(G.V. Sirk – 69) Asgari geçim indirimi ve gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması (24.06.2008)

                                                                              GELİR VERGİSİ SÜRKELERİ – 69

1-Giriş

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerce Mayıs/2008 vergilendirme dönemine ilişkin olarak verilecek aylık muhtasar beyannamede asgari geçim indirimi ve gelir vergisi stopaj teşviki uygulaması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2.Mayıs/2008 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilmesinde Yapılacak İşlemler
 
Bilindiği gibi, 5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (ç) bendi ile Gelir Vergisi Kanununa geçici 73 üncü madde eklenmiştir. Söz konusu maddede; "(1) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle Kanunun 32 nci maddesinde yer alan asgari geçim indirimi dikkate alınır.
 
(2) Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
 
Kanunda yer alan düzenlemelerin uygulanma şekline ilişkin ise; 267 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği hazırlanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiş olup Tebliğin taslak metni Gelir İdaresi Başkanlığının http://www.gib.gov.tr adresinde yer almaktadır.
 
Söz konusu Tebliğ beyanname verme süresi içinde yayımlanamadığından, e-beyanname programında da teknik olarak gerekli düzenlemeler yapılamamıştır.
 
Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde hazırlanan e-beyanname programı 01/07/2008 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak olup Mayıs/2008 dönemine ait Muhtasar beyanname e-beyannamede yer alan mevcut program çerçevesinde verilecektir.
 
Buna göre, Mayıs/2008 dönemine ilişkin verilecek muhtasar beyannamelerde asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden öncelikle asgari geçim indirimi tutarı mahsup edildikten sonra kalan tutarın 5084 sayılı Kanun kapsamında terkine konu edilmesi gerekecek olup, mevcut beyannamenin bu husus göz önünde bulundurularak doldurulması gerekmektedir.
 
3. Sonuç
 
Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Mayıs/2008 dönemine ilişkin Muhtasar beyannamenin mevcut e-beyanname programı çerçevesinde verilmesi, Haziran/2008 dönemine ilişkin Muhtasar beyannamenin ise 01/07/2008 tarihinden itibaren e-beyanname programında yapılacak değişiklik çerçevesinde verileceği tabiidir.