(Muh. Uyg. G.T – 15) Türk lirası ve kuruş kullanımında 2009 yılı özel kesim muhasebe (25.12.2008)

                                Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği – 15
1-Yasal Düzenleme: 
Bilindiği üzere, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 31/01/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Söz konusu Kanunun 1 inci maddesinde " Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruşa (YKR) eşittir.
Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan yeni ibarelerini kaldırmaya ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 05/05/2007 tarihli ve 26513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04/04/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının,
– 1 inci maddesinde, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırıldığı,
– Geçici 1 inci maddesinde, bu kararın uygulanmasına ilişkin çalışmalarda ve uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; görev alanlarına giren konularda düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun yetkili olduğu,
– 3 üncü maddesinde ise, bu Kararın geçici 1 inci maddesinin yayımı tarihinde, diğer maddelerinin ise 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe gireceği,
hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre, 04/04/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırılması ve Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin yürürlük tarihinin 01/01/2009 olması sebebiyle özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafından uyulacak esaslar konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
2- Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sisteminde Uyulacak Esaslar:
2.1- 31/12/2008 tarihi sonuna kadar yapılacak dönem sonu işlemleri dahil muhasebe kayıtları Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden olacaktır. 01/01/2009 tarihinden itibaren yapılacak muhasebe kayıtları ise Türk Lirası ve Kuruş üzerinden olacaktır.
2.2-  Maliye Bakanlığınca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler de 01/01/2009 tarihinden itibaren normal vergilendirme dönemine sahip diğer mükellefler gibi muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş üzerinden yapacaklardır. Ancak, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden yapılmış olunan muhasebe kayıtları neticesinde elde edilen 31/12/2008 tarihli geçici mizanda yer alan hesaplardaki para birimleri 01/01/2009 tarihi itibari ile Türk Lirası ve Kuruş olarak düzeltilecektir.
2.3- Bilanço esası dışında serbest meslek kazancı ve işletme hesabı esasına göre defter tutan diğer mükellefler de 01/01/2009 tarihinden itibaren Türk Lirası ve Kuruş para birimine göre defter tutacaklardır.
3- Türk Lirası ve Kuruş Kullanımında Beyanname, Belge ve Bildirim Düzeni İle İlgili Uyulacak Esaslar:
3.1- 31/12/2008 tarihi sonuna kadar düzenlenecek tüm belgeler (fatura, sevk irsaliyesi, vb) Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden düzenlenecektir. 01/01/2009 tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgeler ise Türk Lirası ve Kuruş üzerinden olacaktır.
3.2- 2008 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olmakla birlikte, 01/01/2009 tarihinden sonra verilecek KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi gibi beyannameler ile belgelerin düzenlenmesinde Türk Lirası ve Kuruş para birimi esas alınacak ve söz konusu beyannameler ve belgeler Türk Lirası ve Kuruş üzerinden düzenlenecektir.
3.3- 2008 mali yılı işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen ancak, 01/01/2009 tarihinden sonra verilmesi gereken (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ekinde yer alan ) mali tablolarda kullanılacak para birimi Türk Lirası ve Kuruş olacaktır.
3.4- Mükellefler, kullanmakta oldukları bazı matbu fatura veya fatura yerine geçen vesikalarda tutarın yazı ile belirtildiği bölümde yer alan YTL ve YKR ibarelerindeki "Y" nin üstünü çizmek suretiyle eski belgelerini kullanmaya devam edebileceklerdir.