(ÖTV G.T- 15) Elektrik üretiminde yakıt olarak kullanılacak mallarda istisna uygulaması (30.10.2008)

                                        ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ – 15
 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (1) uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.
 
A) ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YAKIT OLARAK KULLANILACAK MALLARDA İSTİSNA UYGULAMASI
 
5784 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un (2) 10 uncu maddesiyle 6/6/2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen Geçici Madde 5 ile 31/12/2012 tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesna edilmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.
 

Söz konusu Maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda yer almaktadır.
 
1. TANIMLAR
 
Bu Tebliğin uygulanmasında;
 
İstisna: 9/7/2008 tarih ve 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 6/6/2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa eklenen Geçici Madde 5’te yer alan istisna hükmünü,
 
Fuel oil: ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesi kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiş olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malları,
 
Motorin: ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesi kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi vergiden istisna edilmiş olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaraları ile yer alan malları,
 
Üretici: Maliye Bakanlığı tarafından verilen “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma Belgesi”ni veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz olan ve 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda (3) belirtilen “Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı ” sahibi tüzel kişiler ile 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun (4) kapsamındaki “Yap-İşlet-Devret (YİD) Doğalgaz Çevrim Santralları”nı işleten tüzel kişileri,
 
İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi: İstisna kapsamında yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere fuel oil satın alacak olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:1) olarak yer alan izin belgesini,
 
İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi: Elektrik arz güvenliğinin sağlanması amacıyla birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile verilen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK: 2) olarak yer alan izin belgesini,
 
Dağıtıcı: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz, 4/12/2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda (5) tanımlanan; “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” yı,
 
Dağıtım İzin Belgesi: İstisna kapsamında üreticilere fuel oil ve motorin satışı yapmak isteyen dağıtıcılara Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen, üzerinde dağıtıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı, geçerlilik süresi olan ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK:3) olarak yer alan onaylı izin belgesini,

ifade etmektedir.
 
2. İZİN BELGELERİNİN VERİLMESİ
 
Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere satın alınacak fuel oilleri, “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz, motorinleri ise “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”ni haiz üreticiler satın alabileceklerdir.
 
2.1. İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi
 
Söz konusu belgeyi almak isteyen üreticilerin;
 
– Müracaat tarihinde bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) borcunun bulunmaması,
 
– Yönetim  kurulu  üyeleri  ile  şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas  cürümlerinden  biri dolayısıyla hapis  cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (6) ile 1567  sayılı  Türk Parasının Kıymetini  Koruma Hakkında Kanuna (7) muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (8) kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve  4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda (9) yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,
 
-20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanunda belirtilen lisanslara ilişkin usul ve (ıcabA nabaŞ)  esasların düzenlendiği yönetmeliğe uygun olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı sahibi olmaları,
 
gerekmektedir.
 
Bu şartları haiz üreticiler, söz konusu izin belgesini alabilmek için aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.
 
– EPDK’dan alınan “Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı”nın aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği,
 
– Sanayi sicil belgesinin aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği,
 
İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine, üreticinin bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş kurumlar vergisi ve KDV borcu olup olmadığını sorgulayarak İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi verecektir. 

 

Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği günün akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığınca hazırlanacak ve Yardımcı Uygulamalar/Merkezi İşlemler altında yer alacak “ ÖTV İstisnası Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işleyeceklerdir.
 
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranılmayacaktır.
 
2.2. İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi
 
Elektrik arz güvenliğinin sıkıntıya girmesi halinde, bu sıkıntının giderilebilmesi amacıyla birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı motorin olan santrallardan üretim kapasitesi bakımından oluşabilecek arz açığını karşılayacağı tespit edilenlere, sıkıntının giderileceği süreyle geçerli olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatı veya onayı ile bu Tebliğin ekinde (EK: 2) olarak yer alan izin belgesinin verilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu Bakanlıkça verilen bu izin belgelerinin birer örneğinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu izin belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenir.
 
