(Damga V. G.T 51)Damga Vergisi kanunda yer alan 2009 Yılı maktu vergi oranları (24.12.2008)

                DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ – 51

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun(2) 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, "…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz." denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.
5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(3) 1 inci maddesiyle Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiye istinaden, 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibareleri kaldırılmıştır. 
Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (oniki) olarak tespit edilmiş ve 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 50 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(5) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2009 tarihinden itibaren 1.136.904,10 Türk Lirası olmuştur.

  (1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
 I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler                                            (Binde 7,5)       
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden)                                                                                           (Binde 1,5)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                                                      (Binde 7,5)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                                                           (Binde 7,5)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir
 kağıda taalluk edenler dahil)                                                                                  (Binde 1,5)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler                                                       (Binde 1,5)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler                                                                                                 (25,40 TL)
2. Sulhnameler                                                                                                     (25,40 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                                               (142,00 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
 olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
 hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler                                                                                      (Binde 7,5)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                                                                 (25,40 TL)
2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                                               (Binde 4,5)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:                                                                                          
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise)                                                                                    (9,00 TL)
ab) Rehin senedi (Varant)                                                                                         (5,40 TL)
ac) İyda senedi                                                                                                        (1,10 TL)
ad) Taşıma senedi                                                                                                    (0,50 TL)
b) Konşimentolar                                                                                                      (5,40 TL)
c) Deniz ödüncü senedi                                                                                             (Binde 7,5)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                                                               (Binde 7,5)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                                           (9,00 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar                                                                                                            (19,60 TL)
bb) Gelir tabloları                                                                                                       (9,60 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri                                                                                          (9,60 TL)
c) Barnameler                                                                                                           (1,10 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                                                      (4,00 TL)
e) Ordinolar                                                                                                              (0,50 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                                                            (4,00 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya
emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                                                          (Binde 7,5)       
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                                                   (Binde 6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler                                                                                                    (Binde 6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar                                                                                    (Binde 6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen 
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                                                        (0,50 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                                               (25,40 TL)
bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                                                             (33,90 TL)
bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                                                                        (16,90 TL)
bd) Muhtasar beyannameler                                                                                        (16,90 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi 
beyannameleri hariç)                                                                                                  (16,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                                                    (33,90 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                                                      (12,50 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri                                                                                                          (12,50 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri                                                                           (0,50 )