Transfer fiyatlandırması yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form (08.04.2008)

 

KVK 3/2. maddesinde ve KVK G.T. 3. maddesinde sayılan “ ilişkili kişilerin ” , Mali varlıklar , hizmetler , Mali işlemler ve diğer işlemlerden oluşan  “ ilişki işlemleri ” bulunması halinde      “ Transfer fiyatlandırması , kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form ” doldurulacaktır.

İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder

 Ürün listeleri, fiyat listeleri ve sözleşmeleri muhafaza ediniz.

 

Transfer fiyatlandırması , kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form aşağıdadır.

                                                

 

 

                                      KURUMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Vergi Kimlik No 
Kurum Sicil No 
Kurum Unvanı 
Faaliyet Kodu 
İrtibat Telefonu ve Faks No 
Vergilendirme Dönemi  
 

                    TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
 
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı     Vergi Kimlik No Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı      İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke
1    
2    
3    
4    
5    
 

 

 

            İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER**
 

                                                                                                                      Alım(YTL)                   Satım(YTL)
           Varlıklar  

1 Hammadde-Yarı Mamul  
2 Mamul-Ticari Mallar  
3 Gayri maddi Haklar/Varlıklar (Edinilen veya kullanılan)  
4 Kiralamalar  
5 Diğer (Belirtiniz)  
 
          Hizmetler
  
6 İnşaat-Onarım-Teknik  
7 Araştırma ve Geliştirme  
8 Komisyon  
9 Diğer (Belirtiniz)  
       
        Mali İşlemler  

10 Ödünç Para/Kredi- Faiz  
11 Vadeli İşlemler (Türev ürünler)  
12 Sigorta  
13 Menkul Kıymetler  
14 Diğer (Belirtiniz)
  
      Diğer İşlemler  

15 İkramiye ve Benzeri Ödemeler  
16 Grup İçi Hizmetler  
17 Diğer (Belirtiniz)  
                                     Yapılan İşlemlerin Toplamı  
 

 

        TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
                                                                                    

                                                                                                                       Alım(YTL)                  Satım(YTL)
Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi  
Maliyet Artı Yöntemi  
Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi  
Kâr Bölüşüm Yöntemi  
İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi  
Mükellefçe Belirlenen Yöntem  

Toplam İşlem Tutarı  

 

 

                    KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

   Yurtdışı İştirakin Unvanı   Kanuni veya İş Merkezinin Bulunduğu Ülke    Kurumun Sermaye, Oy veya Kâr Payı Oranı     Yurtdışı İştirakin Gayrisafi Hasılatı

1    
2    
3    
4    
5    

                 ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER***

 

Aktif Toplamı 
Toplam Borçlar 
Öz Sermaye Tutarı 
Toplam Faiz Giderleri 
Toplam Kur Farkı Giderleri 

 

           İLİŞKİLİ KİŞİLERDEN (İŞTİRAKLER DAHİL) TEMİN EDİLEN BORÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER****

          Borç Verenin Unvanı veya Adı-Soyadı            Vergi Kimlik Numarası       Borcun Alındığı Tarih            Borcun Tutarı Borcun Ödendiği Tarih

1     
2     
3     
4     
5     
   Toplam     
 

 

 

                       

*  Bu form, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından doldurulacaktır. Formda yer alan transfer fiyatlandırması, kontrol edilen kurum kazancı ve örtülü sermayeye ilişkin işlemlerin bir veya birkaçının bulunması durumunda sadece bu işleme ilişkin kısım doldurulacak olup, formda belirtilen söz konusu işlemlerin bulunmaması durumunda bu form doldurulmayacak ve beyanname ekinde de gönderilmeyecektir.
**  Formda yer alan işlemlerin alım ve satımından kastedilen; alım satımın yapılması ya da hizmetin alınıp verilmesi olarak anlaşılmalıdır. Örneğin, kiralama veya kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler mal veya hizmet alım ya da satımıdır.
Formda yer alan "Alım" sütununa, ilişkili kişi tarafından sağlanan işlem tutarı, "Satım" sütununa ise ilişkili kişiye sağlanan işlem tutarı yazılacaktır.                       
Formda yer alan gayri maddi haklar/varlıklar, patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınaî varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ile ticari bilgi birikimi (know how) ve ticari sırlar gibi fikri hakları kapsamaktadır.
"Diğer İşlemler" bölümünün 16 numaralı satırında yer alan Grup İçi Hizmetler, ilişkili şirketler arasında gerçekleşen, genellikle aynı gruba bağlı şirketlerden birinin diğerlerine verdiği hizmetleri ifade etmektedir.
***  Bu bölüm, aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde doldurulacaktır.
–  Aktif Toplamı ve Toplam Borçlar; kurumun hesap dönemi başında çıkartılmış olan bilânçosunda yer alan bilgilere göre doldurulacaktır.
–  Öz  Sermaye Tutarı; kurumun öz sermayesi bu tabloda yer alan Aktif Toplamı ve Toplam Borçlar dikkate alınarak, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "12.1.5" bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacaktır.
–  Toplam Faiz ve Kur Farkı Giderleri; hesap dönemi içinde gerçekleşen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmiş olan faiz ve kur farkı giderlerinin toplamı yazılacaktır.
– Bu bölüme, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "12" nci bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde örtülü sermaye uygulamasına konu olan borçlar yazılacaktır.
****  Örtülü sermaye düzenlemesinde yer alan ilişkili kişiler dikkate alınacaktır.