3. İSTİSNA KAPSAMINDA FUEL OİL VE/VEYA MOTORİN TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER
 
İstisna kapsamında teslim edilecek olan fuel oil ve motorini yalnızca, ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınan ve geçerlilik süresi dolmamış olan “Dağıtım İzin Belgesi”ni haiz dağıtıcılar teslim edebilirler.
 
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ve özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar için dağıtım izin belgesini haiz olma şartı aranmaz.
 
İlgili vergi dairesinden dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
 
– Dağıtım izin belgesi için vergi dairesine müracaat tarihinde herhangi bir vergi borcu bulunmaması,
 
– Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira,

– irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,
 
– Bu Tebliğin ekinde bir örneği yer alan (EK:4) “Yakıt Dağıtım Taahhütnamesi” ni ilgili vergi dairesine vermiş olmaları.
 
Dağıtıcıların, dağıtım izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, dağıtım izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilecektir.
 
4. DAĞITICILAR TARAFINDAN ÜRETİCİLERE FUEL OİL VE/VEYA MOTORİN TESLİMİ
 
İstisna kapsamındaki dağıtıcılardan fuel oil satın almak isteyen üreticiler, “İstisna Kapsamında Fuel Oil Satın Alma İzin Belgesi”nin, motorin satın almak isteyenler ise “İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi”nin işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış örneği ile bu Tebliğ ekinde (EK:5) olarak yer alan “Talep ve Taahhütname”nin bir örneğini dağıtıcılara vereceklerdir.
 
4.1. Dağıtıcıların İthal Ettikleri Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
 
Üreticilere istisna kapsamında teslim edilecek olan fuel oil ve/veya motorini, yalnızca dağıtıcılar teslim edebilirler. Dağıtıcılar ithal ettikleri fuel oil ve/veya motorini üreticilere tesliminde, teslim tarihi itibariyle hesaplanacak ÖTV tutarını fatura bedeline dahil etmeyecekler ancak, fatura bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarını düzenlenen faturada “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dahil Edilmeyen ÖTV Tutarı ……………. YTL’dir” şerhi ile göstereceklerdir.
 
Dağıtıcılar bu suretle fatura bedeline dahil etmedikleri ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorin miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İstisnalar” kısmında yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek istisna kapsamında beyanda bulunacaklardır.
 
Ayrıca dağıtıcılar, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi kapsamında yapılan teslimler nedeniyle düzenledikleri faturalara ilişkin bilgileri gireceklerdir.
 
4.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı
 

Dağıtıcılar, rafinerilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları fuel oil ve/veya motorini üreticilere istisna kapsamında teslim etmeleri halinde, teslim ettikleri fuel oil ve/veya motorine ilişkin olarak üreticiler adına düzenleyecekleri faturalarda, teslim tarihindeki ÖTV tutarını teslim bedeline dahil etmeyeceklerdir. Bu teslimlere ilişkin olarak düzenleyecekleri faturada teslim bedeline dahil edilmeyerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarı “ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Tahsil Edilmeyen ÖTV Tutarı  ……………. YTL’dir” şerhi ile gösterilecektir.
 
Dağıtıcıların bu suretle yaptıkları teslimlere ilişkin tahsil etmediği ÖTV tutarları, rafinericilerden aldıkları mallar için hesaplanacak ÖTV tutarından mahsup edilecektir. Mahsup için, dağıtıcıların üreticilere istisna kapsamında teslim ettiği fuel oil ve/veya motorine ilişkin düzenlediği onaylanmış fatura fotokopilerinin ekli olduğu listenin, rafinericilere verilmesi gerekmektedir.
 
