(GV S. 68) Ocak-Mart 2008 dönemi 1. geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı (14.05.2008)

                                                                                           Gelir Vergisi Sirküleri/68

1-Giriş

Ocak-Mart /2008 dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesi hükümlerine göre, geçici vergi beyannameleri ilgili üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmekte ve tahakkuk eden vergiler aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Buna göre, Ocak-Mart/2008 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 14 Mayıs 2008 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin Mayıs ayının onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2008 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin birinci üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 16 Mayıs 2008 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur.