Serbest bölgelere çeşitli sebeplerle geri gelen mallarda ücretler (24.06.2008)

              SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi eklenmiştir.
  
"e) Bölgeden yurt dışına veya yurt içine satılan malın herhangi bir nedenle geri getirilmesi veya bölgeye yurt dışından veya yurt içinden getirilen bir malın evsafına uygun olmaması veya bozuk çıkması gibi nedenlerle değiştirilmek veya tamir edilmek üzere mahrecine iade edilmesi halinde binde 5 ücret alınmaz."
 
"g) 6/2/2004 tarihinden sonra faaliyet ruhsatı alan banka ve sigorta kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri gelirlerinden,  yapmış oldukları bütün muameleler nedeniyle kendi lehlerine nakden veya hesaben tahakkuk eden   paralardan, binde 5 ücret alınmaz."
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"d) Fazla veya yanlışlıkla yatırılan tutarlar ile gerçekleşmeyen işlemlere ait tutarlar, kullanıcının bir sonraki işlemine mahsup edilmezse, kanuni süresi içerisinde,"

MADDE 3 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.