Rafinericiler, öncelikle mal teslimlerine ilişkin olarak mahsuplaşma yapılmadan önce hesapladıkları ÖTV tutarlarının tamamını, mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün “A cetvelindeki Ürünler” kısmında beyan edeceklerdir. Bu işlemi takiben, rafinericiler dağıtıcılara teslim edilen fuel oil ve/veya motorinler ile ilgili mahsup edilerek tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını ve bu mahsuba ilişkin miktar bilgilerini mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “Diğer İndirimler” kısmında yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Mahsuplar” ibaresini seçerek, mahsup işlemini gerçekleştireceklerdir.
 
Ayrıca, rafinericilerin mahsuplaşmanın yapıldığı vergilendirme dönemine ilişkin olarak verecekleri ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmına, ÖTV Kanununun Geçici 5 inci Maddesi kapsamında yapılan mahsuplaşmanın dayanağını oluşturan ve dağıtıcılar tarafından kendilerine verilen faturalara ilişkin bilgileri girmeleri gerekmektedir.
 
5. ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ÜRETİME İLİŞKİN BİLDİRİM
 
Üreticiler, istisna kapsamında satın aldıkları fuel oilleri ve/veya motorinleri yalnızca elektrik üretiminde yakıt olarak kullanmaları halinde, söz konusu istisna kapsamındaki uygulamadan yararlanabileceklerdir.
 
Bununla birlikte, söz konusu malların üreticiler tarafından ısınma, test (YİD modeli santralların herhangi bir doğalgaz kesintisi halinde ikincil yakıta geçebilmek için yapacağı deneme amaçlı faaliyetleri hariç), yağlama ve benzeri amaçlarla doğrudan elektrik üretim faaliyetine yönelik olmaksızın yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise bu istisna kapsamındaki uygulamadan yararlanılması mümkün olmayacaktır.
 
Üreticiler, dağıtıcılardan satın aldıkları fuel oil ve/veya motorin miktarlarına ilişkin bilgiler ve bu malları kullanarak elde ettikleri elektrik enerjisi miktarları bilgileri ile sanayi ve/veya ticaret odalarından aldıkları kapasite raporlarının aslı veya işletme yetkililerince kaşe tatbik edilerek onaylanmış bir örneğini,

her takvim yılının ilk altı aylık 1 inci dönemi ve kalan altı aylık 2 nci dönemlerini takip eden aybaşından itibaren 1 aylık süre içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, bu Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak göndereceklerdir. Söz konusu Bakanlık üreticilerden gelen bilgileri kontrol edip değerlendirerek ve gerektiğinde bu Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendireceği Kuruluş tarafından yerinde denetim yapılarak, bu bildirim ve denetimler hakkındaki görüşlerini, üreticilerin bildirim veya denetim tarihini takip eden aybaşından itibaren en geç iki ay içinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecektir.
 
6. USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SORUMLULUK
 
Dağıtıcılar ve üreticilerin bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
 
Dağıtıcılar ve üreticilerin bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeni ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bildirim formlarını süresinde göndermeyen üreticileri, bildirim formlarının gönderilmesi gereken ayı izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek zorundadır. Söz konusu üreticiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi incelemesine sevk edilecektir. Yapılan vergi incelemesi sonucunda, herhangi bir vergi tarh edilmesi, bu vergiye ilişkin olarak vergi ziyaı cezası, gecikme faizi veya gecikme zammı uygulanması halinde, tarh edilen vergi, uygulanan ceza, faiz ve zamlar vade tarihine kadar ödenmez ise vergi daireleri üreticilerin istisna kapsamında fuel oil satın alma izin belgesi veya istisna kapsamında motorin satın alma izin belgelerini dondurarak, bu üreticilerin istisna kapsamında mal alışlarını durduracaktır.
 
Üreticilerin işi bırakmaları halinde, bu Tebliğde belirtilen bildirim formunu işi bırakma tarihini takip eden ay başından itibaren 1 ay içinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde sözü edilen bildirim formlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına göndermeyenler, söz konusu Bakanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmeleri üzerine vergi incelemesine sevk edilecektir.
 
