Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalırının işveren hissesinden 5 puanlık indirim (14.11.2008)

                                                2008 – 93 GENELGE

1- Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi ile,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci
maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendi eklenmiş olup sözkonusu bendde;

"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları
çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar
Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin
çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal
süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta
primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait
tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Ancak Kuruma olan prim,idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil
ve taksitlendiren işverenler ile 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununa ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden
Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer
taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil,
taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. Bu fıkra
hükümleri Kamu idareleri işyerleri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi
çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Hazinece karşılanan prim
tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alınmaz. Bu fıkrayla düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca
yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan
yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek
unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve
denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle
bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı
tarafından müştereken belirlenir."

hükmü yer almaktadır.
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi 1/10/2008 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiş olup, sözkonusu bend hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Maliye
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile müştereken belirlenen
usul ve esaslar doğrultusunda Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimizce yürütülecek işlemler
aşağıda açıklanmıştır.

2- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranın İşveren Hissesine Ait Kısmından
Beş Puanlık İndirimin Kapsamı

2.1- Kapsama giren işverenler

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık
indirimden, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki
sigortalıları çalıştıran, özel sektör işyeri işverenleri yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla, resmi
nitelikteki işyerleri için sözkonusu prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmadığından,
mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu
(2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri sözkonusu indirimden yararlanamayacaklardır.

2.2- Kapsama giren sigortalılar
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendine göre; malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş puanlık
indirimden, özel nitelikteki işyerlerinde, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında çalıştırılan ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunan sigortalılardan dolayı
yararlanılabilecektir.

Buna karşın, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan
sigortalılardan dolayı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinin açık hükmü nedeniyle; aday çırak,
çırak ve öğrencilerden, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü
aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan, ceza infaz kurumları ile
tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve
tutuklulardan, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve
değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden dolayı ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi
bulunmamaları nedeniyle; beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün
bulunmamaktadır.

3- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesinden Beş Puanlık
Kısmının Hazinece Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
3.1- İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcunun bulunmaması

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının
Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
gerekmektedir. İşverenlerin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususu ise, her bir işyeri
bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Buna göre, uygulama, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri bazında değil, sigorta prim
indiriminden yararlanılacak işyeri bazında yapılacak olup, kapsama giren bir işverenin aynı veya
farklı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünde işlem gören birden fazla işyeri dosyasının
bulunması halinde, beş puanlık prim indiriminden, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan
işyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, buna karşın, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işyerlerinden
dolayı ise, (sözkonusu borçlar ödenmediği sürece) bahse konu sigorta prim indiriminden
yararlanılamayacaktır.

Örnek 1- A Limited Şirketinin, Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören
işyerinden dolayı muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmamasına karşın, Dışkapı Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürlüğünde işlem gören işyerinden dolayı muaccel sigorta prim borcu ile gecikme cezası

ve gecikme zammı borcunun bulunduğu varsayıldığında, bahse konu işveren, Adana Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören işyerinde çalışan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı
sözkonusu indirimden yararlanabilecek, buna karşın Dışkapı Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürlüğünde işlem gören işyerinin muaccel sigorta primi borcu ile gecikme cezası ve gecikme
zammını ödemediği sürece bahse konu indirimden yararlanamayacaktır.

Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borçları bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin sözkonusu
sigorta prim indiriminden yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı
Kanun türünü seçmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma göndermeleri gerekmektedir.
İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle
Kuruma göndermeleri sırasında, Kurum veri tabanından ilgili işyerinin muaccel sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarının bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve yalnızca muaccel borcu bulunmayan işyerleri için
5510 sayılı Kanun türü seçilebilecektir.

Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510 sayılı Kanun türü
seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesi halinde, bu nitelikteki işyerlerinin tahakkuk eden
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısmı
için Hazine tahakkuku oluşturulacak olup, sigortalı hissesi ile Hazinece karşılanmayacak olan
işveren hissesi prim tutarlarının tamamının yasal süresi içinde ödenmesi halinde, beş puanlık prim
indiriminden yararlanılmış olunacaktır. Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle
Hazine tahakkuku oluşturulmuş olsa da sözkonusu indirimden, gerek 5510 sayılı Kanun türü, gerek
diğer teşvik kanunlarına ilişkin kanun türü, gerekse kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş olan
aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan sigorta primlerinin, sigortalı hissesi ile Hazinece
karşılanmayacak olan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmiş olması kaydıyla
yararlanılabilecektir.

Öte yandan, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunan işverenler, bahse konu borçlarının tamamını
ödemeleri halinde, sözkonusu sigorta prim indiriminden, yasal verilme süresi sona ermemiş ilk
aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yararlanabileceklerdir.
Örnek 2- (D) Anonim Şirketine ait muaccel 1.500,00 YTL sigorta primi, 200,00 YTL işsizlik
sigortası primi ve 350,00 YTL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 2.050,00
YTL tutarındaki borcun 10/11/2008 tarihinde ödendiği varsayıldığında, muaccel borçların,
2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma son verilme süresinden
(23/11/2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle ilk iş günü olan 24/11/2008 tarihinden)
önce ödenmiş olması nedeniyle, 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi, muaccel
borçların ödendiği 10/11/2008 tarihinden, 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin
Kuruma son verilme süresi olan 24/11/2008 tarihine kadar 5510 sayılı Kanun türü seçilmek
suretiyle gönderilebilecektir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen sigorta
prim indiriminden yararlandıktan sonra, takip eden aylarda, kapsama giren borçlardan herhangi
birinin veya birkaçının ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması halinde, sözkonusu borçlar
ödeninceye kadar beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 3- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (A) gerçek kişisinin, 5510 sayılı Kanun türü
seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2008/Ekim ve Kasım aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgelerinden kaynaklanan borçlarını yasal süresi içinde ödemiş olması nedeniyle sözkonusu
indirimden yararlanmış olmasına rağmen, 2008/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgesinden kaynaklanan borçlarını ödemediği varsayıldığında, sözkonusu işveren, 2008/Aralık
ayına ilişkin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizme

