden;
Anılan Kanunda, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için,
sigortalıların 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olmaları öngörüldüğünden,
1/7/2009 veya sonraki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınacak alan işyerlerinde işe
alınacak olan sigortalıların, işe giriş tarihi 1/7/2009 veya sonraki bir tarih olacağından, bu
nitelikteki işyerlerinin sözkonusu teşvikten yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

3- İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin
Hesaplanması;
4447 sayılı Kanunun geçici 7 inci maddesinde öngörülen şartları haiz sigortalıların işe
girdiği tarihten itibaren 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi
sigorta priminin;
– Birinci yıl için yüzde yüzü,
– İkinci yıl için yüzde sekseni,
– Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
– Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
– Beşinci yıl için yüzde yirmisi,
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Yukarıda belirtilen yüzdelik dilimler, kapsama giren her bir sigortalının prime esas kazanç
alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta primi için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.
Örnek 1- Ortalama sigortalı sayısına ilaveten, geçici 7 nci maddede öngörülen şartlara
sahip (A) sigortalısının, 23/7/2008 tarihinde, (B) sigortalısının ise 14/3/2009 tarihinde işe alınmış
olduğu varsayıldığında,
(A) sigortalısının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi
sigorta priminin;
– 23/7/2008 ila 22/7/2009 tarihleri arasında yüzde yüzü,
– 23/7/2009 ila 22/7/2010 tarihleri arasında yüzde sekseni,
– 23/7/2010 ila 22/7/2011 tarihleri arasında yüzde altmışı,
– 23/7/2011 ila 22/7/2012 tarihleri arasında yüzde kırkı,
– 23/7/2012 ila 22/7/2013 tarihleri arasında yüzde yirmisi,
(B) sigortalısının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi
sigorta priminin;
– 14/3/2009 ila 13/3/2010 tarihleri arasında yüzde yüzü,
– 14/3/2010 ila 13/3/2011 tarihleri arasında yüzde sekseni,
– 14/3/2011 ila 13/3/2012 tarihleri arasında yüzde altmışı,
– 14/3/2012 ila 13/3/2013 tarihleri arasında yüzde kırkı,
– 14/3/2013 ila 13/3/2014 tarihleri arasında yüzde yirmisi,
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Bu nedenle sözkonusu işveren,
2008/ Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini,
(A) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100’lük dilim üzerinden,
Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin,
2009/ Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini,
(A) ve (B) sigortalıları için, 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100’lük dilim üzerinden,
Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin,
2009/ Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini,
(A) sigortalısının 22/7/2009 tarihine kadar olan (prim ödeme gün sayısı 22 gün üzerinden)
hizmetleri için ve (B) sigortalısı için, 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 100’lük dilim üzerinden,
(A) sigortalısının 23/7/2009-31/7/2009 tarihleri arasındaki hizmetleri için (prim ödeme gün
sayısı 8 gün üzerinden) 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 80’lik dilim üzerinden,
Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin,
2010/ Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini ise,
(A) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 60’lık dilim üzerinden,
(B) sigortalısı için 4447 sayılı Kanun türünü seçerek % 80’lik dilim üzerinden,
Kapsama girmeyen diğer sigortalılarını Kanun türü seçmeksizin,
Kuruma gönderecektir.
Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanun türü, (A) sigortalısı için en son 2013/ Temmuz ayına ilişkin
olarak (azami 22 gün üzerinden), (B) sigortalısı için ise, 2014/ Mart ayına ilişkin olarak (azami 13
gün üzerinden) düzenlenebilecektir.
Kapsama giren sigortalıların İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak olan işveren hissesi
sigorta primlerinin yüzdelik dilimleri yukarıda da açıklandığı üzere, sigortalıların işe başladıkları
tarihten itibaren dikkate alınacaktır. Ancak, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihler arasında işe
başlatılmasına ve geçici 7 nci maddede öngörülen diğer şartları haiz olmasına rağmen sadece işe
başlatıldıkları tarihte 18 yaşından küçük olanlar, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, 18 yaşını
doldurduğu (bu durumun 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında gerçekleşmesi kaydıyla) tarihten
sonra yararlanılabileceğinden, bu nitelikteki sigortalılara ilişkin yüzdelik dilimler 18 yaşını
doldurdukları tarihten itibaren dikkate alınacaktır.
506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde; “…………günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş
Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücrettir.”
hükmüne yer verilmiştir. 4447 sayılı Kanunun geçici 7 inci maddesine göre ise, işveren hissesi
sigorta prim teşviki, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt
sınırı aşılmamak kaydıyla yukarıda belirtilen dilimlerle sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle, 4447 sayılı
Kanun türü ve yüzdelik dilim seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerine
istinaden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, prime esas kazanç alt sınırının seçilen
yüzdelik dilimi üzerinden hesaplanacaktır.
Örnek 2- (D) Limited Şirketinin maddede öngörülen şartlara sahip bir sigortalıyı 5/7/2008
tarihinde ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe aldığı ve sözkonusu sigortalının fiilen çalışmak
suretiyle bahse konu ay için 700,00 YTL ücret almaya hak kazandığı varsayıldığında,
Fiilen çalışılan gün sayısı : 27 gün
SPEK alt sınır : 27 X 21,29 = 575,00 YTL
575,00 YTL üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta prim tutarının % 100’ü İşsizlik
Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Örnek 3- İş kazası ve meslek hastalığı prim oranı 1,5 olan (A) Limited Şirketinin 1/8/2008
tarihinde ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe aldığı sigortalının, fiilen çalıştığı süreler için
800,00 YTL ücrete hak kazandığı varsayıldığında, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak ve
işveren tarafından ödenecek tutarlar aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır.