B) 1 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
1.TEMİNAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
 
Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (10) (9.1.) ve (16.3.)  bölümlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
1.1. Tebliğin (9.1./b) no.lu bölümünün son cümlesi Tebliğ metninden çıkarılmış ve söz konusu bölüme aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
 

 

“Öte yandan, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarında tecil-terkin uygulaması kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yukarıda belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının % 5’i kadar teminat verilmek suretiyle tecil işlemi yaptırılabilecektir. İndirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden mükelleflerin, teslim ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat verilmek suretiyle tecil işlemi gerçekleştirilecektir. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullandığını tevsik edemeyen imalatçılara tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan mal teslimlerinde % 5 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
 
İmalatçılar, indirimli teminattan yararlanabilmek amacıyla bir dilekçe ekine ekleyecekleri söz konusu raporların birer örnekleri ile bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuracaklardır. Bu başvuru üzerine, vergi dairesi ÖTV mükellefi satıcıların vergi dairelerinden söz konusu raporlar uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında gerçekleşen kullanım miktarlarına dair teyit alarak, imalatçıların indirimli teminattan yararlanabilecekleri azami miktarı bu raporlara istinaden hesaplayacak ve bu tebliğ ekinde (EK:22) olarak yer alan “ Tecil -Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nu düzenleyerek imalatçılara verecektir.
 
İmalatçılar, ÖTV mükelleflerine bu formu ibraz ederek işlem yaptırmak suretiyle indirimli teminattan yararlanabileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri mal teslimi sırasında teslim yapılan miktarla sınırlı olmak üzere, ÖTV mükelleflerince doldurulup kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası ÖTV mükellefine verilecektir.
 
Diğer taraftan, indirimli teminattan yararlanabilecek olan imalatçıların, tecil-terkin kapsamında kullanacakları malları doğrudan ithal etmeleri halinde, vergi dairesinden alınan formu gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle ithal ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri ithalat sırasında ithal edilen miktarla sınırlı olmak üzere, gümrük idaresince doldurulup mühür tatbik edilerek onaylanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası gümrük idaresine verilecektir.
 
(EK:22) bilgi formundaki indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarın aşılması halinde, aşılan kısım için indirimli teminattan yararlanılamayacağı tabiidir.
 
Örnek 1: Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçı (A) tecil-terkin uygulaması kapsamında kauçuk imalinde kullanmak üzere (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numarasında yer alan heavy neutral isimli baz yağından 2005 yılı aralık ayında 800 kg., 2006 yılı ocak ayında 700 kg., haziran ayında 600 kg. satın almış, 2006 yılının ekim ayında ise 500 kg. ithal etmiştir. 2005 yılı aralık ayında satın alınan mal ve 2006 yılının ocak ayında satın alınan malın tamamı ile 2006 yılı haziran ayında satın alınan malın 300 kg.’ı; ekim ayında ithal edilen maldan ise 200 kg.’ı süresinde kauçuk imalinde kullanılmıştır. 2005 yılı ve 2006 yılında satın alınan 2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numarasında yer alan heavy neutral isimli baz yağın tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanıldığına dair YMM üretim raporları,

 2006 ve 2007 yıllarında imalatçı (A)’nın mal satın aldığı ÖTV mükelleflerinin vergi dairesine süresinde ibraz edilmiştir. İthal edilen malın kullanımına ilişkin YMM üretim raporu ise 2007 yılında kendisinin bağlı olduğu vergi dairesine süresinde ibraz edilmiştir. İmalatçı (A) indirimli teminattan yararlanabilmek amacıyla söz konusu raporların birer örneğini eklediği bir dilekçe ile bağlı bulunduğu vergi dairesine 2008 yılı ekim ayında başvuruda bulunmuştur.
 
Buna göre, imalatçı (A)’nın 2008 yılında % 5 oranında indirimli teminattan yararlanabileceği azami miktar; 2006 takvim yılı raporlarında tecil-terkin kapsamında kullanıldığı tespit edilen 800 kg. ve 2007 takvim yılı raporlarında tecil-terkin kapsamında kullanıldığı tespit edilen 1.200 kg. olmak üzere, toplam 2.000 kg. olacaktır.
 
