Kdv iade alacaklarının prim borçlarına mahsup taleplerinin ertelenmesi (19.12.2008)

                                     KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ – 2008/3
 
                                                       ……………. VALİLİĞİNE
                                                   (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
                                  ……………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
 
            Başkanlığımıza intikal eden başvurulardan, KDV iade alacaklarının vadesi 15 Aralık 2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinin yerine getirilmesinde, 08.12.2008 – 14.12.2008 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Vergi Dairesi Başkanlıklarındaki iş ve işlemlerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle oluşabilecek gecikmelerin ve bu nedenle doğabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla vadenin 22.12.2008 tarihine kadar uzatılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

           Bilindiği üzere, KDV iade alacaklarının KDV Mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde SSK prim borçlarına mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır.

           Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Primlerin Ödenmesi" başlığını taşıyan 88 inci maddesinde, prim alacaklarının KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenebileceği, işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen prim ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde de yasal süresi içerisinde ödendiğinin kabul edileceği hükme bağlanmış, ayrıca aynı maddede Bakanlığımızın uygun görüşü ile bu uygulamadan  faydalanacak işverenleri; iştigal konusu,

 

işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle belirlemeye ve mahsup talebinde bulunan işverenlerin prim borcunu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla, vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinde, sürenin bir kısmının (08.12.2008 – 14.12.2008) Kurban Bayramı tatiline rastlaması nedeniyle yaşanabilecek gecikmelerin ve doğabilecek mükellef mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, 15.12.2008 vadeli SSK prim borçları için vadenin bir defaya mahsus olmak üzere 22.12.2008 tarihine kadar uzatılması hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışma sonucunda alınan 06.12.2008 tarih ve 3871 sayılı yazı eki 05.12.2008 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlık Olur’una istinaden, KDV iade alacaklarının vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinin 22.12.2008 tarihine kadar yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.