belgesinden dolayı sigorta prim indiriminden yararlanamayacağı gibi, takip eden aylarda da,
muaccel sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarını ödemediği sürece 5510 sayılı Kanun türünü seçemeyecek, dolayısıyla muaccel
borçlar ödenmediği sürece takip eden aylarda da sözkonusu indirimden yararlanamayacaktır.
Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi halinde, işyerini
devir alan işveren, devir eden işverenin; işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise, işyeri kendisine
intikal eden işveren, vefat eden işverenin; muaccel borçlarından dolayı (idari para cezası borçları
hariç) müteselsilen sorumlu olduğundan, işyerini devir alan veya işyeri kendisine intikal eden
işverenlerin sözkonusu indirimden yararlanabilmeleri için, devir veya intikal tarihinden önceki
dönemlere ilişkin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borçlarının yanı sıra devir veya intikal tarihinden sonraki dönemlere ilişkin
muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin
değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, sigorta prim indiriminden
yararlanılabilmesi için, bu nitelikteki işyerlerinin, nevi değiştirme, birleşme veya diğer bir şirkete
katıldığı tarihten önceki ve sonraki dönemlere ilişkin muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
gerekmektedir.

İşyerinin, aynı Ünite sınırları içine giren farklı bir adrese taşınması halinde ayrıca işyeri
dosyası tescil edilmeyerek yalnızca adres değişikliği cihetine gidileceğinden, aynı Ünite sınırları
içinde adres değişikliğinde bulunan işyerlerinin sigorta prim indiriminden yararlanabilmeleri için,
gerek nakil tarihinden önceki, gerekse nakil tarihinden sonraki dönemlere ilişkin muaccel sigorta
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarının bulunmaması icap etmektedir.

3.1.1- Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48
inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari
para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte,
sözkonusu borçların çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun
48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması ve yapılandırma veya taksitlendirme
işlemleri devam ediyor olması kaydıyla, sözkonusu indirimden yararlanılabileceği öngörülmüştür.
Bu bakımdan, muaccel borçları, 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılı Kanunun
geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48
inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme
işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen
muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borçlarının da bulunmaması kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı
Kanun türünü seçmek suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir.

Örnek 1- (A) Limited Şirketinin, 2008/Mart ayı ve öncesine ilişkin sigorta primi, işsizlik
sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının
5510 sayılı Kanunun geçici 25 inci maddesine istinaden taksitler halinde ödenmek üzere
yapılandırıldığı ve 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderileceği
2008/Kasım ayında yapılandırma hakkının kaybedilmediği (yapılandırma işleminin bozulmasının
gerekmediği) ve geçici 25 inci madde kapsamına girmeyen muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası
primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun da
bulunmadığı varsayıldığında, sözkonusu işveren, 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgesinin gönderilmesi sırasında 5510 sayılı Kanun türünü seçebilecektir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık
prim indiriminden yararlanmak amacıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun
türünü seçmek suretiyle göndermek isteyen işverenlerin, 5458 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun
geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya da 6183 sayılı Kanunun 48
inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş borçları varsa, bu borçlar sorgulama sırasında
dikkate alınmayacaktır.
Dolayısıyla, beş puanlık prim indiriminden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet
belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek göndermek isteyen işverenlerin borçları, 5458 sayılı
Kanun veya 5510 sayılı Kanunun 24 veya 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmış ya
da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ise, bilgisayar
programlarınca yapılacak olan sorgulama sırasında, bu işverenlerin yalnızca yapılandırma veya tecil
ve taksitlendirme kapsamına girmeyen dönemlere ilişkin muaccel borçlarının olup olmadığına
bakılacaktır.

Bu bakımdan, borçları yeniden yapılandırılmış veya tecil ve taksitlendirilmiş işverenlerden,
yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmaları bozulması gerektiği halde
bozulmamış olanlarının ödeme planları, en geç 20/11/2008 tarihine kadar bozulacaktır. Bu
genelgenin yayımlandığı tarihte bozma koşulu oluşmadığı halde, takip eden aylarda bozma koşulu
oluşacak tecil ve taksitlendirme işlemleri ile yapılandırma anlaşmaları ise, en geç bozma koşulunun
oluştuğu tarihten itibaren bir ay içinde bozulacaktır.

Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirdikleri halde
taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler/alt işverenler ile kapsama giren
borçlarını 4958 veya 5458 sayılı Kanunlar gereğince ya da 5510 sayılı Kanunun 24 veya 25 inci
maddelerine istinaden yeniden yapılandırdıkları halde, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş
olmaları nedeniyle yapılandırma işlemlerinin bozulması gerektiği halde bozulmamış olan
işverenler/alt işverenlerle ilgi olarak yapılacak bozma işlemlerinin, yukarıda belirtilen süre içinde
tamamlanıp tamamlanmadığı, ilgili Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdür Yardımcıları tarafından
düzenli olarak kontrol edilecektir.