Diğer taraftan, son iki takvim yılındaki vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarını ibraz ederek (EK:22) bilgi formunu alan imalatçılar takip eden takvim yılı veya yıllarında verecekleri söz konusu raporlara istinaden %5 oranındaki indirimli teminattan yararlanmaya devam edeceklerdir.
 
Bu uygulamadan takip eden yıllarda da yararlanmak isteyen imalatçılar, (EK:22) bilgi formuna esas teşkil eden son iki takvim yılını takip eden takvim yılına ilişkin vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporları ile birlikte kendilerinde mevcut bulunan (EK:22) bilgi formunu vergi dairelerine ibraz edeceklerdir.
 
Vergi dairelerince, kendilerine ibraz edilen (EK:22) bilgi formunda varsa azami miktardan kullanılmayan miktarlar ile yeni ibraz edilen raporlarda yukarıda belirlendiği şekilde tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanıldığı tespit edilen mal miktarları esas alınmak suretiyle imalatçılara %5 oranında indirimli teminattan yararlanabilecekleri yeni bilgi formu düzenlenebilecektir. Vergi daireleri imalatçılardan aldıkları bilgi formlarını ise muhafaza edeceklerdir.
 
Örnek 2: Sanayi sicil belgesi sahibi imalatçı (A) için ilgili vergi dairesi, 2006 ve 2007 takvim yılı raporlarında tecil-terkin kapsamında kullanıldığı tespit edilen toplam 2.000 kg. için indirimli teminat kapsamında alınabilecek azami miktar tespiti yapmış ve imalatçı (A)’nın başvurusu üzerine (EK:22) bilgi formu düzenleyerek 2008 yılı ekim ayında kendisine vermiştir. İmalatçı (A) 2006 yılı haziran ayında satın aldığı 2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numarasında yer alan heavy neutral isimli baz yağından stokta kalan 300 kg. ve 2006 yılı ekim ayında ithal edilen aynı  maldan stokta kalan 300 kg.’ı tecil-terkin uygulaması kapsamında süresinde kauçuk imalinde kullanmıştır. ÖTV mükellefinden satın alınan  2710.19.99.00.23 G.T.İ.P. numaralı heavy neutral isimli baz yağın tecil-terkin uygulaması kapsamında üretimde kullanıldığına dair YMM üretim raporlarından, satın alınan mala ilişkin üretim raporu imalatçı (A)’nın mal satın aldığı ÖTV mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesine, ithal edilen malın kullanımına ilişkin üretim raporu ise kendisinin bağlı olduğu vergi dairesine, 2008 yılı mart ayında ibraz edilmiştir.
 
İmalatçı (A), 2008 yılı mart ayında ibraz edilen YMM üretim raporları ve kullandığı (EK:22) bilgi formu ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak, (EK:22) bilgi formunun yenilenmesini talep etmiştir. Başvuru tarihi itibarı ile imalatçı (A)’nın (EK:22) bilgi formunda yer alan indirimli teminat kapsamında kalan miktar 500 kg.’dır.
 

Buna göre, imalatçı (A)’nın başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 5 oranında indirimli teminattan yararlanabileceği azami miktar; 2006 ve 2007 takvim yılı raporlarına istinaden verilmiş olan (EK:22) bilgi formunda yer alan indirimli teminat kapsamında azami miktardan kalan kısım olan 500 kg. ile 2008 yılı mart YMM üretim raporlarına istinaden tecil-terkin kapsamında kullanıldığı tespit edilen 600 kg. olmak üzere toplam, 1.100 kg. olacaktır.
 
İlgili vergi dairesince eski bilgi formunda yer alan indirimli teminat için kullanılmayan miktarların aktarılması suretiyle yeni (EK:22) bilgi formu düzenlenerek imalatçı (A)’ya verilecek ve imalatçı (A)’dan alınan eski bilgi formu ise muhafaza edilecektir. İndirimli teminat kapsamında alınabilecek azami miktarın tespiti amacıyla kullanılan geçmiş yıl raporları sonraki yıl azami miktarın tespitinde esas alınmayacaktır.
 
