(Emlak Ver- G.T. 63) Gümrük işlemleri (25.09.2008)

                             

                                       GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ – 63
 
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; Gümrük Otomasyonu Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi aracılığıyla gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde işlem yapan dış ticaret ve taşıma firmalarının mevcudiyeti, iş takipçisinin firma adına iş takibi yapma yetkisinin bulunup bulunmadığının tespiti, firma ve yetkililerinin tebligat adresleri, firmaların gümrük işlemlerinden dolayı doğabilecek adli ve idari ihtilafların takibatında muhatap alınması, firma yetkililerinin imza örneklerinin kontrolü, firmalar bazında risk analizi yapılması ve inceleme ve soruşturmalarda yararlanılması amacıyla firma dosyaları oluşturulmasına ve Firma Dosya Takip Programı kullanılarak firma dosyalarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 
Firma dosyaları

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen firma dosyalarının oluşturulmasını teminen aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri, yazı ekinde yalnız bir gümrük idaresine ibraz edilir.
 
(a) Ticaret Sicil Gazetesi,
(b) İmza sirküleri,

(c) İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik Numaraları,
(ç) Vergi mükellefiyet yazısı,
(d) Oda sicil kayıt sureti,
(e) Doğrudan veya dolaylı temsilci sıfatıyla işlem yapacak olanlara ait vekaletname veya temsilname,
(f) Nakliye firmaları için gerekli yetki belgeleri.
 
(2) Nakliye firmalarına ait yetki belgelerinden ise aşağıdaki belgeler anlaşılır.

(a) Karayolu taşımacılığı yapanlar için, iştigal konusuna göre 25/2/2004 tarih ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde sayılan yetki belgeleri,

(b) Denizyolu taşımacılığı yapanlar için, 31/10/2005 tarih ve 25982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan ve Denizcilik Müsteşarlığınca verilen Gemi Acenteliği Yetki Belgesi, bu belgeye sahip olmayanlar için ise Deniz Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi,

(c) Havayolu taşımacılığı yapanlar için, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 18 ve 19 uncu maddelerine istinaden Ulaştırma Bakanlığınca verilen izin ve işletme ruhsatı.

Güncelleme işlemleri
 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerde değişiklik olması halinde, herhangi bir gümrük işlemi gerçekleştirilmeden önce söz konusu değişikliği gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, bir yazı ekinde firma dosyasının bulunduğu gümrük idaresine ibraz edilir. Gümrük işlemi yapılmasa (ıcabA nabaŞ) dahi bu belgelerde meydana gelen değişiklikler, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde firma dosyasının bulunduğu gümrük idaresine bildirilir.

(2) Bu Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerde değişiklik olması halinde, değişikliği gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, değişikliğin olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde bir yazı ekinde firma dosyasının bulunduğu gümrük idaresine ibraz edilir.

(3) Firmalar, dosyalarındaki bilgi ve belgelerin geçerli olduğunu, dosyanın ibraz edildiği tarihten itibaren iki yıl sonraki Ocak ayından başlayarak iki yılda bir Ocak ayı sonuna kadar dosyanın bulunduğu gümrük idaresine bir yazı ile bildirir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uyarınca bildirimde bulunmadığı tespit edilen firmalar hakkında, firma dosyasının bulunduğu gümrük idaresince Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre işlem yapılır. Değişiklik bildiriminin yapılmadığını tespit eden gümrük idaresi durumu firma dosyasının bulunduğu gümrük idaresine bildirir.

(5) Firma dosyasının bulunduğu gümrük idaresi tarafından birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uyarınca öngörülen bildirimde bulunmadığı tespit edilen firmalara ait dosyalara sistem üzerinde verilen onay kaldırılarak firma dosyasında yer alan bilgilerin elektronik

ortamda görüntülenmesi engellenir. Eksiklik tamamlanana kadar firmanın elektronik ortamdaki dosyası kullanılarak işlem yapılmasına izin verilmez.

Sistemin işleyişi

MADDE 4 – (1) Firma Dosya Takip Programı web tabanlı olarak çalışmakta olup taranarak pdf formatında elektronik ortama aktarılmış olan bu Tebliğ’in 2 veya 3 üncü maddelerinde belirtilen belgelerin BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak dış kullanıcılar tarafından sisteme yüklenmesinin ardından ilgili gümrük idaresine başvurulur. Gümrük idaresi tarafından sisteme yüklenen belge bilgileri ile ibraz edilen belgeler karşılaştırılarak herhangi bir uyumsuzluk görülmemesi halinde onay verilir ve elektronik ortama aktarılmış olan firma dosyasına bütün gümrük idarelerinden erişilebilmesi sağlanır.

(2) Firma Dosya Takip Programının işleyişine dair açıklayıcı bilgiler, dış kullanıcılar için https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/ , gümrük idaresi kullanıcıları için ise http://portal.gumruk.gov.tr/ internet adresinde bulunan kullanım kılavuzunda yer almaktadır.
 
Yetki
 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

Uygulamaya geçiş süresi

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte gümrük idaresinde dosyası olsun olmasın, firmalar, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde dosyalarını pdf formatında elektronik ortama aktarılmış olarak gümrük idaresine ibraz ederler.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Tebliğ hükümlerine uygun olarak dosyasını elektronik ortamda gümrük idarelerine iletmeyen firmaların BİLGE sistemi bulunan herhangi bir gümrük idaresinde işlem gerçekleştirmesine izin verilmez.

Güncelleme istisnası
 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesi ile elektronik ortamda firma dosyası ibraz edildiğinde, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk takvim yılı için, bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilk bildirim yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.