3.1.2- Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarının bulunmamasına rağmen, müfredat kartlarındaki hatalı kayıtlar nedeniyle
5510 sayılı Kanun türünün seçilememesi

İşverenlerce, aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla Kuruma gönderilmesi
sırasında, 5510 sayılı Kanun türünün seçilememesi ve yukarıda belirtilen nitelikteki borç türlerinin
bir veya birkaçından dolayı 1,00 YTL veya üzerinde muaccel borcun bulunduğu yönünde uyarı
mesajı ile karşılaşılması durumunda, bu nitelikteki işyeri işverenlerinin aylık prim ve hizmet
belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek gönderebilmeleri için bahse konu borçlarını,
hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal
Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ödemeleri gerekmektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce, aylık prim ve
hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla Kuruma gönderilmesi sırasında, 5510 sayılı Kanun türünün
seçilememesi ve yukarıda belirtilen nitelikteki borç türlerinin bir veya birkaçından dolayı 1,00 YTL
veya üzerinde muaccel borcun bulunduğu yönünde uyarı mesajı ile karşılaşılması durumunda, bu
nitelikteki işyeri işverenlerinin hatalı kayıtların düzeltilmesi amacıyla, işyerinin bağlı bulunduğu
Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulunmaları icap etmektedir.
Başvuruda bulunulan Ünite tarafından ilgili işyeri dosyası ve müfredat kartı incelenerek varsa
emanet hesaplarda bekletilen paralar ile posta veya yabancı şube kanalıyla ödenen paralar ya da
farklı hesaplara intikal etmiş paralar, ilgili işyeri dosyasının ilgili borç türüne aktarılmak suretiyle,
işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge kanalıyla göndermeleri sırasında 5510 sayılı
Kanun türünü seçmeleri sağlanacaktır.

Bu şekilde yapılan başvurular üzerine, hatalı kaydın, dönüşüm öncesi kart bakiyesinin,
dönüşüm sonrası devir bakiyesine hatalı aktarılmış olmasından kaynaklandığına ve herhangi bir
aktarma işleminin yapılmasının da mümkün olmadığına Prim Tahakkuk İtiraz Komisyonunca karar
verilmesi halinde, Komisyon kararı bir mucip ile birlikte süpervizöre bildirilecek ve süpervizör
tarafından ilgili işyeri sicil numarası, işveren sistemi ana menüden 9-1-3 nolu seçenekler
işaretlenmek suretiyle erişilen “DEVİR BAKİYESİ HATALI OLAN ANCAK BORCU
OLMAYAN İŞYERLERİ” başlıklı ekran vasıtasıyla sisteme kaydedilerek, bu nitelikteki işyeri
işverenlerine, yasal verilme süresi sona ermemiş ilk aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak
5510 sayılı Kanun türünü seçme imkanı sağlanmış olacaktır.

Gerek TL’den YTL’ye geçiş işlemleri sırasındaki yuvarlamalardan, gerekse on-line banka
tahsilatına geçildiği 1/1/2005 tarihinden önceki cüz’i miktarlardaki hatalı kayıtlardan dolayı
işverenlerin mağduriyetine neden olunmamasını teminen, aylık prim ve hizmet belgesinin 5510
sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesi sırasında, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari
para cezası borç türleri için ayrı ayrı olmak üzere, 0,99 YTL veya altındaki borçlar sorgulama
sırasında dikkate alınmayacak ve bu miktarlarda borcu görünen işyerleri için 5510 sayılı Kanun türü
seçilebilecektir.

3.2- 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet
belgesinin Kuruma yasal süresi içinde verilmesi
28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet
Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğin, ‘Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme şekli ve süresi’
başlıklı 2.2.1. nolu bölümünde, özel nitelikteki işyeri işverenlerinin, cari aya ilişkin olarak
düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin
ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde Kuruma gönderecekleri öngörülmüştür.
Buna göre, özel nitelikteki işyeri işverenlerince 2008/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek aylık
prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak sözkonusu prim belgeleri, en geç belgenin ilişkin olduğu
ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilecektir.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanabilmesi
için, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin, beş puanlık prim
indirimine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma yasal süresi içinde vermeleri
gerektiğinden, en geç ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’üne kadar Kuruma verilmeyen aylık
prim ve hizmet belgelerinden dolayı sözkonusu indirimden yaralanılması mümkün olamayacaktır.
Yine, bazı özel nitelikteki işyerlerinde, resmi nitelikteki işyerlerinde olduğu gibi ayın 15’i ila
takip eden ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar çalıştırıldığından, bu nitelikteki özel sektör
işyeri işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen
takvim ayının 7’sinde Kuruma göndermeleri gerektiğinden, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası
primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan bu
nitelikteki özel sektör işyeri işverenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin
olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sine kadar Kuruma göndermemeleri halinde beş puanlık
prim indiriminden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

Diğer taraftan, aylık prim ve hizmet belgelerinin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle
Kuruma yasal süresi içinde ancak kağıt ortamında gönderilmesi halinde, bu nitelikteki prim
belgeleri “İntranet” programları vasıtasıyla işleme alınacaktır.
Sözkonusu belgelerin İntranet programları vasıtasıyla işleme alınması sırasında, ilgili
işyerinin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi veya idari para cezası borcunun
bulunmaması veya bu borçların 0,99 YTL veya altında olması halinde, sistem tarafından 5510 sayılı
Kanun türünün seçilmesine müsaade edilecek, buna karşın 1,00 YTL veya üzerinde borcun

bulunduğu yönünde uyarı mesajının verilmesi halinde, sözkonusu belgeler Kanun türü
seçilmeksizin işleme alınacaktır.
Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken süre içinde, muaccel sigorta
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçları bulunmayan işverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde olmakla
birlikte, sehven 5510 sayılı Kanun türünü seçmeden Kuruma göndermiş olmaları veya müfredat
kartlarındaki hatalı kayıtların düzeltme işlemlerinin yapılması amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu
Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeden 5510 sayılı Kanun türünü seçemeden
göndermiş olmaları halinde, sözkonusu işverenler, bahse konu aylık prim ve hizmet belgelerinden
kaynaklanan sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemiş olmaları kaydıyla, beş puanlık prim
indiriminden yararlanabileceklerdir.