Ayrıca, normal teminat veya indirimli teminat verilerek tecil edilen verginin terkin edilmesi sırasında, mükelleflerin vergi dairelerine gönderilen söz konusu raporlarına istinaden tecil edilen verginin kısmen terkin edilmesi ve bunlara ilişkin teminatların kısmen çözülmesi mümkün bulunmaktadır. ”
 
1.2. Tebliğin (9.1./c) no.lu bölümünün ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Bu kapsamda malın teslim edildiği dönem beyannamesine alıcının verdiği “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun satıcı tarafından aslının aynı olduğu kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri eklenecektir.”
 
1.3. Tebliğin (9.1./e) no.lu bölümünün dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Bu döneme ilişkin olarak vergi dairesine verilecek ÖTV beyannamesine yukarıda belirtilen “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamında %5 oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun onaylı örneği eklenecektir.”
 
1.4. Tebliğin (16.3.) no.lu bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Öte yandan, genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlardan teminat aranmayacaktır. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere ithalinde, ithalatçılar, bu Tebliğin (9.1./b) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde (EK:22) “Bilgi Formu”nda belirtilen indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla,% 5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebileceklerdir.
 
(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların Kanunun 8/1 inci maddesi uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında ithali ile 2002/4930 sayılı Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca aynı cetvelde yer alan ürünlerin imalinde kullanılmak üzere ithalinde,

(II) imalatçılar tarafından düzenlenen Tebliğ ekindeki (EK:14) “Talep ve Taahhütname” de gümrük idaresine verilecektir.”
 
1.5. Tebliğin (16.3.) no.lu bölümünün dördüncü paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İthalat işlemi tamamlandıktan sonra gümrük idaresi, Tebliğ ekinde (EK:11) olarak yer alan “İthal Edilen Petrol Ürünleri İle Teminata Ait Bilgi Formu”nu düzenleyerek bu formla birlikte, indirimli teminattan yararlanılan dönemler için ithalatçı imalatçılardan alınan “Tecil -Terkin Kapsamında % 5 oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun bir örneğini on gün içinde ithalatçının bağlı olduğu vergi dairesine gönderecektir.”
 
2. ÖTV ORANLARI VEYA TUTARLARI
 
1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (11.) bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci ile üçüncü paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
 
“ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı hükme bağlanmış olup, (I) sayılı listedeki mallar için litre, kilogram ve standart metreküp birimleri itibarıyla maktu vergi tutarları, (III) sayılı listelerdeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ve nispi vergi oranları, (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için ise nispi vergi oranları belirlenmiştir.”
 
3. BEYANNAME BİLGİLERİNİN DOĞRU OLMAMASI
 
1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (12.2.) bölümünün son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
 
“Elektronik ortamda veya kağıt ortamda verilen beyannamelerde  matrah ve vergi tutarı dışında, G.T.İ.P. numaralarını, mal ölçü birimlerini, açıklama ve eklerdeki bilgileri doğru olarak beyan etmeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanır.”

 

EK: 1

                                                                               T.C.

                                                               GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
                                                           ……………. Vergi Dairesi Başkanlığı 
                                                           …………… Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

                                                   İSTİSNA KAPSAMINDA FUEL OİL SATIN ALMA İZİN BELGESİ

 

Aşağıda mükellefiyet ve lisans bilgileri yer alan ………………………………………………………………. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Geçici 5 inci maddesi hükmü uyarınca yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere fuel oil satın almaya yetkilidir.  
 