Sigorta primine esas kazanç İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak tutar (SPEK
alt sınırı üzerinden
hesaplanan işveren hissesi
tutarı)

İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar
(SPEK tutarı ile SPEK alt sınırı arasındaki farkın
işveren hissine düşen kısmı ile sigortalı hissesine
düşen kısmı)
800,00 YTL
638,70*19,5/100=
124,55 YTL
800,00-638,70*19,5/100=31,45 YTL İşv. hissesi
800,00*14/100=112,00 YTL Sigortalı hissesi
31,45 YTL+112,00 YTL=143,45 YTL ödenecek tutar

4- Aracısı bulunan işyerleri ve aracılarla ilgili işlemler;
Aracısı bulunan işyerleri ve aracılar; 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde
öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, gerek asıl işveren, gerekse aracılar tarafından
1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan ve 2.1. nolu bölümde belirtilen şartları haiz
sigortalılardan,
2007/Temmuz ila 2008/Haziran dönemine ilişkin olarak asıl işveren ve aracılar tarafından
Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısı
2007/Temmuz ila 2008/Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı
bölünmek suretiyle bulunan ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı
yararlanabileceklerdir.
Başka bir ifade ile, geçici 7 nci maddede öngörülen teşvikten, gerek asıl işveren, gerekse
aracılar tarafından 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen
şartlara sahip sigortalılardan, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı
yararlanılabilecektir.

 

Örnek 1 – 17/3/2006 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olan (A) Limited
Şirketi ile (A) ve (B) aracısı tarafından, 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ilişkin Kuruma
bildirilmiş sigortalı sayısının ve aynı sürelere ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay
sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,
Kuruma bildirim yapılmış Aylık prim ve hizmet belgesi
sigortalı sayısı verilmiş ay sayısı

