(ÖTV G.T – 16) 11 Nolu Ötv genel tebliğinde yapılan değişiklikler (05.11.2008)

                              ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ – 16

 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (1) uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.
 
11 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

11 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (2) “Tanımlar” başlıklı 1 inci bölümünde yer alan, “Standart Yakıt Deposu: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depoları,” ibaresi; “Standart Yakıt Deposu: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında çıkarılan, 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar (3) ’ın 102 nci maddesinde tanımlanan standart depolardaki miktarla sınırlı olmak üzere, söz konusu Karar’ın 103 üncü maddesinde belirtilen yakıt miktarının iki katını aşmamak üzere istisna uygulanacak standart depoları,” şeklinde değiştirilmiştir.