(G.V. Sirk/67) Yıllara sari inşaat ve onarım işleri yapanların 2007 yılı Gelir Vergisi (10.03.2008)

                                                                      Gelir Vergisi Sirküleri / 67

1-Giriş
 
Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işleri yapan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesine göre, yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan mükelleflerin düzenleyecekleri beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar vermeleri gerekmektedir.
 
Ancak, Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, 5615 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle mükelleflerce tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan gelir vergisi mükelleflerinin 2007 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 25 Mart 2008 Salı günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.
 
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (2008 yılı Mart ve Temmuz aylarında) ödeyecekleri tabidir.