(ihracat 2008-13)Dahilde işleme reijimi tebliğinde değişiklik (19.08.2008)

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2008/13)
 
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller” başlıklı 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“ı) Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere).”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici  9 uncu madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 9 – 1/1/2008 tarihinden önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine (müeyyideleri tahsil edilmeyen dahilde işleme izin belgeleri dahil); ihracata ilişkin bir gümrük beyannamesinin belge ihracat taahhüdüne saydırılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla ilgili belge sayısı veya satır kodu bulunmaması nedeniyle belge ihracat taahhüdüne saydırılamayan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri dikkate alınarak, yeniden ihracat gerçekleştirilebilmesi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte elektronik ortamda müracaat edilmesi (elektronik ortamda düzenlenmemiş bulunan dahilde işleme izin belgeleri açısından ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine müracaat edilmesi) ve Geçici 8 inci madde kapsamında ek süre imkanından yararlanılmamış olması kaydıyla, bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren azami 4 (dört) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.”

 
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 10 uncu madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 10 – 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında gümrük idarelerince ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü müeyyide uygulanmaksızın kapatılır.”
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki ek-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

 

EK-7 
 

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ 

Fasıl-GTİP

Eşya Adı
01-04
Tüm eşyalar
05
Tüm eşyalar (Bağırsak hariç)
0601
Tüm eşyalar
07-15
Tüm eşyalar
16
Tüm eşyalar (Salyangoz hariç)
17-24
Tüm eşyalar
43
Tüm eşyalar (Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç)
42.03.10
Tüm eşyalar
7311.00.91.90.00
Oksijen Tüpleri
8481.80.19.00.11
Musluklar
8528.12.20-8528.12.89
Televizyonlar (Tebliğin 14/1-d bendinde belirtilen işleme faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)