Ancak, bahse konu prim indiriminden yararlanılabilmesi için, daha önce yasal süresi içinde
Kuruma verilmiş ve kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesi için iptal
nitelikte, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi
düzenlenerek sözkonusu belgelerin işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez
Müdürlüğüne kağıt ortamında verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda ilgili Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünce,
– İşverenin, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken süre içinde, muaccel
sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme
zammı borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilerek, muaccel borcunun bulunmadığının,
-Daha önce kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgesinin yasal süresi içinde verilmiş olduğunun,

– Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi ile, iptal
ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgesinde kayıtlı sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç
tutarlarının aynı olup olmadığı kontrol edildikten sonra, aynı olduğunun,
– Tahakkuk etmiş sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiş olduğunun,
anlaşılması halinde sırasıyla,

1- Daha önce yasal süresi içinde ödenmiş paralar 88 ile çıkılacak,
2- İptal ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet
belgeleri 2-1-10 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle erişilen SGK-POSTA İLE GELEN
TAHAKKUK GİRİŞ ekranı vasıtasıyla yasal süresi içinde verilmiş olarak işleme alınacak,
3- 88 ile çıkışı yapılmış paralar 08 ile işleme alınacak,
4- Fazladan ödenmiş sigorta primleri, takip eden aya ilişkin düzenlenen sigorta primlerine
mahsup edilecek,
5- Düzeltme amaçlı olarak 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim
ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden idari para cezaları, Ünite Komisyon kararı ile iptal
edilecektir.
Örnek- 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi
gereken süre içinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (C) gerçek kişisinin, kapsama giren
sigortalılarının yer aldığı 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini sehven 5510 sayılı
Kanun türü seçmeksizin Kuruma yasal süresi içinde e-Bildirge kanalıyla gönderdiği, muhteviyatı
sigorta primlerinin tamamını yine yasal süresi içinde ödediği ve 22/12/2008 tarihinde 2008/Ekim
ayına ilişkin daha önce yasal süresi içinde vermiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesi için iptal,
5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi vermiş olduğu
varsayıldığında, daha önce Kuruma yasal süresi içinde e-Bildirge kanalıyla gönderilmiş olan aylık
prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılar ile iptal ve 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle
düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalıların ve bunların prim ödeme
gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olması kaydıyla, yukarıda açıklandığı şekilde
işlem yapılacak ve bahse konu işveren beş puanlık prim indiriminden yararlanabilecektir.

Öte yandan, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma 5510 sayılı Kanun
türünü seçmek suretiyle gönderen ve muhteviyatı prim tutarlarını da yasal süresi içinde ödeyerek
beş puanlık prim indirimden yararlanan işverenler, bahse konu belgelerde kayıtlı sigortalılara ilişkin
yasal süresi dışında iptal veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği
durumlarda, iptal veya ek nitelikteki prim belgelerini de yine 5510 sayılı Kanun türünü seçmek
suretiyle düzenleyecek, ancak, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle yasal süresi dışında
Kuruma verilmiş olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı (muaccel sigorta
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borcunun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) beş puanlık prim indiriminden yararlanılması
mümkün olamayacaktır.
3.3- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce, 5510 sayılı Kanun türü seçilmek
suretiyle Kuruma yasal süresi içinde gönderilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı
tahakkuk eden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık
kısmının Hazinece karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin olmak üzere, gerek 5510 sayılı Kanun
türü, gerek diğer teşvik kanunları, gerekse kanun türü seçilmeksizin Kuruma yasal süresi içinde
verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, işveren
hissesinin Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin tamamının yasal süresi içinde
ödenmesi şarttır.
Sigorta primlerinin işveren hissesine isabet eden kısmının Hazinece karşılanmayan kısmı ile
sigortalı hissesinin yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, (sözkonusu tutar
gecikme cezası ve gecikme zammı ile sonradan ödense dahi) ilgili ay için malüllük, yaşlılık ve
ölüm sigortası primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanması gibi bir
durum sözkonusu olamayacağından, tahakkuk eden sigorta primlerinin tamamı (Hazine hissesi de
dahil), gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.
5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle tahakkuk etmiş sigorta primlerinin yasal süresi
içinde ödenmesine rağmen, işsizlik sigortası primlerinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde
ise, ilgili ay için sözkonusu indirimden yararlanılabilecek, buna karşın ödenmemiş veya eksik
ödenmiş işsizlik sigortası primleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece
takip eden aylarda beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

4- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primlerinin İşveren Hissesi Hazinece
Karşılanacak Beş Puanlık Kısmının Hesaplanması
5510 sayılı Kanunun Prim oranları ve Devlet katkısı başlıklı 81 inci maddesinin birinci
fıkrasının;
(a) bendinde, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, sigortalının prime esas
kazancının % 20’si olduğu, bunun % 9’unun sigortalı hissesi, % 11’inin işveren hissesi olduğu,
(b) bendinde ise, Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan
sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, (a) bendinde
belirtilen % 20 oranına; 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan, 90 fiilî hizmet gün
sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan,
eklenmesi suretiyle belirleneceği, bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20
oranı arasındaki farka ait primin tamamının işveren tarafından ödeneceği,
öngörülmüştür.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
çalışan sigortalılar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen harp malulleri ile
3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan kısa ve uzun vadeli sigorta
kollarına tabi olanlar için esas alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranları;

– Fiili hizmet zammının uygulanmadığı işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 11 işveren hissesi,
– 60 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12 işveren hissesi,
– 90 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 12,5 işveren hissesi,
– 180 gün fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde; % 9 sigortalı hissesi, % 14 işveren hissesi,
olacaktır.
Bu bağlamda, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerin, kapsama giren
sigortalılarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek yasal süresi
içinde Kuruma göndermeleri halinde, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden yukarıda
belirtilen işveren hisselerinin beş puanlık kısmı, ilgili ayda tahakkuk etmiş sigorta primlerinin
işveren hissesinin Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin tamamının yasal süresi
içinde ödenmesi kaydıyla, Hazinece karşılanacaktır.
Örnek 1- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranı (1)
olan (D) Anonim Şirketinin, kapsama giren sigortalılarına ilişkin 1 nolu belge türü ve 5510 sayılı
Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet
belgesinde kayıtlı sigortalılarına ait prime esas kazanç tutarı toplamının 5.000,00 YTL olduğu
varsayıldığında, tahakkuk eden primler,

Sigorta kolları S.P.E.K. Prim oranı / % Prim tutarı / YTL
KVSK Primi : 5.000,00 1,00 50,00
MYO Primi : 5.000,00 20,00 1.000,00
GSS Primi : 5.000,00 12,50 625,00
olacak olup, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin,
5.000,00 X 5 % = 250,00 YTL’si işveren hissesine ait Hazinece karşılanacak olan tutar,
5.000,00 X 6 % = 300,00 YTL’si işveren hissesine ait işverence ödenecek olan tutar,
5.000,00 X 9 % = 450,00 YTL’si sigortalı hissesine ait işverence ödenecek tutar,
olacaktır.