Asıl İşveren : 251 12
(B) Aracısı : 37 9
(C) Aracısı : 143 11
Toplam : 431

sözkonusu işyerinin ortalama sigortalı sayısı; Kuruma bildirim yapılmış toplam sigortalı
sayısının, aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısına oranlanması suretiyle,
431 / 12 = 35,91 = 36 olacaktır.
Bu durumda, asıl işveren, (A) aracısı ve (B) aracısı, toplam 36 sigortalıya ilave olarak
1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alacakları, maddede öngörülen şartlara sahip ilave
sigortalılardan dolayı geçici 7 nci maddede öngörülen işveren hissesi prim teşvikinden
yararlanabileceklerdir.
Örnek 2- 1 nolu örnekteki işyerinde, 2008/Ağustos ayında kapsama girmeyen sigortalı
sayısı ile maddede öngörülen şartlara sahip yeni işe alınan sigortalı sayısının aşağıda belirtildiği
şekilde olduğu varsayıldığında,
Kapsama girmeyen sigortalı sayısı 2008/Ağustos ayında işe alınan
kapsama giren sigortalı sayısı
Asıl İşveren : 15 6
(B) Aracısı : 4 1
(C) Aracısı : 10 5
Toplam : 29 12
Sözkonusu işyerinin ortalama sigortalı sayısının 36, yeni işe alınan ve maddede öngörülen
şartlara sahip sigortalılarla birlikte toplam sigortalı sayısının ise 41 olduğu göz önüne alındığında,
maddede öngörülen niteliklere sahip yalnızca 41 – 36 = 5 sigortalıdan dolayı teşvikten
yararlanılabilecektir.
İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden ortalama sigortalı sayısına ilave olarak yeni işe
alınan ve maddede öngörülen nitelikteki sahip sigortalılardan; hangi aracının, kaç sigortalıdan
dolayı yararlanacağı hususu asıl işveren tarafından değerlendirilecektir.
Örnek 3- 2 nolu örnekteki işyerinde 5 sigortalıdan dolayı işveren hissesi sigorta prim
teşvikinden yararlanılabileceğinden, teşvikten, hangi aracının kaç sigortalıdan dolayı
yararlanabileceği veya yararlanmayacağı hususu asıl işveren tarafından belirlenecektir.
1/7/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olan işyerlerinde, 1/7/2008
ila 30/6/2009 tarihleri arasında yeni bir aracı ile sözleşme imzalanması halinde, bu aracı, geçici 7
nci maddede öngörülen teşvikten, yeni işe alınan ve maddede öngörülen şartlara sahip sigortalıların
tamamından dolayı değil, işyerinde çalışan toplam sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının
üzerinde olması halinde, asıl işveren tarafından belirlenecek kısmından dolayı yararlanılabilecektir.

Örnek 4- 2 nolu örnekteki işyerinde, 19/10/2008 tarihinde (D) aracısı ile sözleşme
imzalandığı ve sözkonusu aydaki kapsama giren ve girmeyen sigortalıların aşağıda belirtildiği
şekilde olduğu varsayıldığında,

Kapsama girmeyen sigortalı sayısı Kapsama giren sigortalı sayısı
Asıl İşveren : 13 4
(B) Aracısı : 6 1
(C) Aracısı : 11 5
(D) Aracısı : – 3
Toplam : 30 13

Sözkonusu işyerinin ortalama sigortalı sayısının 36, yeni işe alınan ve maddede öngörülen
şartlara sahip sigortalılarla birlikte toplam sigortalı sayısının ise 43 olduğu göz önüne alındığında,
maddede öngörülen şartlara sahip yalnızca 7 sigortalıdan dolayı teşvikten yararlanılabilecek olup,
bu 7 sigortalıdan hangi aracının kaç sigortalıdan dolayı yararlanacağı hususu ise, asıl işveren
tarafından değerlendirilecektir.

5- Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma Bildirmeyen İşyerleri Hakkında Yapılacak
İşlemler;
506 sayılı Kanun uyarınca yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı sigortalıları
Kuruma bildirmediği veya prim ödeme gün sayısının eksik bildirdiği tespit edilen işyerleri
hakkında, işveren hissesi sigorta primi teşviki bir yıl süreyle uygulanmayacaktır.
Buna göre, yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma
bildirmediği tespit edilen işyerleri, tutanak tarihini izleyen ay başından itibaren bir yıl süreyle
işveren hissesi sigorta primi teşviki uygulamasından yararlanamayacaklardır.
Örnek – (F) Anonim Şirketinin çalıştırdığı sigortalılardan ikisini Kuruma bildirmediği
19/9/2008 tarihinde yapılan denetim sonucunda tespit edildiği varsayıldığında, sözkonusu işyeri
1/10/2008 tarihinden 30/9/2009 tarihine kadar işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlandırılmayacaktır.
Aynı işverenin aynı veya farklı ünite sınırları içinde birden fazla işyeri dosyasının mevcut
olması halinde ise, Kuruma bildirilmemiş sigortalılar hangi işyerinde çalışmış ise, bu işyeri teşvik
uygulamasından bir yıl süreyle yararlandırılmayacaktır.

6- Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli;
4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim
teşvikinden faydalanılabilmesi için, işverenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere sahip
sigortalıların işe alındığına ve işyeri yönünden gerekli şartların taşındığına ilişkin dilekçe ile
işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/ Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Yapılan yazılı müracaatlar üzerine, kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet
belgelerinin, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla sistem
üzerinde gerekli kodlamanın yapılması için dilekçe, supervizöre intikal ettirilecektir. Supervizör
tarafından sistem üzerinde gerekli kodlama yapıldıktan sonra, dilekçe, işyeri dosyasında muhafaza
edilmek üzere Sigorta Primleri Servisine gönderilecektir.
Öte yandan, yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak
bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında işveren hissesi sigorta primi teşvikinin bir yıl süreyle
uygulanmaması amacıyla, Sigorta Primleri Servisi tarafından durum, raporun servise ulaştığı
tarihten itibaren en geç 15 gün içinde supervizöre intikal ettirilecek ve daha önce yapılmış
kodlama, supervizör tarafından kaldırılarak işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 4447
sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle göndermeleri engellenmiş olacaktır. Bir yıllık sürenin
geçmesinin ardından, işveren tarafından yapılacak olan müracaat üzerine sözkonusu kodlama
yeniden yapılacaktır.

7- İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanmada Aylık Prim ve Hizmet
Belgelerinin Verilmesi ve Muhteviyatı Primlerin Ödenmesine İlişkin Şartlar;
İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanabilmesi için, kapsama giren sigortalılara
ilişkin 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet
belgelerinin, Kuruma, yasal süresi içinde verilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma
verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, işveren
hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin gerek 4447
sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve
hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı
ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının
ödenmesi gerekmektedir.
İşveren tarafından ödenmesi gereken (İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan) tutarın
yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi
gereken kısma, gerekse İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden
gecikme cezası ve gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.

Örnek 1– 2008/ Ağustos ayına ilişkin 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle
düzenlenmiş ve yasal süresi içinde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı
tahakkuk eden tutarın aşağıda belirtildiği şekilde olduğu ve işveren tarafından ödenmesi gereken
tutarın yasal süresi dışında ödenmek istenildiği varsayıldığında,
Sigorta primine esas kazanç
İşsizlik sigortası fonundan
karşılanacak tutar
İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar
800,00 YTL 124,55 YTL 143,45 YTL
143,45 YTL borç aslı ile birlikte, ödemenin yapıldığı tarihe kadar 124,55 YTL + 143,45
YTL = 268,00 YTL’ye isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işveren tarafından ödendiği
takdirde, 124,55 YTL tutarındaki borç aslı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örnek 2- Yukarıda belirtilen örnekteki işveren tarafından ödenmesi gereken 143,45 YTL
tutarındaki kısmın 140,00 YTL’sinin yasal süresi içinde ödendiği, eksik ödenen kısmın ise yasal
süresi dışında ödenmek istenildiği varsayıldığında, bu defa 3,45 YTL borç aslı ile birlikte,
ödemenin yapıldığı tarihe kadar 124,55 YTL + 3,45 YTL = 128,00 YTL’ye isabet eden gecikme
cezası ve gecikme zammı işveren tarafından ödendiği takdirde, 124,55 YTL tutarındaki borç aslı
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

8- Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin Geçici 7 nci Madde
Hükmünden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar;
Diğer teşvik Kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından
yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve
mükerrer olarak 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvikten yararlanmaları
mümkün bulunmamaktadır.
Buna karşın, diğer teşvik Kanunlarından yararlanan işverenler, diğer teşvik Kanunları
kapsamına girmeyip 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci madde kapsamına giren sigortalıları işe
almaları halinde, anılan maddede öngörülen diğer şartlar da sağlanmış olmak kaydıyla yeni işe
aldıkları sigortalılardan dolayı sözkonusu teşvik hükümlerinden yararlanılabileceklerdir.
Örnek- Ortalama sigortalı sayısı 3 olan (D) Anonim Şirketinin, çalıştırdığı bir
sigortalısının özürlü olması nedeniyle 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden işveren
hissesi sigorta prim teşviki hükmünden yararlandığı ve sözkonusu işyerine 3/11/2008 tarihinde
geçici 7 nci maddede öngörülen şartlara sahip bir sigortalı daha alarak 2008/ Kasım ayı içinde
toplam 4 sigortalı çalıştırdığı varsayıldığında, anılan işveren, özürlü sigortalı için 4857 sayılı
Kanun hükmüne istinaden, yeni işe aldığı ve ortalama sigortalı sayısının üzerindeki sigortalı için de
4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi hükmüne istinaden işveren hissesi sigorta prim
teşvikinden yararlanabilecektir.
Sözkonusu işverenin yeni işe aldığı sigortalısının da özürlü olduğu varsayıldığında ise, bu
defa, her iki özürlü de 4857 sayılı Kanunun 30 uncu madde hükmüne istinaden Kuruma
bildirilebileceği gibi, mevcut özürlü sigortalının 4857 sayılı Kanunun 30 uncu madde hükmüne
istinaden, yeni işe alınan özürlü sigortalının ise 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi
hükmüne istinaden Kuruma bildirilmesi mümkün bulunmakta, buna karşın, yeni işe alınan ilave
özürlü sigortalı için hem 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmünden, hem de 4447 sayılı
Kanunun geçici 7 nci maddesi hükmünden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

9- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi;
9.1- 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, işveren
hissesi sigorta prim teşviki uygulamasının, mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya
unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak
devredilmesi halinde uygulanmayacağı öngörülmüştür.
Bu nedenle, istihdamın artırılmasından ziyade işveren hissesi sigorta prim teşviki
uygulamasından yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan
ya da iş birimi olarak faaliyete geçtiğinin anlaşılması halinde, bu işyerleri işveren hissesi sigorta
prim teşviki uygulamasından yararlandırılmayacaktır. Dolayısıyla bu nitelikteki işyeri
işverenlerinden, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet
belgeleri için iptal nitelikte, Kanun türü seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet
belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi istenilecek, verilmemesi halinde ise, sözkonusu
belgeler Kurumca re’sen düzenlenecek ve daha önce işsizlik sigortası fonundan yersiz olarak
karşılanmış olan sigorta primleri, ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar gecikme
cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

9.2- 1/7/2008 veya sonraki tarihlerde, 506 sayılı Kanunun 82 nci maddesi hükmüne uygun
nitelikte devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul
edilmeyecektir. Bu nitelikteki işyerleri, ancak anılan maddede öngörülen diğer şartların da
sağlanmış olması kaydıyla, ortalama sigortalı sayısına ilaveten 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri
arasında yeni işe aldıkları sigortalılardan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden
yararlanabileceklerdir.

9.3- Yine anılan maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendine göre, yönetim ve kontrolü elinde
bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın
kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve
istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler
hakkında da işveren hissesi sigorta prim teşvikinin uygulanmayacağı öngörüldüğünden, bu
nitelikteki işyeri işverenlerince, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık
prim ve hizmet belgeleri için de 9.1 nolu bölümde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

9.4- Aylık prim ve hizmet belgelerini 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine istinaden
düzenleyerek Kuruma veren işverenlerin, Kanunda öngörülen şartları taşıyıp taşımadıkları, Sigorta
Primleri Servislerince her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve sözkonusu teşvikten
yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak 9.1 nolu bölümde
açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.

10- Diğer Hususlar;
10.1- Kamu idarelerinin, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanmaları mümkün
olmadığından, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen veya resmi nitelikte olduğu halde
mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyerleri kapsama dahil edilmeyecektir.
10.2- Özel nitelikteki bina inşaatı işyerleri, geçici 7 nci maddede aranılan şartların
sağlanmış olması kaydıyla sözkonusu teşvik hükmünden yararlanabileceklerdir. Ancak, sözkonusu
işyerleri için ilişiksizlik belgesi verilmeden önce, maddede aranılan şartların sağlanmış olup
olmadığı hususu kontrol edilecektir.
10.3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası
anlaşma hükümlerine tabi hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerden
dolayı, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
10.4-5746 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet
belgelerinden dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında, işveren hissesi sigorta prim
teşviki uygulanmayacaktır.

10.5- Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, topluluk sigortasına tabi
olanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar, aday çırak, çırak ve öğrenciler için 4447 sayılı Kanun türü
seçilemeyecektir.
10.6- İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.
11- Muhasebe işlemleri;
4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi kapsamına giren sigortalılara ilişkin işveren
hissesi sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi amacıyla Muhasebe
Servislerince yapılacak olan işlemler, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Daire
Başkanlığınca ayrıca açıklanacaktır.