(Kur. V. Sir – 12) 2008 ikinci geçici vergi dönemi yeniden değerleme oranı (04.08.2008)

                    5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/12

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2008 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,56 (yüzde beş virgül elli altı) olarak tespit edilmiştir.
 
Duyurulur.