Bu durumda, işveren tarafından ödenmesi gereken, 50,00 YTL (KVSK Primi) +
750,00 YTL [(300,00 YTL + 450,00 YTL) MYO Primi] + 625,00 YTL (GSS Primi) =
1.425,00 YTL’nin yasal ödeme süresinin son günü olan 30/11/2008 tarihinin Pazar gününe
rastlaması nedeniyle ilk iş günü olan 1/12/2008 Pazartesi gününe kadar ödenmesi halinde, 250,00
YTL tutarındaki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri Hazinece karşılanacaktır.
Buna karşın, işveren tarafından ödenmesi gereken 1.425,00 YTL tutarındaki sigorta primleri,
1/12/2008 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği takdirde, 1.425,00 YTL + 250,00 YTL =
1.675,00 YTL’nin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil
edilecektir.

Örnek 2- 1 nolu örnekteki işverenin radyoaktif maddelerle yapılan işlerde çalıştırdığı (90
gün fiili hizmet gün sayısına tabi) sigortalılarına ilişkin 32 nolu belge türü ve 5510 sayılı Kanun
türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde
kayıtlı prime esas kazanç tutarı toplamının 6.500,00 YTL olduğu varsayıldığında, tahakkuk eden
primler,
Sigorta kolları S.P.E.K. Prim oranı / % Prim tutarı / YTL
KVSK Primi : 6.500,00 1,00 65,00
MYO Primi : 6.500,00 21,50 1.397,50
GSS Primi : 6.500,00 12,50 812,50
olacak olup, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin,

6.500,00 X 5 % = 325,00 YTL’si işveren hissesine ait Hazinece karşılanacak olan tutar,
6.500,00 X 7,5 % = 487,50 YTL’si işveren hissesine ait işverence ödenecek olan tutar,
6.500,00 X 9 % = 585,00 YTL’si sigortalı hissesine ait işverence ödenecek tutar,
olacaktır.
Bu durumda, işveren tarafından ödenmesi gereken, 65,00 YTL (KVSK Primi) +
1.072,50 YTL [(487,50 YTL + 585,00 YTL) MYO Primi] + 812,50 YTL (GSS Primi) =
1.950,00 YTL’nin yasal ödeme süresinin son günü olan 1/12/2008 Pazartesi gününe kadar
ödenmesi halinde, 325,00 YTL tutarındaki malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primleri Hazinece
karşılanacaktır.
Buna karşın, 1.950,00 YTL tutarındaki işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primleri,
1/12/2008 tarihine kadar ödenmediği veya eksik ödendiği takdirde, 1.950,00 YTL + 325,00 YTL =
2.275,00 YTL’nin tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil
edilecektir.
5- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresi İçinde Verilmiş ve Muhteviyatı
Primlerinin de Yasal Süresi İçinde Ödenmiş Sayıldığı Hallerde Beş Puanlık Prim
İndiriminden Yararlanmanın Usul ve Esasları
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin
Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin, ‘Aylık prim ve hizmet belgelerinin
Kuruma verilme şekli ve süresi başlıklı’ bölümünde,
a) Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret
farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı
tarihi,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş sözleşmesi dışında kalan sigortalılar ile
özel sektöre ait işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş sözleşmesi kapsamı
dışında kalan sigortalılara, geriye dönük ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, alınan karar tarihini,
c) Ücretleri Maliye Bakanlığının vizesine tabi olan personele ödenen ücretlere ilişkin ek
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, vize işleminin gerçekleştiğine ilişkin yazının tarihini,
ç) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara Kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin
yanı sıra istirahatlı bulunulan süre için işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak ücret
ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin istirahat
süresinin sona erdiği tarihi,

d) 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem
tarafından verilen kararların tebliğinden sonra, on iş günü içinde sigortalı, işe başlamak üzere
işverene başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya özel hakemlerce verilen karar uyarınca
ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kesinleşen
mahkeme kararının sigortalıya tebliğ edildiği tarihi izleyen onuncu iş gününü,
e) İdare mahkemesi kararlarına göre görevlerine iade edilen sigortalı personele ödenmesine
karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin kesinleşen mahkeme
kararının idareye tebliğ edildiği tarihi,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamına giren ve
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılara
enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki
aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi,
g) Toplu iş sözleşmelerine tabi işyeri işverenlerince veya kamu idarelerince ya da yargı
mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir
tarihte ödenen ücret dışındaki ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin

(ücret dışındaki bu ödemeler hizmet akdinin devam ettiği en son ayın kazancına dahil edilecektir.)
yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihlerini,
takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23 üne, resmi nitelikte olması
halinde ise 7’sine kadar, Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi
halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edileceği,
öngörülmüştür.

Buna göre, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin yukarıda
maddeler halinde sayılan nedenlerden dolayı düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgelerini,
yukarıda belirtilen tarihleri izleyen ayın 23’üne kadar Kuruma vermeleri, ilgili ayda tahakkuk etmiş
sigorta primlerinin işveren hissesinin Hazinece karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin
tamamını da yukarıda belirtilen tarihleri izleyen ayın sonuna kadar ödemeleri halinde beş puanlık
prim indiriminden yararlanmış olacaklardır.
Ancak, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi 1/10/2008 tarihi
itibariyle yürürlüğe girdiğinden, yukarıda sayılan durumlardan dolayı yalnızca 2008/Ekim ve
sonraki dönemlere ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için 5510 sayılı Kanun türü
seçilebilecektir.

