(Kdv Sirk – 51) Beşinci dünya ekonomik formu kdv istisnaları (19.11.2008)

                                              KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 51
 
23.10.2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5804 Sayılı "2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu İle Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun"nun 3. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa geçici 27. madde eklenmiş ve "2009 yılı Mart ayında İstanbul’da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasına bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifaları" katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
 
Bu hükmün uygulanmasında, Forum Sekretaryası tarafından anılan Forumun gerçekleştirilmesi için alınacak mal ve hizmetlere ilişkin olarak örneği Ek:1’de yer alan bir belge düzenlenerek mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükelleflere verilecektir. Forum Sekretaryasına teslim veya hizmette bulunan mükellefler ise bu belgeye dayanarak söz konusu işlemlere ait bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplamayacaklardır.
 
Öte yandan, Forum Sekretaryasının bu kapsamda ithalat yapması halinde, Ek:1’de yer alan belgenin Gümrük idarelerine hitaben düzenlenmesi ve ithalat işlemlerinde de istisnanın bu belgeye dayanarak uygulanması gerekmektedir.
 
Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 27. maddesi uyarınca Forum Sekretaryasına KDV’den istisna olarak yapılan teslimler ve hizmetlere ait yüklenilen KDV’nin Kanunun 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bu nedenle sözü edilen istisna kapsamında işlem yapan mükellefler yüklendikleri KDV’yi gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespiti bakımından gider olarak dikkate alacaklardır

 

 

 

Ek:1   
 
 
BEŞİNCİ DÜNYA SU FORUMU
SEKRETERYASI
Sayı  :                                                                                                                  ../…/200X       
Konu: KDV İstisnası

  …/…/200X tarih ve… sayılı fatura ile Sekretaryamıza teslim edilen mallar ve/veya ifa edilen hizmetler 2009 Yılı Mart ayında İstanbul’da düzenlenecek Beşinci Dünya Su   Forumunun gerçekleştirilmesine ilişkindir. 

İş bu belge, KDV Kanununun geçici 27. maddesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 51 No.lu KDV Sirkülerine dayanarak tanzim olunmuştur. 

Onaylayan

Adı/Soyadı/Unvan

İmza