                                                                                                                         Tarih – İmza – Mühür 
 
ÜRETİCİNİN

 

Ticaret Unvanı

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik No

:

Lisans Türü, Tarih ve No (EPDK)

:

Adres

:

 

Telefon No

:

Faks No

:

E-Mail

:

 

 

EK: 2

                                                                                     T.C.
                                                           ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
                                                                  Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

                                                İSTİSNA KAPSAMINDA MOTORİN SATIN ALMA İZİN BELGESİ
 

Aşağıda mükellefiyet ve lisans bilgileri yer alan ve birincil yakıtı doğalgaz ikincil yakıtı motorin olan………………………………………………………………. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Geçici 5 inci maddesi hükmü uyarınca yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere motorin satın almaya yetkilidir.

 

                                                                                                                            Tarih – İmza – Mühür
 

 

ÜRETİCİNİN

 

Ticaret Unvanı

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik No

:

Lisans Türü, Tarih ve No (EPDK)*

:

Adres

:

 

Telefon No

:

Faks No

:

E-Mail

:

*YİD modeli santraller için lisans türü, tarih ve numarasına ilişkin herhangi bir bilgiye ihtiyaç bulunmamaktadır.

 

EK: 3

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
……………..Vergi Dairesi Başkanlığı
……………Vergi Dairesi Müdürlüğü

 

DAĞITIM İZİN BELGESİ

 

Aşağıda mükellefiyet bilgileri yer alan ………………………………4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığınca düzenlenen Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde belirlenmiş olan üreticilere, bu tebliğlerde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde …../…/……. tarihine kadar istisna kapsamında fuel oil ve motorin teslim etmeye yetkilidir.

 

                                                                                                                                           Tarih-İmza-Mühür

 

DAĞITICININ

 

Ticaret Unvanı

:

 

Vergi Dairesi

:

 

Vergi Kimlik No

:

 

Lisans Tarih ve No

:

 

Adres

:

 

 

Telefon No

:

 

Faks No

:

 

E-Mail

:

 

 

 

 

 

EK: 4

                                                                      

YAKIT DAĞITIM TAAHÜTNAMESİ

 

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 5 inci maddesinde yer alan istisnanın uygulanmasına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde düzenlenen hususlara riayet edeceğimizi, aksi halde tahakkuk edecek vergi ve buna bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını ödemeyi ve söz konusu maddede düzenlenen istisna kapsamında yakıt verme hakkımızdan feragat edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde, ÖTV tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemeleri yetkilidir.

 

                                                                                                                                                      Tarih

 

 

                                                                                                                                           Talep Eden Firma Yetkilisi

                                                                                                                                                       Adı Soyadı

 

 

                                                                                                                                                       İmza -Kaşe

 

 

                                                

DAĞITICININ

 

Ticaret Unvanı

:

 

Vergi Dairesi

:

 

Vergi Kimlik No

:

 

Lisans Tarih ve No

:

 

Adres

:

 

 

Telefon No

:

 

Faks No

:

 

E-Mail

:

 

 

 

 

EK: 5

 

FUEL OİL VE MOTORİN KULLANIMINA İLİŞKİN TALEP VE TAAHHÜTNAME

                                                     

DAĞITICI BİLGİLERİ               

                                                     

Ticaret Unvanı                                  :    

Adresi                                             :    

Vergi Dairesi (ÖTV Yönünden)            :    

Vergi Kimlik Numarası                       :    

                                                         

SATIN ALINAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER    

                                                        

G.T.İ.P. Numaraları                           :  

Adı                                                  :   

Ölçü Birimi                                        :    

Birim Fiyatı                                       :    

Toplam Tutarı                                   :   

İlgili Faturaların Tarih ve Numarası  :    

                                                     

                   

Yukarıda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve 4760 sayılı ÖTV Kanununun Geçici 5 inci maddesinde düzenlenen istisna kapsamında satın aldığımız fuel oil ve motorini yalnızca elektrik üretiminde kullanacağımızı beyan ve taahhüt eder, bu taahhüdümüzün ihlali halinde mükellef adına tahakkuk edecek vergi ile buna ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını mükellefle birlikte müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde KDV tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

                                                                                                    

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      Tarih

                                                                                                                                                  İmza – Kaşe