Örnek 1- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (D) Limited Şirketi ile (A) Sendikasınca
19/5/2009 tarihinde imzalanan toplu iş sözleşmesine istinaden, işyerinde çalışan sigortalılara
2008/Mayıs ila 2009/Nisan aylarına ilişkin olmak üzere her bir ay için 50,00 YTL ücret farkı
ödenmesine karar verildiği varsayıldığında, bahse konu dönemlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim
ve hizmet belgelerinin 23/6/2009 tarihinde Kuruma e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, beş
puanlık işveren hissesi prim indirimi 1/10/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden yalnızca
2008/Ekim ila 2009/Nisan ayına ilişkin prim belgeleri için 5510 Kanun türü seçilebilecek,
2008/Mayıs ila 2008/Eylül ayları için ise 5510 sayılı Kanun türü seçilemeyecektir. Dolayısıyla,
2008/Ekim ila 2009/Nisan ayına ilişkin düzenlenen ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinden kaynaklanan ve işverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin 30/6/2009 tarihine
kadar ödenmesi halinde beş puanlık prim indiriminden yararlanılmış olacaktır.

Diğer taraftan, 2008/Ekim ve sonraki dönemlere ilişkin düzenlenmiş olan aylık prim ve
hizmet belgeleri Kuruma, Kanun türü seçilmeden veya farklı Kanun türü seçilmek suretiyle
gönderilmiş ise, bu belgelerde kayıtlı sigortalılara ilişkin yukarıda sayılan durumlar dolayısıyla
düzenlenecek ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri de yine Kanun türü seçilmeksizin ya da
asıl belgede kayıtlı olan Kanun türü seçilmek suretiyle Kuruma gönderilecektir.

Dolayısıyla, daha önce düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
sigortalılar için 5510 sayılı Kanun türü seçilmiş ise, bu sigortalılara ilişkin yukarıda sayılan haller
dolayısıyla düzenlenecek ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri için de 5510 sayılı Kanun türü
seçilecek, buna karşın çeşitli nedenlerle daha önce düzenlenmiş asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalılar için 5510 sayılı Kanun türü seçilmemiş ise, bu sigortalılara ilişkin
yukarıda sayılan haller dolayısıyla düzenlenecek ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin
süresi içinde verilip verilmediğine veya muaccel borcunun olup olmadığına bakılmasızın yine 5510
sayılı Kanun türü seçilemeyecektir.

Örnek 2- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması nedeniyle 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim
ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçmeden Kuruma göndermiş olan (Y) Anonim
Şirketince, sözkonusu belgede kayıtlı sigortalılara toplu iş sözleşmesine istinaden ücret farkı
ödenmesine karar verildiği ve bahse konu ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet
belgesinin gönderileceği tarihte Kuruma muaccel borcunun bulunmadığı varsayıldığında, toplu iş
sözleşmesi gereğince ücret farkı ödenmesine karar verilen sigortalılara ilişkin düzenlenecek ek
nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesi, asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesinin 5510 sayılı
Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmiş olması nedeniyle, yine Kanun türü seçilmeksin düzenlenerek
Kuruma verilecektir.

6- Afet nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi ile muhteviyatı
primlerin ödeme süresinin ertelenmesi halinde beş puanlık prim indiriminden yararlanmanın
usul ve esasları
5510 sayılı Kanunun “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi”
başlıklı 91 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İşyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem
gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri
kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme
aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme
süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç
aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.
İkinci fıkrasında ise, “Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, afetin meydana geldiği ayda
verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde
Kuruma verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır.”
hükümleri yer almaktadır.
Kanunun bu hükmüne istinaden, afet nedeniyle prim borçlarının ertelenmesine Kurumca
karar verilen işverenler,

-Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderileceği tarihte muaccel sigorta primi, işsizlik
sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının
bulunmaması,
-5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş oldukları aylık prim ve hizmet
belgelerini, Kuruma, süresi içinde vermiş olmaları,
– Ertelemeye tabi tutulmuş sigorta prim borçlarını erteleme süresi içinde ödemeleri,
kaydıyla beş puanlık prim indiriminden yararlanacaklardır.

7- Kurum Alacaklarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle
Ödenmesi
Bilindiği üzere, cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri, yasal ödeme
süresinin sona erdiği tarihten itibaren on beş gün içinde katma değer vergisi alacağından mahsup
suretiyle ödendiği takdirde yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilmektedir.
Buna göre, muaccel borcu bulunmayan işverenlerin 5510 sayılı Kanun türünü seçmek
suretiyle yasal süresi içinde Kuruma vermiş oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinden
kaynaklanan sigorta prim borçlarını yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten itibaren on beş
günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödemeleri halinde, beş
puanlık prim indiriminden yararlanmış olacaklardır.

Örnek 1- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (D) Anonim Şirketinin 2008/Ekim ayına
ilişkin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesini
Kuruma yasal süre içinde verdiği, tahakkuk eden sigorta priminin, 1.425,00 YTL işveren ve
sigortalı hissesi, 250,00 YTL Hazine hissesi olduğu ve anılan işverence ödenmesi gereken 1.425,00
YTL tutarındaki sigorta priminin tamamının ilgili vergi dairesince katma değer vergisi iade
alacağından mahsup edilmek suretiyle 9/12/2008 tarihinde Kurumumuz hesaplarına aktarıldığı
varsayıldığında, anılan işveren 2008/Ekim ayına ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet
belgesinden dolayı sözkonusu indirimden yararlanacaktır.

Cari aylara ilişkin sigorta prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten itibaren
on beş günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi
sırasında, mahsup edilen tutarın sigorta prim borcunun tamamını karşılamaması durumunda,
mahsup edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiş sayılmakta, buna karşın ödenmemiş kısım, on beş
günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı
tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmektedir.
Dolayısıyla, cari aya ilişkin sigorta prim borçlarının bir kısmı yasal ödeme süresinin sona
erdiği tarihi izleyen on beş günlük süre içinde katma değer vergisi iade alacağından mahsup
edilmek suretiyle ödenmesi halinde, ödenen kısım her ne kadar yasal süresi içinde ödenmiş kabul
edilse de, sigorta prim borcunun kalan kısmının yasal süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle
beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Örnek 2- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (D) Anonim Şirketinin 2009/Mart ayına
ilişkin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesini
Kuruma yasal süre içinde verdiği, tahakkuk eden sigorta priminin, 1.935,00 YTL’sinin işveren ve
sigortalı hissesi, 325,00 YTL’sinin Hazine hissesi olduğu ve anılan işverence ödenmesi gereken
1.935,00 YTL tutarındaki sigorta priminin 1.900,00 YTL tutarındaki kısmının ilgili vergi dairesince
katma değer vergisi iade alacağından mahsup edilmek suretiyle 14/5/2009 tarihinde Kurumumuz
hesaplarına aktarıldığı varsayıldığında, 2009/Mart ayına ilişkin sigorta priminin tamamının yasal
süresi içinde ödenmemiş olması nedeniyle, bahse konu işverenin, 2009/Mart ayına ilişkin
düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanması
mümkün olamayacaktır.

Öte yandan, Kurum alacaklarının katma değer vergisi iade alacaklarından mahsup suretiyle
ödendiği durumlarda, sözkonusu paralar on-line olarak Kurum hesaplarına aktarılsa da, Kurumca,
ilgili müfredat kartlarına yapılan aktarma işlemleri manuel olarak yürütüldüğünden, işverenlerin
mağduriyetine neden olunmamasını teminen bahse konu paralar, Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca gönderilecek listeler beklenilmeksizin Kurum hesaplarına
aktarıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde ilgili müfredat kartına aktarılacaktır.
8- Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 81 inci Maddenin (ı) Bendinde
Öngörülen Sigorta Prim İndiriminden Yararlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulamasından
yararlanmakta olan işverenlerin, teşvik kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve
mükerrer olarak 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim
indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Buna karşın, diğer teşvik kanunlarından yararlanan işverenler, diğer teşvik kanunları
kapsamına girmeyip 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi kapsamına giren
sigortalılarına ilişkin düzenleyecekleri aylık prim ve hizmet belgelerini, muaccel sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçları bulunmaması kaydıyla, 5510 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebileceklerdir.
Örnek- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan (E) gerçek kişisinin, 18-29 yaşları arasında
yeni işe aldığı dört sigortalısından dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi hükmünden, iki
sigortalısının özürlü olması nedeniyle 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmünden
yararlanılabilecek durumda olduğu ve sözkonusu işyerinde herhangi bir teşvik kanunu kapsamına
girmeyen altı sigortalının daha çalışmış olduğu varsayıldığında, bahse konu işveren yasal süresi
içinde verilmek kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgesini aşağıda belirtilen seçeneklerden herhangi
birini tercih etmek suretiyle düzenleyebileceklerdir.

a) Sigortalıların tamamı için 5510 sayılı Kanun türünü,
b) Özürlü sigortalılar için 4857, diğer sigortalılar için 5510 sayılı Kanun türünü,
c) Yeni işe alınan 18-29 yaş arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar için 4857, kalan
altı sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü,
d) Yeni işe alınan 18-29 yaş arası sigortalılar için 4447, özürlü sigortalılar ile kalan altı
sigortalı için 5510 sayılı Kanun türünü,
seçebilecektir.

9- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler
5510 sayılı Kanunun “İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren”
başlıklı 12 nci maddesinin 6 ncı paragrafında, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet
üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği
sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile
işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği
yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun bu hükmüne istinaden, alt işverenlerin (aracıların) Kuruma olan borçlarından, alt
işveren ile birlikte, asıl işveren de sorumlu tutulmaktadır.
Dolayısıyla, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık
kısmının Hazinece karşılanabilmesi için her bir işyeri bazında muaccel sigorta primi, işsizlik
sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun
bulunmaması gerektiğinden, asıl işverenin sözkonusu indirimden yararlanmak amacıyla aylık prim
ve hizmet belgesini 5510 sayılı Kanun türünü seçerek Kuruma gönderebilmesi için, gerek
kendisinden gerekse kendisinden iş alan alt işverenlerden kaynaklanan muaccel sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Buna karşın, alt işverenler, yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan
sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma muaccel sigorta
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borcu bulunmasına rağmen, kendi alt işverenliğinden kaynaklanan muaccel borçlarının
bulunmaması halinde sözkonusu indirimden yararlanabilecektir.

Örnek- 2008/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi
gereken sürenin son günü olan 23/12/2008 tarihinde asıl işveren olan (A) Limited Şirketi ve
kendisinden iş alan alt işverenlerin muaccel borçlarının,
Sigorta primi İşz.Sigor.Primi İdari P. C. G. C. ve G. Z.
Asıl işveren; —— —— —— ——
1 nolu alt —— —— —— ——
2 nolu alt 500,00 75,00 —— 87,00
3 nolu alt —— —— 325,00 46,00
olduğu varsayıldığında,
– Asıl işveren olan (A) Limited Şirketi, (her ne kadar kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan
dolayı Kuruma muaccel borcu bulunmasa da) kendisinden iş alan 2 ve 3 nolu alt işverenlerin
Kuruma muaccel borçlarının bulunması ve bu borçlardan alt işverenlerle birlikte sorumlu olması;
(2) ve (3) nolu alt işverenler ise, kendi çalıştırmış oldukları sigortalılardan dolayı muaccel
borçlarının bulunması; nedeniyle aylık prim ve hizmet belgelerini, 5510 sayılı Kanun türünü
seçmek suretiyle gönderemeyeceklerdir.
– (1) nolu alt işveren ise, çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı Kuruma borcunun
bulunmaması ve gerek asıl işverenin, gerekse diğer alt işverenlerin Kuruma olan borçlarından
dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesini 5510
sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle gönderebilecektir.

10- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi
Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme
cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde
öngörülen sigorta prim indiriminden yararlanmak amacıyla, mevcut işyerlerini kapatarak değişik bir
ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirdiklerinin anlaşılması halinde, bu işyerleri
sözkonusu indirimden yararlandırılmayacaktır.

Yine, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan alt işverenlerin çalıştırdıkları sigortalıları aynı
işverenden iş alan muaccel borcu bulunmayan başka bir alt işveren üzerinden ya da kendi veya alt
işverenlerinin çalıştırmış olduğu sigortalılardan dolayı muaccel borcu bulunan asıl işverenlerin
çalıştırmış oldukları sigortalıları, muaccel borcu bulunmayan alt işverenler üzerinden beş puanlık
prim indiriminden yararlanmak amacıyla bildirdiklerinin anlaşılması halinde, bu nitelikteki işveren
ve alt işverenler de beş puanlık prim indiriminden yararlandırılmayacaktır.

Dolayısıyla belirtilen durumdaki işverenlerden/alt işverenlerden, 5510 sayılı Kanun türünü
seçmek suretiyle düzenlenmiş oldukları aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte; ve bu
belgeler yerine Kanun türü seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte; aylık prim ve hizmet belgelerinin
düzenlenerek Kuruma verilmesi istenilecek, verilmemesi halinde ise, sözkonusu belgeler Kurumca
re’sen düzenlenecek ve daha önce Hazinece yersiz olarak karşılanmış olan primler, ödeme
vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte
işverenlerden/alt işverenlerden tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, bir döneme ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi
ve işsizlik sigortası primlerinin yasal ödeme süresi sona ermeden, takip eden aya ilişkin aylık prim
ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi mümkün bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanun türü
seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi ve
işsizlik sigortası primlerinin yasal ödeme süresi sona ermeden takip eden aya ilişkin aylık prim ve
hizmet belgesinin Kuruma 5510 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesi ve bir önceki aya ilişkin
aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçlar ödenmeden takip eden aya ilişkin aylık prim
ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçların ödenerek beş puanlık prim indiriminden yersiz olarak
yararlanılmış olup olmadığının tespiti için, bu nitelikteki işyerlerinin her ay düzenli olarak listesi
alınacak, gerekli kontroller yapıldıktan sonra Hazinece yersiz olarak karşılanmış olan sigorta
primleri, ödeme vadesinin bittiği tarihten tahsil tarihine kadar gecikme cezası ve gecikme zammı ile
birlikte işverenlerden/alt işverenlerden tahsil edilecektir.

Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgesinin 5510 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle
gönderilebilmesi amacıyla muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile
bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunup bulunmadığı konusunda
bilgisayar programlarınca yapılacak borç sorgulaması sırasında, bir önceki aya ilişkin düzenlenmiş
olan aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçlar sorgulanmadığından, bir önceki aya
ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçlarını ödemeyen işverenlerin, e-Bildirge
programları vasıtasıyla aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi sırasında 5510 sayılı Kanun
türü açılsa da, sözkonusu Kanun türünü seçmemeleri gerekmektedir.

11- Diğer Hususlar
11.1- Özel nitelikteki bina inşaatı ile ihale konusu işyeri işverenleri, aranılan şartları sağlamış
olmaları kaydıyla, beş puanlık prim indiriminden yararlanabileceklerdir.
11.2- İsteğe bağlı sigortalılar adına tahakkuk eden malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarına
ait primlerin tamamı sigortalı hissesi olduğundan, bu nitelikteki sigortalılar, 81 inci maddenin
birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen işveren hissesi sigorta prim indirimi kapsamında
bulunmamaktadır.

11.3- Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerce aylık prim ve hizmet belgeleri
5510 sayılı Kanun türü seçilerek Kuruma gönderildikten sonra, muhteviyatı prim tutarlarının
on-line banka kanalıyla ödenmesi halinde, sözkonusu paralar ilgili Bankaca mutabakat onayının
verilmesi halinde işyeri müfredat kartına kısa süre içinde aktarılmaktadır. Buna karşın, bahse konu
paraların Ünitelerin ilgili bankalardaki kullanım hesaplarına veya posta ya da başka bir Ünite
kanalıyla ödenmesi halinde sözkonusu işlemler manuel olarak yürütüldüğünden, primlerin ilgili
müfredat kartına aktarılması işlemleri kimi zaman uzun süre almaktadır.

Bu bağlamda, primlerin ödenmesinde on-line banka kanalı yerine yukarıda belirtilen ödeme
şekillerinden birinin kullanılması halinde, takip eden aylarda aylık prim ve hizmet belgelerinin
Kuruma gönderilmesi sırasında bilgisayar programlarınca yapılacak borç sorgulaması sırasında
bahse konu paraların ilgili müfredat kartlarına işlenmemiş olması nedeniyle muaccel borcun
bulunduğu yönünde uyarı mesajı ile karşılaşılabileceğinden, cari ay primlerinin on-line tahsilat
yetkisi verilmiş bankalara ödenmesi halinde, sonradan yaşanabilecek sorunlar önlenmiş olacaktır.
11.4- Hazinece karşılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

11.5- Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmeyen işyerleri ile sigorta prim
indiriminden yararlandıktan sonra geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgesi
düzenleyen işyerleri hakkında yapılacak işlemler ve prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış
veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan
işverenlerin beş puanlık prim indiriminden yararlanmalarının ardından yapılandırma veya
tecil ve taksitlendirme anlaşmalarının bozulması halinde yapılacak işlemler çıkarılacak olan
genelge ile ayrıca açıklanacaktır.

12- Muhasebe İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin işveren
hissesi sigorta primlerinin Hazinece karşılanabilmesi amacıyla Muhasebe birimlerince yapılacak
olan işlemler, Strateji Geliştirme Başkanlığı-Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığınca ayrıca
açıklanacaktır.